Sesiunea a II-a de admitere la studii universitare de doctorat

Școala Doctorală de Filosofie anunță organizarea celei de-a doua sesiuni de admitere.

 • înscrierea candidaților la secretariatul facultății: 26-28 septembrie 2022, în intervalul orar 09.00-15.00
 • desfășurarea examenului de admitere: joi, 29 septembrie 2022

Rezultatele sesiune suplimentară https://docs.google.com/document/d/1XNBg9_2TwZ53C7gADfFzOsQiLyPfNyuw/edit?usp=sharing&ouid=111605474090487095750&rtpof=true&sd=true 

Urmare a Ședinței C.S.U.D. din data de 23 septembrie 2022, rezultatele finale la colocviul de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2022, sunt următoarele: https://drive.google.com/drive/folders/1QdKTHCZw_T22XYL46V6eq2B-Dii_4DLY?usp=sharing

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studiile universitare de doctorat în baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2022/2023 prin decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, gratuit, pe baza actelor de identitate, după afişarea rezultatelor finale.

Rezultatele obținute la colocviul de admitere nu pot fi contestate.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate (cu bursă și fără bursă) vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat, Diplomei de Licență și Diplomei (sau adeverinței) de Master în original, la Secretariatul Facultaţii de Filosofie, în termen de 3 (trei) zile de la anunțarea rezultatelor (26-28 septembrie 2022, între orele 10.00-15.00).

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie, în zilele de 26-28 septembrie 2022 (între orele 10.00-15.00), chitanța/OP-ul din care să reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universității din București (sediul Rectoratului, Șos. Panduri nr. 90) sau  prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanţă se va specifica: „pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu doctorat”.

Metodologia organizării şi desfășurării concursului de admitere 2022

la studiile universitare de doctorat

I. Norme de organizare

Concursul de admitere la studiile doctorale din luna septembrie 2022 se va desfășura conform conform Ordinului ministrului educației Nr. 3102/08.02.2022, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat şi prezentei Metodologii.

Concursul de admitere este organizat de Şcoala Doctorală de Filosofie pe locuri: (1) finanțate de la buget cu bursă (cu frecvenţă); (2) finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă); (3) finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă redusă); (4) cu taxă (cu frecvenţă).

În cadrul Școlii Doctorale de Filosofie funcționează trei direcții de studii: (1) Istoria filosofiei și Filosofia culturii; (2) Filosofie teoretică; (3) Filosofie politică și morală.

II. Calendarul admiterii
 • Înscrierea candidaților la secretariatul facultății: 5-20 septembrie 2022 (în 20 septembrie pănă la 0ra 18.00).
 • Desfășurarea examenului de admitere: 21 septembrie 2022, începând cu ora 13.00.
 • Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2022.
 • Confirmarea locurilor ocupate: 26-28 septembrie 2022.
III. Condiţiile înscrierii la concurs

La colocviul de admitere la doctorat pot participa candidaţi care deţin diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, ca fiind studii universitare de master, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în privința taxelor de şcolarizare.

Înscrierile se vor face la secretariatul Școlii Doctorale de Filosofie. La înscriere, candidații vor depune următoarele acte:

cerere/fişă de înscriere – formular tip – la înscriere;

– copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);

– certificat de naştere, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;

– diploma de masterat/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– adeverință medicală;

– 3 fotografii ¾ cm;

– memoriu de activitate ştiintifică;

– lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;

– propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia;

– o listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;

– certificat de competenţă lingvistică, fotocopie, nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii);

– pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura   într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;

– chitanţa de achitare a taxei de înscriere în cuantum de 300 lei;

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
BANCA: BCR SECTOR 5.
Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere doctorat – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

 • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

– declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online;

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere vor prezenta și unul dintre următoarele documente:

– copie simplă de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinți) – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– adeverinţă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament familial;

– adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al Universității, în activitate;

– adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau pensionat a unui părinte.

Dosarul poate fi transmis online către secretariatul ȘDF, urmând ca dosarul fizic să fie depus până la prima probă de concurs. În cazul în care dosarul se transmite online, acesta va conține și declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor.

Absolvenţii de master promoția 2022 pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat.

Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studentul-doctorand.

Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial, personalul încadrat în Universitatea din București, copiii personalului didactic în activitate sau pensionat. Aceștia sunt scutiți o singură dată în cadrul unei instituții de invățământ superior.

