Doctoratul în Filosofie reprezintă un program de cercetare avansată într-un domeniu tematic al filosofiei, desfăşurat sub îndrumarea unui profesor coordonator și a unei comisii de îndrumare şi finalizat prin susţinerea publică a unei lucrări originale. Programul doctoral se organizează numai la forma de învățământ cu frecvență și cuprinde două componente: studii universitare avansate și programul de cercetare în vederea elaborării tezei. Gândirea critică şi autonomă, abilităţile de scriere academică prevăzute de metodologia cercetării și esenţiale pentru elaborarea unei teze de doctorat în filosofie sunt îmbunătăţite pe parcursul studiilor. În acest sens, oferta curriculară a Şcolii Doctorale conţine o serie de cursuri opţionale, care le oferă doctoranzilor posibilitatea de a-și îmbunătăți cunoașterea ariei de cercetare corespunzătoare temei şi de a se familiariza cu standardele cercetării academice. Pe parcursul studiilor, doctoranzii elaborează şi susţin rapoarte de cercetare și iau parte la viaţa academică a facultăţii, participă la conferinţe şi la alte activităţi organizate de centrele de cercetare din facultate.

Direcţii de cercetare:

 • Filosofie teoretică: Ontologie, Logică, Epistemologie, Metafizică, Filosofia ştiinţei, Filosofia limbajului, Filosofia minţii, Fenomenologie.
 • Filosofia culturii şi istoria filosofiei: Filosofia culturii, Filosofia valorilor, Filosofia istoriei, Filosofia religiei, Estetică și filosofia artei, Filosofie antică, medievală, modernă şi contemporană, Filosofie românească, Hermeneutică filosofică.
 • Filosofie politică și morală: Filosofie socială şi politică, Filosofie morală, Etică aplicată, Etica relaţiilor internaţionale, Filosofie şi diplomaţie culturală, Antropologie filosofică și culturală.
PREZENTAREA ȘCOLII DOCTORALEADMITEREINFORMAȚII GENERALEINFORMAȚII DOCTORANZIFORMULAREȘTIRICONTACT
Centrul Postdoctoral „Mircea Florian”

Anexă la Regulamentul ŞDF

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

Şcoala Doctorală de Filosofie (ŞDF)

 

                                                     Avizat

                                                       Consiliul pentru Studiile Univesitare de Doctorat

                                                                                                               15.10.2018

 

DECIZIE

 PRIVIND ÎNFIINŢAREA

CENTRULUI POSTDOCTORAL „MIRCEA FLORIAN”

Art. 1. Consiliul Şcolii Doctorale de Filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, decide organizarea Centrului Postdoctoral „Mircea Florian”, integrat în structura Şcolii Doctorale de Filosofie (ŞDF) ca unitate didactică şi de cercetare în domeniul filosofiei, cu autonomie, fără personalitate juridică.

Art. 2. Consiliul ŞDF numeşte directorul Centrului Postdoctoral „Mircea Florian”.

Art. 3. Directorul Centrului trebuie să fie conducător de doctorat al ŞDF şi să aibă titlul de profesor universitar.

Art. 4. Mandatul directorului Centrului postdoctoral expiră odată cu mandatul directorului ŞDF.

Art. 5. Centrul postdoctoral îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului aprobat de Consiliul ŞDF.


REGULAMENTUL

CENTRULUI POSTDOCTORAL „MIRCEA FLORIAN”

Art. 1. Studiile postdoctorale de filosofie la Universitatea din Bucureşti sunt organizate în cadrul Centrului Postdoctoral „Mircea Florian”, ca unitate didactică şi de cercetare ştiinţifică, fără personalitate juridică, cu autonomie, în cadrul ŞDF.

Art. 2. Centrul postdoctoral „Mircea Florian” are ca membri conducătorii de doctorat ai ŞDF, cercetătorii postdoctorali, cadre didactice afiliate, secretarul ŞDF şi secretarul Consiliului ŞDF.

Art. 3. Centrul Postdoctoral „Mircea Florian” se subordonează administrativ organelor de conducere ale ŞDF şi ale Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Activitatea sa este coordonată de Consiliul ŞDF şi de directorul Centrului postdoctoral. Regulamentul de funcţionare a Centrului postdoctoral se aprobă de Consiliul ŞDF.

Art. 4. In cadrul Centrului postoctoral pot activa postdoctoranzi din țară și/sau din străinătate care iși desfășoară activitatea în cadrul unor proiecte de cercetare internaționale/naționale/instituţionale, inclusiv cele susţinute de Universitatea din Bucureşti.

Art. 5. Tema, durata, numărul de credite, metodologia de admitere, planul de cercetare, forma de finanţare, conducătorul postdoctoral se stabilesc, pentru fiecare program postdoctoral în parte, de Consiliul ŞDF şi de directorul Centrului.

Art. 6. Finanțarea pozițiilor postdoctorale se realizează prin burse de cercetare acordate de Universitatea din Bucureşti şi de alte instituţii, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 7. Drepturile și obligațiile cercetătorului-postdoctorand sunt stabilite în contractul de cercetare postdoctorală. Cercetătorul-postdoctorand care nu-și îndeplinește obligațiile din contract va fi exmatriculat la cererea conducătorului postdoctoral sau la autosesizarea Consiliului ŞDF.

Art. 8. Prezentul regulament a fost avizat de Consiliul Facultății de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat al Universităţii din Bucureşti și se aplică începând cu anul universitar 2018-2019.

Director ŞDF

Prof. univ. dr. Viorel Cernica

I. Norme de organizare

Concursul de admitere la studiile doctorale din luna septembrie 2019  se va desfăşura conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Nr. 6102/15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, Metodologiei organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2019 la studiile universitare de doctorat, Universitatea din Bucureşti, prezentei Metodologii.

Concursul de admitere este organizat de Şcoala Doctorală de Filosofie pe locuri: (1) finanţate de la buget cu bursă (cu frecvenţă); (2) finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă); (3) finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă redusă); (4) cu taxă (cu frecvenţă).

În cadrul Școlii Doctorale de Filosofie funcționează trei direcții de studii: (1) Istoria filosofiei și Filosofia culturii; (2) Filosofie teoretică; (3) Filosofie politică și morală.

II. Calendarul admiterii
 • Înscrierea candidaților: 2-17 septembrie 2019 la secretariatul Școlii Doctorale de Filosofie sau online (http://bit.do/e6swo)
 • Desfășurarea examenului de admitere: 19 septembrie 2019, ora 12.00.
 • Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2019.
 • Confirmarea locurilor ocupate: 25-27 septembrie 2019.
III. Condiţiile înscrierii la concurs

La colocviul de admitere la doctorat pot participa candidaţi care deţin diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, ca fiind studii universitare de master, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în privința taxelor de şcolarizare.

Înscrierile se vor face la secretariatul Școlii Doctorale de Filosofie, Facultatea de Filosofie a Universității din București, sau online (http://bit.do/e6swo). La înscriere, candidații vor depune următoarele acte:

– cerere/fişă de înscriere – formular tip – la înscriere;

– copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);

– certificat de naştere, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;

– diploma de masterat/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii (certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale);

– adeverință medicală;

– memoriu de activitate ştiintifică;

– lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;

– propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia;

– o listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;

– certificat de competenţă lingvistică, fotocopie, nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii);

– pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura   într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;

– 3 fotografii (tip buletin)

– chitanţa de achitare a taxei de înscriere;

– Dosar plic

– declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online;

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere vor prezenta și unul dintre următoarele documente:

– copie simplă de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi) – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– adeverinţă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament familial);

– adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al Universității, în activitate;

– adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau pensionat a unui părinte.

Dosarul poate fi transmis online către secretariatul ȘDF, urmând ca dosarul fizic sa fie depus până la prima probă de concurs. În cazul în care dosarul se transmite online, acesta va conține și declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor.

Absolvenţii de master promoţia 2019 pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat.

Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale în conformitate cu O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016, art. 55.

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studentul-doctorand.

Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate și ai personalului încadrat în Universitatea din București. Aceștia sunt scutiți o singură dată în cadrul unei instituții de invățământ superior.

IV. Desfășurarea concursului

Consiliul Şcolii Doctorale va stabili, împreună cu toți conducătorii de doctorat ai ȘDF, locurile vacante ale fiecărui conducător.

Concursul de admitere se desfășoară sub formă de colocviu. Fiecare candidat își va prezenta proiectul de cercetare în fața unei subcomisii de direcție de studii doctorale alcătuită din doi conducători de doctorat titulari. La prezentarea proiectului de către un candidat va fi de față și conducătorul de doctorat al său (titular sau afiliat), în cazul în care conducătorul respectiv nu este membru al unei subcomisii.

În cazuri speciale, la cererea motivată a candidatului, cu avizul consiliului Școlii Doctorale și cu aprobarea conducerii Universității din București, concursul de admitere se poate desfășura prin videoconferință. În acest caz, înregistrarea audio-video a susţinerii concursului de admitere este obligatorie şi se arhivează împreună cu celelalte documente ale admiterii.

Media minimă de admitere este 7 (șapte).

Comisia de admitere a școlii doctorale, alcătuită din directorul ȘDF și din cei șase membri permanenți ai celor trei subcomisii, va ierarhiza candidații care au fost notați în subcomisii, în ordinea mediilor, pe o listă comună. Pe această listă sunt incluşi toţi candidaţii declaraţi admişi, specificându-se dacă sunt admişi pe locuri finanţate de la buget cu bursă (cu frecvență), pe locuri finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă), pe locuri finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă redusă) sau pe locurile cu taxă (cu frecvență).

Alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale şi a burselor finanţate de la bugetul de stat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi. Media se calculează din: (1) nota pentru proiectul de cercetare; (2) nota pentru susținerea acestuia. În caz de medii egale, departajarea candidaţilor se va face pe baza următoarelor criterii: (1) nota obținută pentru proiectul de cercetare; (2) media de la examenul de disertație masterală (sau de la licență, pentru candidații care au absolvit studii universitare de lungă durată).

Este obligatorie prezentarea de către fiecare candidat (în dosarul de înscriere) a unui proiect de cercetare, conform schiței de mai jos:

 

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

Şcoala Doctorală de Filosofie

 

Numele conducătorului de doctorat: ……..

Proiect de cercetare doctorală

Numele candidatului: ……..

Titlul proiectului: ……..

 

(1) Principalul obiectiv şi rezumatul proiectului (prezentaţi principalele scopuri urmărite prin proiectul de cercetare şi faceţi un rezumat al felului în care credeţi – acum – că îl puteţi atinge. Scopul acestor precizări este de a ajuta comisia să decidă dacă tema prezintă interes sau nu).

(2) Fundalul cercetării (arătaţi cât s-a evoluat în abordarea temei propuse, ce literatură există şi ce noutăţi aţi putea aduce prin teză. Arătaţi dacă tema se încadrează în preocupările conducătorului de doctorat).

(3) Cadrul teoretic (schiţă a fundamentului teoretic al proiectului şi a motivelor pentru care l-aţi ales).

(4) Metoda (prezentaţi metodele pe care le veţi utiliza şi problemele de etică pe care le ridică cercetarea. Care sunt sursele de informare – teoretică şi empirică – şi dacă vă sunt accesibile).

(5) Diseminare (faceţi o schiţă a rezultatelor pe care le aşteptaţi și un plan de diseminare: publicarea rezultatelor în articole, cărţi, mass media etc.)

(6) Bibliografie parcursă.

Notă: Proiectul de cercetare completat va avea max. 14.000 caractere, inclusiv spaţiile.

V. Numărul de locuri
 • locuri finanţate de la buget cu bursă (cu frecvenţă) – 10
 • locuri finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă) – 10
 • locuri finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă redusă) – 0
 • locuri cu taxă (cu frecvență) – 30
 • locuri la buget pentru românii de pretutindeni* – 1

Precizări privind metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România

* „Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.”

VI. Anunțarea rezultatelor și confirmarea locului ocupat prin concurs

Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de Consiliul ŞDF și de CSUD şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, înainte de afişare.

Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, se aduc la cunoştinţă prin afişare la sediul Şcolii Doctorale şi pe pagina web a facultății în termen de cel mult 48 de ore de la data finalizării acestuia.

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studiile universitare de doctorat în baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2019/2020 prin decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, gratuit, pe baza actelor de identitate, după afişarea rezultatelor finale.

Rezultatele obținute la colocviul de admitere nu pot fi contestate.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate (cu bursă și fără bursă) vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat, Diplomei de Licență și Diplomei (sau adeverinței) de Master în original, la Secretariatul Facultaţii de Filosofie, în termen de 3 (trei) zile de la anunțarea rezultatelor (în zilele de 25-26 septembrie 2019, între orele 10.00-15.00 și 27 septembrie (vineri), între orele 10.00-13.00).

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie, în zilele de 25-26 septembrie 2019, între orele 10.00-15.00 și 27 septembrie (vineri), între orele 10.00-13.00), chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (Rectorat, sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica: „pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu doctorat”.

VII. Dispoziții finale

Taxa de înscriere la concursul de admitere la Școala Doctorală de Filosofie este 250 lei. Taxele nefolosite din motive obiective pot fi restituite, la cerere, cu avizul conducerii facultăţii, al Directorului general administrativ şi cu aprobarea conducerii Universităţii din Bucureşti.

Pentru cetăţenii străini care solicită înscrierea la studiile universitare de doctorat pe cont propriu valutar sau cu finanțare guvernamentală se pot organiza sesiuni extraordinare la propunerea Şcolii Doctorale de Filosofie şi cu aprobarea conducerii Universităţii din Bucureşti, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentei metodologii.

VIII. Rezultate și precizări

Liste comune

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget bursă și buget:

 • Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat, Licență, Master și suplimentele în original la Secretariatul Facultaţii de Filosofie în zilele 23, 24 și 25 septembrie 2019 (ora 14:00).
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd atât locul de la buget cât şi locul cu taxă.
Anexa 1. Date despre conducătorii de doctorat
Anexa 2. Comisia de admitere
 • Prof. dr. Viorel CERNICA – președinte
 • Prof. dr. Mihaela POP și Prof. dr. Savu TOTU (Istoria filosofiei și Filosofia culturii).
 • Prof. dr. Constantin STOENESCU și Conf. Dr. Bogdan MINCĂ (Filosofie teoretică).
 • Prof. dr. Valentin MUREȘAN și Prof. dr. Laurențiu STAICU (Filosofie politică și morală).

Subcomisii

(1) Istoria filosofiei și Filosofia culturii

 • Prof. dr. Mihaela POP, Prof. dr. Savu TOTU,
 • conducătorii de doctorat care au candidați în concurs.

(2) Filosofie teoretică

 • Prof. dr. Constantin STOENESCU, Conf. Dr. Bogdan MINCĂ,
 • conducătorii de doctorat care au candidați în concurs.

(3) Filosofie politică și morală

 • Prof. dr. Valentin MUREȘAN și Prof. dr. Laurențiu STAICU
 • conducătorii de doctorat care au candidați în concurs.
Tipuri de certificate de competență lingvistică

Tipuri de certificate de competență lingvistică*

pentru admiterea la studiile universitare de doctorat

2019

 

 

Nr.crt.

 

 

Documentul

Se acceptă la secretariatul facultăţii /

şcolii doctorale

Este nevoie de testare C.L.S.

 

1.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul de Limbi Moderne (Universitatea din Bucureşti)

 

X

 

2.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universităţile „Al.I.Cuza” din Iaşi, „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara X

 

3.

Diplome ale programelor în limbi străine ale Universităţii din Bucureşti, A.S.E., Universităţii „Politehnica” din Bucureşti X

 

4.

Teste internaţionale (TOEFL, DELF, GOETHE Institut, Cambridge Certificate, etc.) X

 

5.

Diplome şi certificate eliberate de institute culturale străine (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian etc.) X

 

6.

Documente din care rezultă o perioadă de studii în străinătate de cel puţin 6 luni conform O.M. X

 

7.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi străine ale Universităţii „Transilvania” din Braşov şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa X

 

8.

Diplome şi certificate eliberate de alte universităţi şi organisme X

 * Minim Nivel B2

 Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti (C.L.S.):

 1. SCHITU MĂGUREANU NR. 1 (DEASUPRA TEATRULUI BULANDRA), TEL. 021 312 54 54
Arii tematice
Legislație, regulamente și proceduri doctorat

Regulamentul Școlii Doctorale a Facultății de Filosofie

Codul studiilor universitare de doctorat

Hotărârea nr. 134/2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat (în vigoare de la 10 martie 2016)

Regulamentul Universității din București de organizare a studiilor universitare de doctorat

PROCEDURĂ privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a studenților-doctoranzi

HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea exercitării calității de conducător de doctorat în cadrul școlilor doctorale ale Universităţii din Bucureşti

PRECIZĂRI cu privire la situațiile de extindere a duratei activității studentului-doctorand

Propunere SCUD cu privire la criteriile de transfer ale studenților-doctoranzi cu taxă la forma de finanțare de la buget

Procedura privind Controlul electronic preventiv al tezelor de doctorat

Procedură privind utilizarea sistemului electronic de verificare a gradului de similitudine de către studenții-doctoranzi, în cadrul Universității din București

Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor

Procedură de afiliere la Şcoala Doctorală de Filosofie

Metodologie privind monitorizarea, evaluarea și asigurarea calității studiilor universitare de doctorat

Programul de prevenire a abandonului studiilor universitare de doctorat

Metodologie privind acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții doctoranzi din Universitatea din București

Procedură susținere online doctorat

Adresă MEC răspuns teze platforma REI

Listă Doctoranzi
Doctorat în cotutelă națională/internațională
Redactarea tezelor de doctorat
Evenimente

Cazare an univ. 2020-2021

Princeton-Bucharest Virtual Seminar in Early Modern Philosophy

Redeschiderea centrului de împrumut al Bibliotecii Facultății de Filosofie

Resurse educaționale online

Ca manifestare a solidarității față de provocările traversate de comunitatea educațională și științifică din întreaga lume, mai multe organizații și edituri au deschis accesul la resurse digitale pentru a veni în întâmpinarea nevoilor studenților și cadrelor didactice.

Sprijin psihologic și asistență educațională pentru studenții, staff-ul academic și cel administrativ al UB

O echipă de specialiști formată din cadre didactice, masteranzi și doctoranzi din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației oferă, în mod voluntar, începând de astăzi, sprijin psihologic, asistență și sprijin educațional persoanelor care întâmpină dificultăți de natură psihologică și emoțională, pe fundalul situației actuale de criză.
Astfel, pe toată perioada stării de urgență, orice student sau angajat al Universității din București, fie din mediul academic, fie din direcțiile administrative, poate beneficia de servicii de suport de scurtă durată din partea unui specialist în psihologie sau în științele educației.

Cazare an univ. 2020-2021

Princeton-Bucharest Virtual Seminar in Early Modern Philosophy

Redeschiderea centrului de împrumut al Bibliotecii Facultății de Filosofie

Resurse educaționale online

Ca manifestare a solidarității față de provocările traversate de comunitatea educațională și științifică din întreaga lume, mai multe organizații și edituri au deschis accesul la resurse digitale pentru a veni în întâmpinarea nevoilor studenților și cadrelor didactice.

Sprijin psihologic și asistență educațională pentru studenții, staff-ul academic și cel administrativ al UB

O echipă de specialiști formată din cadre didactice, masteranzi și doctoranzi din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației oferă, în mod voluntar, începând de astăzi, sprijin psihologic, asistență și sprijin educațional persoanelor care întâmpină dificultăți de natură psihologică și emoțională, pe fundalul situației actuale de criză.
Astfel, pe toată perioada stării de urgență, orice student sau angajat al Universității din București, fie din mediul academic, fie din direcțiile administrative, poate beneficia de servicii de suport de scurtă durată din partea unui specialist în psihologie sau în științele educației.

204, Splaiul Independenței, 6th district, Bucharest, Romania
E-mail: cernica.scoaladoctorala@filosofie.unibuc.ro
Telephone: +40 21 318 15 56, +40 21 318 29 74