ADMITERE 2022

Oferta ariilor tematice

Nr. crt Numele conducătorului de doctorat Arii tematice acoperite de conducătorul de doctorat Limba străină în care poate fi redactată teza
1. Prof. dr. Nelu Bănșoiu

Istoria filosofiei

Filosofia culturii

Antropologie filosofică

– engleză

– franceză

2. Prof. dr. Vasile-Romlus Brâncoveanu

Filosofie politică și morală

Filosofia istoriei

Etică profesională

– engleză
3. Prof. dr. Viorel Cernica

Istoria filosofiei și metodologie filosofică

Hermeneutica filosofică a culturii

Filosofie românească

4. Lect.  dr. Cristian Ciocan

Fenomenologie

Hermeneutică

Filosofie continentală

– franceză

– engleză

5. Prof. dr. Wilhelm Dancă

Istoria filosofiei

Filosofia religiei

Filosofia creștină

– italiană

– engleză

– franceză

6. Prof. dr. Mircea Dumitru

Logică filosofică

Filosofia limbajului

Metafizică analitică

– engleză
7. Prof. dr. Mircea Flonta

Filosofia științei,

Filosofia cunoaşterii

8. Prof. dr. Gheorghiță Geană

Antropologie generală

Antropologia artei

9. Prof. dr. Adrian Paul Iliescu

Dreptate socială și intergenerațională, Egalitate, libertate

Conservatorism, liberalism, Wittgenstein

– engleză
10. Conf. dr. Bogdan Mincă

Fenomenologie

Hermeneutică

Filosofie greacă

– engleză

– franceză

– germană

11. Prof. dr. Ilie Pârvu

Filosofia științei (fizicii)

Kant – interpretări și reconstrucții contemporane

Ontologia structurală

12. Prof. dr. Mihaela Pop

Estetică

Filosofia culturii

– franceză

– engleză

13. Prof. dr. Laurenţiu Staicu

Metafizică şi ontologie

Filosofia ştiinţei şi filosofia biologiei

Etica ştiinţei/cercetării şi consiliere filosofică

– engleză
14. Prof. dr. Constantin Stoenescu

Epistemologie şi filosofia ştiinţei

Etica mediului

– engleză
15. Prof. dr. Savu Totu

Filosofie greacă

Neoplatonism

 
16. Prof. dr. Gheorghe Vlăduțescu

Filosofie greacă

Filosofie medievală

Metodologia organizării şi desfășurării concursului de admitere 2021

la studiile universitare de doctorat

I. Norme de organizare

Concursul de admitere la studiile doctorale din luna septembrie 2021  se va desfăşura conform Ordinul ministrului educaţiei Nr. 6102/15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, Ordinul ministrului educaţiei nr. 3199/2021 şi prezentei Metodologii.

Concursul de admitere este organizat de Şcoala Doctorală de Filosofie pe locuri: (1) finanţate de la buget cu bursă (cu frecvenţă); (2) finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă); (3) finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă redusă); (4) cu taxă (cu frecvenţă).

În cadrul Școlii Doctorale de Filosofie funcționează trei direcții de studii: (1) Istoria filosofiei și Filosofia culturii; (2) Filosofie teoretică; (3) Filosofie politică și morală.

II. Calendarul admiterii

Sesiunea a II-a de admitere

 • Înscrierea exclusiv online a candidaților pe platforma admitere.filosofie.unibuc.ro : 21-26 septembrie 2021 (ora 12.00).
 • Desfășurarea examenului de admitere online: 27 septembrie 2021
 • Data limită de afișare a rezultatelor: 28 septembrie 2021
 • Confirmarea locurilor ocupate: 29,30 septembrie & 01 octombrie 2021 (ora 12.00).

Sesiunea I-a de admitere

 • Înscrierea exclusiv online a candidaților pe platforma admitere.filosofie.unibuc.ro : 2-17 septembrie 2021.
 • Desfășurarea examenului de admitere online: 20 septembrie 2021, începând cu ora12.00.
 • Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2021.
 • Confirmarea locurilor ocupate: 24; 27-28 septembrie 2021.
III. Condiţiile înscrierii la concurs

La colocviul de admitere la doctorat pot participa candidaţi care deţin diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, ca fiind studii universitare de master, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în privința taxelor de şcolarizare.