IV. Desfășurarea concursului

Consiliul Şcolii Doctorale va stabili, împreună cu toți conducătorii de doctorat ai ȘDF, locurile vacante ale fiecărui conducător, ținând seama de numărul de studenți-doctoranzi aflați sub îndrumarea fiecăruia și de ariile tematice acoperite de fiecare (Anexa 2).

Concursul de admitere se desfășoară sub formă de colocviu, față în față. Fiecare candidat își va prezenta proiectul de cercetare în fața unei subcomisii de direcție de studii doctorale alcătuită din patru/cinci membri (conducători de doctorat și profesori la Facultatea de Filosofie) (Anexa 3). La prezentarea proiectului de către un candidat va fi de față și conducătorul de doctorat al său (titular sau afiliat), în cazul în care conducătorul respectiv nu este membru al unei subcomisii.

În cazuri speciale, la cererea motivată a candidatului, cu avizul Consiliului Școlii Doctorale și cu aprobarea conducerii Universității din București, concursul de admitere se poate desfășura prin videoconferință. În acest caz, înregistrarea audio-video a susţinerii concursului de admitere este obligatorie şi se arhivează împreună cu celelalte documente ale admiterii.

Media minimă de admitere este 7 (șapte).

Comisia de admitere a școlii doctorale va ierarhiza candidații care au fost notați în subcomisii, în ordinea mediilor, pe o listă comună. Pe această listă sunt incluşi toţi candidaţii declaraţi admişi, specificându-se dacă sunt admişi pe locuri finanţate de la buget cu frecvenă cu bursă, pe locuri finanţate de la buget cu frecvență / frecvență redusă fără bursă, pe locuri finanţate de la buget pentru românii de pretutindeni, sau pe locurile cu taxă.

Alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale şi a burselor finanţate de la bugetul de stat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi. Media se calculează din: (1) nota pentru proiectul de cercetare; (2) nota pentru susținerea acestuia. În caz de medii egale, departajarea candidaţilor se va face pe baza următoarelor criterii: (1) nota obținută pentru proiectul de cercetare; (2) media de la examenul de disertație masterală (sau de la licență, pentru candidații care au absolvit studii universitare de lungă durată).

Este obligatorie prezentarea de către fiecare candidat (în dosarul de înscriere) a unui proiect de cercetare, conform schiței din Anexa 1.

V. Numărul de locuri
 • locuri finanțate de la bugetul de stat 20: (a) cu frecvență cu bursă10; (b) cu frecvență / frecvență redusă fără bursă10.
 • locuri cu frecvență, fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă, pentru românii de pretutindeni1 (https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/)
 • locuri cu taxă30.
VI. Anunțarea rezultatelor și confirmarea locului ocupat prin concurs

Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de Consiliul ŞDF și de CSUD şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, înainte de afişare.

Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, se aduc la cunoştinţă prin afişare la sediul Şcolii Doctorale şi pe pagina web a facultății în termen de cel mult 48 de ore de la data finalizării acestuia.

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studiile universitare de doctorat în baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2022/2023 prin decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, gratuit, pe baza actelor de identitate, după afişarea rezultatelor finale.

Rezultatele obținute la colocviul de admitere nu pot fi contestate.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate (cu bursă și fără bursă) vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat, Diplomei de Licență și Diplomei (sau adeverinței) de Master în original, la Secretariatul Facultaţii de Filosofie, în termen de 3 (trei) zile de la anunțarea rezultatelor (luni – joi, între orele 10.00-15.00; vineri, între orele 10.00-13.00).

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie, în zilele de 26-28 septembrie 2022 (între orele 10.00-15.00), chitanța/OP-ul din care să reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universității din București (sediul Rectoratului, Șos. Panduri nr. 90) sau  prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanţă se va specifica: „pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu doctorat”.

VII. Dispoziții finale

Taxa de înscriere la concursul de admitere la Școala Doctorală de Filosofie este 300 lei. Taxele nefolosite din motive obiective pot fi restituite, la cerere, cu avizul conducerii facultăţii, al Directorului general administrativ şi cu aprobarea conducerii Universităţii din Bucureşti.

Pentru cetăţenii străini care solicită înscrierea la studiile universitare de doctorat pe cont propriu valutar sau cu finanțare guvernamentală se pot organiza sesiuni extraordinare la propunerea Şcolii Doctorale de Filosofie şi cu aprobarea conducerii Universităţii din Bucureşti, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentei metodologii.

ANEXE

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

Şcoala Doctorală de Filosofie

 

Proiect de cercetare doctorală

 

Numele candidatului: ……..

Titlul proiectului: ……..

Numele conducătorului de doctorat: ……..

 

(1) Temă și obiective orientative:

1.1. de unde pornește cercetarea? (tema și întrebările pe care aceasta le suscită);

1.2. spre ce se îndreaptă cercetarea? (ipoteza de lucru; răspunsuri/soluții preconizate și argumente pentru susținerea lor);

1.3. de ce o asemenea cercetare? (justificarea alegerii temei; interesul pentru abordarea acesteia; corespondența temei cu activitatea anterioară a candidatului, reflectată în lucrarea de licență, în disertația masterală, în prezentări la conferințe, în diverse proiecte de cercetare etc.).

(2) Contextul teoretic al cercetării:

2.1. ce loc ocupă tema în domeniul investigațiilor filosofice? (stadiul actual al abordării temei; investigații semnificative în istoria filosofiei; susțineri bibliografice);

2.2. la ce probleme practic-aplicative răspund obiectivele cercetării? (probleme de cunoaștere, dileme etice, confuzii axiologice, obscurități ideologice etc.)

2.3. ce s-ar putea schimba prin rezultatele scontate ale cercetării? (noutăţi care pot fi aduse prin parcurgerea etapelor investigației, sub aspect conceptual, ”tehnic”, aplicativ etc.; inovații în privința practicilor filosofice);

2.4. observație: încadrarea temei în aria competențelor/intereselor de cercetare filosofică a conducătorului de doctorat.

(3) Metodologia cercetării:

3.1. ce căi sunt folosite în cercetare? (metode și tehnici de investigație filosofică adecvate problematicii asumate; modele de filosofare în acord cu problemele teoretice și practic-aplicative urmărite; surse bibliografice etc.);

3.2. ce urmări are folosirea acestor metode asupra proiectului de cercetare? (structura tematică a proiectului, stabilirea etapelor cercetării, momente semnificative în testarea ipotezei de lucru, modelele de filosofare în care se încadrează rezultatele parțiale și cele finale etc.);

3.3. ce impedimente pot să apară urmând aceste căi? (obstacole ”tehnice” ridicate de cercetare; dificultăți de informare și de prelucrare a ”datelor” etc.);

3.4. observație: posibile implicații ale unor probleme din domeniul eticii cercetării;

(4) Diseminarea rezultatelor:

4.1. care sunt rezultatele aşteptate? (reformularea unor probleme filosofice, redefinirea unor concepte, restructurarea unor idei; reordonarea metodologică a unei teme, reinterpretarea unei teorii sau concepții din istoria filosofiei; comentariul asupra unui text semnificativ etc.);

4.2. cum sunt diseminate rezultatelor cercetării? (publicare de articole, cărți; prezentări la conferințe, stagii de cercetare, mobilități interuniversitare; intervenții în mass media etc.).

(5) Bibliografia parcursă.

 

Notă: Proiectul de cercetare completat va avea cel mult 16.000 de caractere (inclusiv spaţiile), folosindu-se pentru editare: Times New Roman, 12; A4, la 1,5; tipar pe o singură față a paginii.

Oferta ariilor tematice

Nr. crt

Numele conducătorului de doctorat

Arii tematice acoperite de conducătorul de doctorat

Limba străină în care poate fi redactată teza

1.

Prof. dr. Nelu Bănșoiu

Istoria filosofiei

Filosofia culturii

Antropologie filosofică

– engleză

– franceză

2.

Prof. dr. Vasile-Romlus Brâncoveanu

Filosofie politică și morală

Filosofia istoriei

Etică profesională

– engleză

3.

Prof. dr. Viorel Cernica

Istoria filosofiei și metodologie filosofică

Hermeneutica filosofică a culturii

Filosofie românească

4.

Lect.  dr. Cristian Ciocan

Fenomenologie

Hermeneutică

Filosofie continentală

– franceză

– engleză

5.

Prof. dr. Wilhelm Dancă

Istoria filosofiei

Filosofia religiei

Filosofia creștină

– italiană

– engleză

– franceză

6.

Prof. dr. Mircea Dumitru

Logică filosofică

Filosofia limbajului

Metafizică analitică

– engleză

7.

Prof. dr. Mircea Flonta

Filosofia științei,

Filosofia cunoaşterii

8.

Prof. dr. Gheorghiță Geană

Antropologie generală

Antropologia artei

9.

Prof. dr. Adrian Paul Iliescu

Dreptate socială și intergenerațională,

Egalitate, libertate

Conservatorism, liberalism, Wittgenstein

– engleză

10.

Conf. dr. Bogdan Mincă

Fenomenologie

Hermeneutică

Filosofie greacă

– engleză

– franceză

– germană

11.

Prof. dr. Ilie Pârvu

Filosofia științei (fizicii)

Kant – interpretări și reconstrucții contemporane

Ontologia structurală

12.

Prof. dr. Mihaela Pop

Estetică

Filosofia culturii

– franceză

– engleză

13.

Prof. dr. Laurenţiu Staicu

Metafizică şi ontologie

Filosofia ştiinţei şi filosofia biologiei

Etica ştiinţei/cercetării şi consiliere filosofică

– engleză

14.

Prof. dr. Constantin Stoenescu

Epistemologie şi filosofia ştiinţei

Etica mediului

– engleză

15.

Prof. dr. Savu Totu

Filosofie greacă

Neoplatonism

 

16.

Prof. dr. Gheorghe Vlăduțescu

Filosofie greacă

Filosofie medievală

Comisia de admitere

 • Președinte: Prof. dr. Mircea DUMITRU
 • Vicepreședinte: Prof. dr. Constantin STOENESCU

Membri:

 • Prof. dr. Mihaela POP, Prof. dr. Savu TOTU (Istoria filosofiei și Filosofia culturii).
 • Prof. dr. Viorel CERNICA, Conf. dr. Bogdan MINCĂ, (Filosofie teoretică).
 • Prof. dr. Vasile-Romlus BRÂNCOVEANU, Prof. dr. Laurențiu STAICU (Filosofie politică și morală).

Subcomisii

 (1) Istoria filosofiei și Filosofia culturii

 • Prof. dr. Mihaela POP
 • Prof. dr. Savu TOTU
 • Prof. dr. Viorel CERNICA
 • Prof. dr. Viorel VIZUREANU
 • Conducătorii de doctorat care au candidați în concurs.

(2) Filosofie teoretică

 • Prof. dr. Mircea DUMITRU
 • Prof. dr. Constantin STOENESCU
 • Conf. dr. Bogdan MINCĂ
 • Conf. dr. Gheorghe ȘTEFANOV
 • Conducătorii de doctorat care au candidați în concurs.

(3) Filosofie politică și morală

 • Prof. dr. Vasile-Romlus BRÂNCOVEANU
 • Prof. dr. Laurențiu STAICU
 • Prof. dr. Adrian-Paul ILIESCU
 • Conf. dr. Emanuel SOCACIU
 • Conducătorii de doctorat care au candidați în concurs.

 

TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ (Minim Nivel B2)*

pentru admiterea la studiile universitare de doctorat 2021

 

 

 

Nr.crt.

 

 

Documentul

Se acceptă la secretariatul facultăţii /şcolii doctorale Este nevoie de testare C.L.S.

 

1.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul de Limbi Moderne (Universitatea din Bucureşti) X  

 

2.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timişoara X  

 

3.

Diplome ale programelor în limbi străine ale Universităţii din Bucureşti, A.S.E., Universităţii „Politehnica” din Bucureşti X  

 

4.

Teste internaţionale (TOEFL, DELF, GOETHE Institut, Cambridge Certificate, etc.) X  

 

5.

Diplome şi certificate eliberate de institute culturale străine (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian etc.)

 

X

 

 

6.

Documente din care rezultă o perioadă de studii în străinătate de cel puţin 6 luni conform O.M. X  

 

7.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi străine ale Universităţii „Transilvania” din Braşov şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa X  

 

8.

Diplome şi certificate eliberate de alte universităţi şi organisme   X

 

* Minim Nivel B2

__________________________________________________________________________

Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti (C.L.S.): Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, cămin B, etaj 3, camera 301, sector 5, București, tel. +4078-651.24.94

Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti