ADMITERE 2024

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

Şcoala Doctorală de Filosofie

 

Proiect de cercetare doctorală

 

Numele candidatului: ……..

Titlul proiectului: ……..

Numele conducătorului de doctorat: ……..

 

(1) Temă și obiective orientative:

1.1. de unde pornește cercetarea? (tema și întrebările pe care aceasta le suscită);

1.2. spre ce se îndreaptă cercetarea? (ipoteza de lucru; răspunsuri/soluții preconizate și argumente pentru susținerea lor);

1.3. de ce o asemenea cercetare? (justificarea alegerii temei; interesul pentru abordarea acesteia; corespondența temei cu activitatea anterioară a candidatului, reflectată în lucrarea de licență, în disertația masterală, în prezentări la conferințe, în diverse proiecte de cercetare etc.).

(2) Contextul teoretic al cercetării:

2.1. ce loc ocupă tema în domeniul investigațiilor filosofice? (stadiul actual al abordării temei; investigații semnificative în istoria filosofiei; susțineri bibliografice);

2.2. la ce probleme practic-aplicative răspund obiectivele cercetării? (probleme de cunoaștere, dileme etice, confuzii axiologice, obscurități ideologice etc.)

2.3. ce s-ar putea schimba prin rezultatele scontate ale cercetării? (noutăţi care pot fi aduse prin parcurgerea etapelor investigației, sub aspect conceptual, ”tehnic”, aplicativ etc.; inovații în privința practicilor filosofice);

2.4. observație: încadrarea temei în aria competențelor/intereselor de cercetare filosofică a conducătorului de doctorat.

(3) Metodologia cercetării:

3.1. ce căi sunt folosite în cercetare? (metode și tehnici de investigație filosofică adecvate problematicii asumate; modele de filosofare în acord cu problemele teoretice și practic-aplicative urmărite; surse bibliografice etc.);

3.2. ce urmări are folosirea acestor metode asupra proiectului de cercetare? (structura tematică a proiectului, stabilirea etapelor cercetării, momente semnificative în testarea ipotezei de lucru, modelele de filosofare în care se încadrează rezultatele parțiale și cele finale etc.);

3.3. ce impedimente pot să apară urmând aceste căi? (obstacole ”tehnice” ridicate de cercetare; dificultăți de informare și de prelucrare a ”datelor” etc.);

3.4. observație: posibile implicații ale unor probleme din domeniul eticii cercetării;

(4) Diseminarea rezultatelor:

4.1. care sunt rezultatele aşteptate? (reformularea unor probleme filosofice, redefinirea unor concepte, restructurarea unor idei; reordonarea metodologică a unei teme, reinterpretarea unei teorii sau concepții din istoria filosofiei; comentariul asupra unui text semnificativ etc.);

4.2. cum sunt diseminate rezultatelor cercetării? (publicare de articole, cărți; prezentări la conferințe, stagii de cercetare, mobilități interuniversitare; intervenții în mass media etc.).

(5) Bibliografia parcursă.

 

Notă: Proiectul de cercetare completat va avea cel mult 16.000 de caractere (inclusiv spaţiile), folosindu-se pentru editare: Times New Roman, 12; A4, la 1,5; tipar pe o singură față a paginii.

Oferta ariilor tematice

Nr. crt

Numele conducătorului de doctorat

Arii tematice acoperite de conducătorul de doctorat

Limba străină în care poate fi redactată teza

1.       

Prof. dr. Nelu Bănșoiu

Istoria filosofiei

Filosofia culturii

Antropologie filosofică

– engleză

– franceză

2.       

Prof. dr. Vasile-Romlus Brâncoveanu

Filosofie politică și morală

Filosofia istoriei

Etică profesională

– engleză

3.       

Prof. dr. Viorel Cernica

Istoria filosofiei și metodologie filosofică

Hermeneutica filosofică a culturii

Filosofie românească

4.       

Lect. dr. Cristian Ciocan

Fenomenologie

Hermeneutică

Filosofie continentală

– franceză

– engleză

5.       

Prof. dr. Wilhelm Dancă

Istoria filosofiei

Filosofia religiei

Filosofia creștină

– italiană

– engleză

– franceză

6.       

Prof. dr. Mircea Dumitru

Logică filosofică

Filosofia limbajului

Metafizică analitică

– engleză

7.       

Prof. dr. Mircea Flonta

Filosofia științei,

Filosofia cunoașterii

8.       

Prof. dr. Gheorghiță Geană

Antropologie generală

Antropologia artei

9.       

Prof. dr. Adrian Paul Iliescu

Dreptate socială și intergenerațională,

Egalitate, libertate

Conservatorism, liberalism, Wittgenstein

– engleză

10.   

Conf. dr. habil. Daniela Rodica Jalobeanu

Istoria și filosofia științei

Istoria filosofiei (perioada modernității timpurii)

– engleză

11.   

Conf. dr. habil. Bogdan Mincă

Fenomenologie

Hermeneutică

Filosofie greacă

– engleză

– franceză

– germană

12.   

Prof. dr. Ilie Pârvu

Filosofia științei (fizicii)

Kant – interpretări și reconstrucții contemporane

Ontologia structurală

13.   

Prof. dr. Mihaela Pop

Estetică

Filosofia culturii

– franceză

– engleză

14.   

Prof. dr. Laurențiu Staicu

Metafizică şi ontologie

Filosofia științei şi filosofia biologiei

Etica științei/cercetării și consiliere filosofică

– engleză

15.   

Prof. dr. Constantin Stoenescu

Epistemologie și filosofia științei

Etica mediului

– engleză

16.   

Prof. dr. Savu Totu

Filosofie greacă

Neoplatonism

17.   

Prof. dr. Gheorghe Vlăduțescu

Filosofie greacă

Filosofie medievală

 

TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ*

pentru admiterea la studiile universitare de doctorat

2024

 

 

 

Nr.crt.

 

 

Documentul

Se acceptă la secretariatul facultăţii /

şcolii doctorale

Este nevoie de testare C.L.S.**

 

1.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul de Limbi Moderne (Universitatea din Bucureşti)

 

X

 

 

2.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitățile din cadrul Consorțiului Universitaria și de Universitatea „Transilvania” din Braşov

 

X

 

 

3.

Diplome ale programelor în limbi străine ale Universităţii din Bucureşti, Universităţii Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREŞTI și Universitățile din cadrul Consorțiului Universitaria

 

X

 

 

4.

Teste internaţionale (TOEFL, DELF, GOETHE Institut, Cambridge Certificate, etc.)

 

X

 

 

5.

Diplome şi certificate eliberate de institute culturale străine (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian etc.)

 

X

 

 

6.

Documente din care rezultă o perioadă de studii în străinătate de cel puţin 6 luni conform O.M.

 

X

 

 

7.

Diplome şi certificate eliberate de alte universităţi şi organisme

 

 

X

 

* Minim Nivel B2

 

**Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti (C.L.S.):

  1. Mihail KOGĂLNICEANU, Nr. 36-46, cămin B, etajul 3, camera 301, sector 5, București, număr de telefon +40786512494 , link https://unibuc.ro/studii/centre-de-limbi-straine/centrul-de-limbi-straine-al-universitatii-din-bucuresti/