Înscrierile se vor face exclusiv online pe platforma admitere.filosofie.unibuc.ro. La înscriere, candidații vor depune următoarele acte:

– copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);

– certificat de naştere, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;

– diploma de masterat/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii (certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale);

– adeverință medicală;

– memoriu de activitate ştiintifică;

– lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;

– proiect de cercetare doctorală – propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia;

– o listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;

– certificat de competenţă lingvistică, fotocopie, nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii);

– pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura   într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;

– chitanţa de achitare a taxei de înscriere în cuantum de 225 lei;

– declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online;

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere vor prezenta și unul dintre următoarele documente:

– copie simplă de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi) – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– adeverinţă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament familial);

– adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al Universității, în activitate;

– adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau pensionat a unui părinte.

Dosarul va fi transmis online către secretariatul ȘDF, urmând ca dosarul fizic sa fie depus la confirmarea locului.

Absolvenţii de master promoţia 2021 pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat.

Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale în conformitate cu O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016, art. 55.

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studentul-doctorand.

Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate și ai personalului încadrat în Universitatea din București. Aceștia sunt scutiți o singură dată în cadrul unei instituții de invățământ superior.

IV. Desfășurarea concursului

Consiliul Şcolii Doctorale va stabili, împreună cu toți conducătorii de doctorat ai ȘDF, locurile vacante ale fiecărui conducător, ținând seama de numărul de studenți-doctoranzi aflați sub îndrumarea fiecăruia și de ariile tematice acoperite de fiecare (Anexa 2).

Concursul de admitere se desfășoară sub formă de colocviu online. Fiecare candidat își va prezenta proiectul de cercetare în fața unei subcomisii de direcție de studii doctorale alcătuită din patru/cinci membri (conducători de doctorat și profesori la Facultatea de Filosofie) (Anexa 3). La prezentarea proiectului de către un candidat va fi de față și conducătorul de doctorat al său (titular sau afiliat), în cazul în care conducătorul respectiv nu este membru al unei subcomisii.

Media minimă de admitere este 7 (șapte).

Comisia de admitere a școlii doctorale va ierarhiza candidații care au fost notați în subcomisii, în ordinea mediilor, pe o listă comună. Pe această listă sunt incluşi toţi candidaţii declaraţi admişi, specificându-se dacă sunt admişi pe locuri finanţate de la buget cu frecvenă cu bursă, pe locuri finanţate de la buget cu frecvență / frecvență redusă fără bursă, pe locuri finanţate de la buget pentru românii de pretutindeni, sau pe locurile cu taxă.

Alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale şi a burselor finanţate de la bugetul de stat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi. Media se calculează din: (1) nota pentru proiectul de cercetare; (2) nota pentru susținerea acestuia. În caz de medii egale, departajarea candidaţilor se va face pe baza următoarelor criterii: (1) nota obținută pentru proiectul de cercetare; (2) media de la examenul de disertație masterală (sau de la licență, pentru candidații care au absolvit studii universitare de lungă durată).

Este obligatorie prezentarea de către fiecare candidat (în dosarul de înscriere) a unui proiect de cercetare, conform schiței din Anexa 1.

V. Numărul de locuri
 • locuri finanțate de la bugetul de stat 22: (a) cu frecvență cu bursă – 11; (b) cu frecvență / frecvență redusă fără bursă11. Din numărul total de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat 1 loc este alocat pentru rromi.
 • locuri cu taxă – 30.

 

VI. Anunțarea rezultatelor și confirmarea locului ocupat prin concurs

Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de Consiliul ŞDF și de CSUD şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, înainte de afişare.

Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, se aduc la cunoştinţă prin afişare la sediul Şcolii Doctorale şi pe pagina web a facultății în termen de cel mult 48 de ore de la data finalizării acestuia.

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studiile universitare de doctorat în baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2021/2022 prin decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, gratuit, pe baza actelor de identitate, după afişarea rezultatelor finale.

Rezultatele obținute la colocviul de admitere nu pot fi contestate.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate (cu bursă și fără bursă) vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat, Diplomei de Licență și Diplomei (sau adeverinței) de Master în original, la Secretariatul Facultaţii de Filosofie, în termen de 3 (trei) zile de la anunțarea rezultatelor (luni – joi, între orele 10.00-15.00; vineri, între orele 10.00-13.00).

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie, în zilele de 24 septembrie 2021 (vineri, între orele 10.00-13.00) și 27 septembrie 2021 (luni, între orele 10.00-15.00), chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (Rectorat, Șoseaua Panduri, nr. 90, Sector 5, 050663, Bucureşti.). Pe chitanţă se va specifica: „pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu doctorat”.

VII. Dispoziții finale

Taxa de înscriere la concursul de admitere la Școala Doctorală de Filosofie este 300 lei. Taxele nefolosite din motive obiective pot fi restituite, la cerere, cu avizul conducerii facultăţii, al Directorului general administrativ şi cu aprobarea conducerii Universităţii din Bucureşti.

Pentru cetăţenii străini care solicită înscrierea la studiile universitare de doctorat pe cont propriu valutar sau cu finanțare guvernamentală se pot organiza sesiuni extraordinare la propunerea Şcolii Doctorale de Filosofie şi cu aprobarea conducerii Universităţii din Bucureşti, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentei metodologii.

ANEXE

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

Şcoala Doctorală de Filosofie

 

Proiect de cercetare doctorală

 

Numele candidatului: ……..

Titlul proiectului: ……..

Numele conducătorului de doctorat: ……..

 

(1) Temă și obiective orientative:

1.1. de unde pornește cercetarea? (tema și întrebările pe care aceasta le suscită);

1.2. spre ce se îndreaptă cercetarea? (ipoteza de lucru; răspunsuri/soluții preconizate și argumente pentru susținerea lor);

1.3. de ce o asemenea cercetare? (justificarea alegerii temei; interesul pentru abordarea acesteia; corespondența temei cu activitatea anterioară a candidatului, reflectată în lucrarea de licență, în disertația masterală, în prezentări la conferințe, în diverse proiecte de cercetare etc.).

(2) Contextul teoretic al cercetării:

2.1. ce loc ocupă tema în domeniul investigațiilor filosofice? (stadiul actual al abordării temei; investigații semnificative în istoria filosofiei; susțineri bibliografice);

2.2. la ce probleme practic-aplicative răspund obiectivele cercetării? (probleme de cunoaștere, dileme etice, confuzii axiologice, obscurități ideologice etc.)

2.3. ce s-ar putea schimba prin rezultatele scontate ale cercetării? (noutăţi care pot fi aduse prin parcurgerea etapelor investigației, sub aspect conceptual, ”tehnic”, aplicativ etc.; inovații în privința practicilor filosofice);

2.4. observație: încadrarea temei în aria competențelor/intereselor de cercetare filosofică a conducătorului de doctorat.

(3) Metodologia cercetării:

3.1. ce căi sunt folosite în cercetare? (metode și tehnici de investigație filosofică adecvate problematicii asumate; modele de filosofare în acord cu problemele teoretice și practic-aplicative urmărite; surse bibliografice etc.);

3.2. ce urmări are folosirea acestor metode asupra proiectului de cercetare? (structura tematică a proiectului, stabilirea etapelor cercetării, momente semnificative în testarea ipotezei de lucru, modelele de filosofare în care se încadrează rezultatele parțiale și cele finale etc.);

3.3. ce impedimente pot să apară urmând aceste căi? (obstacole ”tehnice” ridicate de cercetare; dificultăți de informare și de prelucrare a ”datelor” etc.);

3.4. observație: posibile implicații ale unor probleme din domeniul eticii cercetării;

(4) Diseminarea rezultatelor:

4.1. care sunt rezultatele aşteptate? (reformularea unor probleme filosofice, redefinirea unor concepte, restructurarea unor idei; reordonarea metodologică a unei teme, reinterpretarea unei teorii sau concepții din istoria filosofiei; comentariul asupra unui text semnificativ etc.);

4.2. cum sunt diseminate rezultatelor cercetării? (publicare de articole, cărți; prezentări la conferințe, stagii de cercetare, mobilități interuniversitare; intervenții în mass media etc.).

(5) Bibliografia parcursă.

 

Notă: Proiectul de cercetare completat va avea cel mult 16.000 de caractere (inclusiv spaţiile), folosindu-se pentru editare: Times New Roman, 12; A4, la 1,5; tipar pe o singură față a paginii.

Oferta ariilor tematice

Nr. crt

Numele conducătorului de doctorat

Arii tematice acoperite de conducătorul de doctorat

Limba străină în care poate fi redactată teza

1.

Prof. dr. Nelu Bănșoiu

Istoria filosofiei

Filosofia culturii

Antropologie filosofică

– engleză

– franceză

2.

Prof. dr. Vasile-Romlus Brâncoveanu

Filosofie politică și morală

Filosofia istoriei

Etică profesională

– engleză

3.

Prof. dr. Viorel Cernica

Istoria filosofiei și metodologie filosofică

Hermeneutica filosofică a culturii

Filosofie românească

4.

Lect.  dr. Cristian Ciocan

Fenomenologie

Hermeneutică

Filosofie continentală

– franceză

– engleză

5.

Prof. dr. Wilhelm Dancă

Istoria filosofiei

Filosofia religiei

Filosofia creștină

– italiană

– engleză

– franceză

6.

Prof. dr. Mircea Dumitru

Logică filosofică

Filosofia limbajului

Metafizică analitică

– engleză

7.

Prof. dr. Mircea Flonta

Filosofia științei,

Filosofia cunoaşterii

8.

Prof. dr. Gheorghiță Geană

Antropologie generală

Antropologia artei

9.

Prof. dr. Adrian Paul Iliescu

Dreptate socială și intergenerațională, Egalitate, libertate

Conservatorism, liberalism, Wittgenstein

– engleză

10.

Conf. dr. Bogdan Mincă

Fenomenologie

Hermeneutică

Filosofie greacă

– engleză

– franceză

– germană

11.

Prof. dr. Ilie Pârvu

Filosofia științei (fizicii)

Kant – interpretări și reconstrucții contemporane

Ontologia structurală

12.

Prof. dr. Mihaela Pop

Estetică

Filosofia culturii

– franceză

– engleză

13.

Prof. dr. Laurenţiu Staicu

Metafizică şi ontologie

Filosofia ştiinţei şi filosofia biologiei

Etica ştiinţei/cercetării şi consiliere filosofică

– engleză

14.

Prof. dr. Constantin Stoenescu

Epistemologie şi filosofia ştiinţei

Etica mediului

– engleză

15.

Prof. dr. Savu Totu

Filosofie greacă

Neoplatonism

 

16.

Prof. dr. Gheorghe Vlăduțescu

Filosofie greacă

Filosofie medievală

Comisia de admitere

 • Președinte: Prof. dr. Viorel CERNICA
 • Vicepreședinte: Prof. dr. Constantin STOENESCU

Membri:

 • Prof. dr. Mihaela POP, Prof. dr. Savu TOTU (Istoria filosofiei și Filosofia culturii).
 • Prof. dr. Mircea DUMITRU, Conf. dr. Bogdan MINCĂ, (Filosofie teoretică).
 • Prof. dr. Vasile-Romlus BRÂNCOVEANU, Prof. dr. Laurențiu STAICU (Filosofie politică și morală).

 

Subcomisii

 

(1) Istoria filosofiei și Filosofia culturii

 • Prof. dr. Mihaela POP, Prof. dr. Savu TOTU, Prof. dr. Viorel CERNICA, Prof. dr. Viorel VIZUREANU
 • conducătorii de doctorat care au candidați în concurs.

(2) Filosofie teoretică

 • Prof. dr. Mircea DUMITRU, Prof. dr. Constantin STOENESCU, Conf. dr. Bogdan MINCĂ, Conf. dr. Gheorghe ȘTEFANOV
 • conducătorii de doctorat care au candidați în concurs.

(3) Filosofie politică și morală

 • Prof. dr. Vasile-Romlus BRÂNCOVEANU, Prof. dr. Laurențiu STAICU, Prof. dr. Adrian-Paul ILIESCU, Conf. dr. Emanuel SOCACIU
 • conducătorii de doctorat care au candidați în concurs.

TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ (Minim Nivel B2)*

pentru admiterea la studiile universitare de doctorat 2021

 

 

 

Nr.crt.

 

 

Documentul

Se acceptă la secretariatul facultăţii /şcolii doctorale Este nevoie de testare C.L.S.

 

1.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul de Limbi Moderne (Universitatea din Bucureşti) X  

 

2.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timişoara X  

 

3.

Diplome ale programelor în limbi străine ale Universităţii din Bucureşti, A.S.E., Universităţii „Politehnica” din Bucureşti X  

 

4.

Teste internaţionale (TOEFL, DELF, GOETHE Institut, Cambridge Certificate, etc.) X  

 

5.

Diplome şi certificate eliberate de institute culturale străine (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian etc.)

 

X

 

 

6.

Documente din care rezultă o perioadă de studii în străinătate de cel puţin 6 luni conform O.M. X  

 

7.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi străine ale Universităţii „Transilvania” din Braşov şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa X  

 

8.

Diplome şi certificate eliberate de alte universităţi şi organisme   X

 

* Minim Nivel B2

__________________________________________________________________________

Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti (C.L.S.): Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, cămin B, etaj 3, camera 301, sector 5, București, tel. +4078-651.24.94

Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti