Metodologia organizării şi desfășurării concursului de admitere 2023

la studiile universitare de doctorat

I. Norme de organizare

Concursul de admitere din anul 2023 în cadrul Școlii Doctorale de Filosofie a Facultății de Filosofie, Universitatea din București, se va desfășura conform Ordinului ministrului educației pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat și prezentei Metodologii.

Concursul de admitere la doctorat se organizează de către Școala Doctorală de Filosofie în conformitate cu prevederile legale menționate, care vor fi aduse la cunoștință celor interesați prin afișarea sau postarea pe pagina web (modalități denumite în continuare, în mod colectiv, „afișare”).

Concursul de admitere la doctorat cuprinde:

 • admiterea propriu-zisă la doctorat;
 • alocarea locurilor finanțate de la bugetul de stat prin granturi doctorale;
 • alocarea burselor finanțate de la bugetul de stat.

Admiterea la studiile universitare de doctorat, atât pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, cât și pentru locurile cu taxă, se face prin concurs organizat de Școala Doctorală de Filosofie în două sesiuni distincte în lunile iulie și septembrie 2023.

În cadrul Școlii Doctorale de Filosofie funcționează trei direcții de studii: (1) Istoria filosofiei și Filosofia culturii; (2) Filosofie teoretică; (3) Filosofie politică și morală.

II. Calendarul admiterii
III. Condiţiile înscrierii la concurs

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidați care dețin:

 1. diploma de licență sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare; titularii diplomelor de studii de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de doctorat fără obligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii universitare de master;
 2. absolvenții cu diplomă de masterat ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 3. absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale, ca fiind studii universitare de masterat.

Cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, precum și românilor de pretutindeni[1], indiferent de cetățenie, le sunt aplicabile condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Nu sunt supuși obligației de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere: candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial, personalul încadrat la Universitatea din București, copiii personalului didactic în activitate sau pensionat.

Înscrierile se vor face la secretariatul școlii doctorale sau în sistem online.

În cazul înscrierii în sistem online, încărcarea documentelor de către candidați se face cu asumarea de către aceștia a responsabilității cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, prin semnarea fiecărui document încărcat.

Pentru înscriere, candidații vor depune următoarele acte:

 • cerere/fișă de înscriere – formular tip – la înscriere;
 • copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./pașaport etc);
 • certificat de naștere, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de învățământ superior (licență) și foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de masterat/studii aprofundate și foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • memoriu de activitate științifică;
 • lista cu titlurile lucrărilor științifice publicate;
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanță cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanței acesteia;
 • o listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfășura colocviul;
 • certificat de competentă lingvistică, fotocopie, nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competență lingvistică, atașată prezentei metodologii);
 • pentru cetățenii străini – certificatul de competentă lingvistică privind cunoașterea limbii române/certificat de competență lingvistică de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională în cazul în care programul de doctorat se va desfășura

într-o limbă de circulație internațională, exceptând candidații, cetățeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulație internațională;

 • chitanța de achitare a taxei de înscriere;
 • declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online;

Suplimentar, pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul dintre următoarele documente:

 • copie simplă de pe certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți) – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • adeverință de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament familial;
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al Universității, în activitate;
 • adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau pensionat a unui părinte.

Dosarul poate fi transmis online către secretariatul școlii doctorale în vederea verificării, urmând ca dosarul fizic să fie depus până la prima probă de concurs. În cazul în care dosarul se transmite online, acesta va conține și declarația pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor din dosarul online.

Absolvenții de studii universitare de masterat promoția 2023 pot depune la dosar adeverința de absolvire a studiilor universitare de masterat.

Admiterea candidaților români de pretutindeni și a cetățenilor străini din state terțe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educației, iar aceștia se vor adresa Direcției Relații Internaționale / Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini în vederea înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat.

Candidații care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană (extracomunitari) au obligația de a prezenta la înscriere atestatul de recunoaștere a acestor studii, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației în conformitate cu O.M.E.. Atestatul de recunoaștere va fi însoțit de copiile traducerilor legalizate ale diplomelor care au stat la baza emiterii acestuia.

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studentul-doctorand.

_______________________________________________________

[1] Conform prevederilor METODOLOGIEI de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul comun M.E.N. (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10-2046-26.05.2017) – M.R.P. (nr. C/129/07.06.2017):

„Persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărșeroți, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate.[1]

IV. Desfășurarea concursului

Consiliul Școlii Doctorale va stabili, împreună cu toți conducătorii de doctorat ai ȘDF, locurile vacante ale fiecărui conducător, ținând seama de numărul de studenți-doctoranzi aflați sub îndrumarea fiecăruia și de ariile tematice acoperite de fiecare (Anexa 2).

Concursul de admitere se desfășoară sub formă de colocviu, față în față. Fiecare candidat își va prezenta proiectul de cercetare în fața unei subcomisii de direcție de studii doctorale alcătuită din patru/cinci membri (conducători de doctorat și profesori la Facultatea de Filosofie) (Anexa 3). La prezentarea proiectului de către un candidat va fi de față și conducătorul de doctorat al său (titular sau afiliat), în cazul în care conducătorul respectiv nu este membru al unei subcomisii.

În cazuri speciale, la cererea motivată a candidatului, cu avizul Consiliului Școlii Doctorale și cu aprobarea conducerii Universității din București, concursul de admitere se poate desfășura prin videoconferință. În acest caz, înregistrarea audio-video a susținerii concursului de admitere este obligatorie și se arhivează împreună cu celelalte documente ale admiterii.

Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat este 7 (șapte). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

Comisia de admitere a școlii doctorale va ierarhiza candidații care au fost notați în subcomisii, în ordinea mediilor, pe o listă comună. Pe această listă sunt incluși toți candidații declarați admiși, specificându-se dacă sunt admiși pe locuri finanțate de la buget cu frecvență cu bursă, pe locuri finanțate de la buget cu frecvență / frecvență redusă fără bursă, pe locuri finanțate de la buget pentru românii de pretutindeni sau pe locurile cu taxă.

Alocarea locurilor finanțate de la bugetul de stat prin granturi doctorale și a burselor finanțate de la bugetul de stat se face de către Consiliul Școlii Doctorale, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute de candidați. Media se calculează din: (1) nota pentru proiectul de cercetare; (2) nota pentru susținerea acestuia. În caz de medii egale, departajarea candidaților se va face pe baza următoarelor criterii: (1) nota obținută pentru proiectul de cercetare; (2) media de la examenul de disertație masterală (sau de la licență, pentru candidații care au absolvit studii universitare de lungă durată).

Este obligatorie prezentarea de către fiecare candidat (în dosarul de înscriere) a unui proiect de cercetare, conform schiței din Anexa 1.

V. Anunțarea rezultatelor și confirmarea locului ocupat prin concurs

Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de Consiliul ŞDF și de CSUD și aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universității din București, înainte de afișare.

Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universității din București, se aduc la cunoștință prin afișare conform calendarului de admitere.

Candidații care își retrag actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului sunt considerați eliminați din concurs.

Candidații declarați admiși sunt înmatriculați la studiile universitare de doctorat în baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2023/2024 prin decizia Rectorului Universității din București.

Dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la școlarizare se restituie, la cerere, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, gratuit, pe baza actelor de identitate, după afișarea rezultatelor finale.

Rezultatele obținute la colocviul de admitere nu pot fi contestate.

Candidații declarați admiși pe locurile bugetate (cu bursă și fără bursă) vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat, Diplomei de Licență și Diplomei (sau adeverinței) de Master în original, la Secretariatul Facultății de Filosofie, în termen de 3-5 zile de la anunțarea rezultatelor (luni – joi, între orele 10.00-15.00; vineri, între orele 10.00-13.00).

Neprezentarea diplomei în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, conduce la pierderea locului finanțat de la buget.

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă vor depune la Secretariatul Facultății de Filosofie, chitanța/OP-ul din care să reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universității din București (sediul Rectoratului, Șos. Panduri nr. 90) sau prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanță se va specifica: „pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu doctorat”.

VI. Dispoziții finale

Taxa de înscriere la concursul de admitere la Școala Doctorală de Filosofie este 300 lei. Taxele nefolosite din motive obiective pot fi restituite, la cerere, cu avizul conducerii facultății, al Directorului General Administrativ și cu aprobarea conducerii Universității din București.

Candidații scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere beneficiază de această scutire o singură dată pentru ciclul de studii universitare de doctorat în cadrul unei instituții de învățământ superior.

Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere se aprobă de către conducerea facultății în care funcționează Școala Doctorală, numai pe baza actelor prezentate de candidați din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunțate mai sus.

Pentru cetățenii străini care solicită înscrierea la studiile universitare de doctorat pe cont propriu valutar sau cu finanțare guvernamentală se pot organiza sesiuni extraordinare la propunerea Școlii Doctorale de Filosofie și cu aprobarea conducerii Universității din București, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentei metodologii.

ANEXE

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

Şcoala Doctorală de Filosofie

 

Proiect de cercetare doctorală

 

Numele candidatului: ……..

Titlul proiectului: ……..

Numele conducătorului de doctorat: ……..

 

(1) Temă și obiective orientative:

1.1. de unde pornește cercetarea? (tema și întrebările pe care aceasta le suscită);

1.2. spre ce se îndreaptă cercetarea? (ipoteza de lucru; răspunsuri/soluții preconizate și argumente pentru susținerea lor);

1.3. de ce o asemenea cercetare? (justificarea alegerii temei; interesul pentru abordarea acesteia; corespondența temei cu activitatea anterioară a candidatului, reflectată în lucrarea de licență, în disertația masterală, în prezentări la conferințe, în diverse proiecte de cercetare etc.).

(2) Contextul teoretic al cercetării:

2.1. ce loc ocupă tema în domeniul investigațiilor filosofice? (stadiul actual al abordării temei; investigații semnificative în istoria filosofiei; susțineri bibliografice);

2.2. la ce probleme practic-aplicative răspund obiectivele cercetării? (probleme de cunoaștere, dileme etice, confuzii axiologice, obscurități ideologice etc.)

2.3. ce s-ar putea schimba prin rezultatele scontate ale cercetării? (noutăţi care pot fi aduse prin parcurgerea etapelor investigației, sub aspect conceptual, ”tehnic”, aplicativ etc.; inovații în privința practicilor filosofice);

2.4. observație: încadrarea temei în aria competențelor/intereselor de cercetare filosofică a conducătorului de doctorat.

(3) Metodologia cercetării:

3.1. ce căi sunt folosite în cercetare? (metode și tehnici de investigație filosofică adecvate problematicii asumate; modele de filosofare în acord cu problemele teoretice și practic-aplicative urmărite; surse bibliografice etc.);

3.2. ce urmări are folosirea acestor metode asupra proiectului de cercetare? (structura tematică a proiectului, stabilirea etapelor cercetării, momente semnificative în testarea ipotezei de lucru, modelele de filosofare în care se încadrează rezultatele parțiale și cele finale etc.);

3.3. ce impedimente pot să apară urmând aceste căi? (obstacole ”tehnice” ridicate de cercetare; dificultăți de informare și de prelucrare a ”datelor” etc.);

3.4. observație: posibile implicații ale unor probleme din domeniul eticii cercetării;

(4) Diseminarea rezultatelor:

4.1. care sunt rezultatele aşteptate? (reformularea unor probleme filosofice, redefinirea unor concepte, restructurarea unor idei; reordonarea metodologică a unei teme, reinterpretarea unei teorii sau concepții din istoria filosofiei; comentariul asupra unui text semnificativ etc.);

4.2. cum sunt diseminate rezultatelor cercetării? (publicare de articole, cărți; prezentări la conferințe, stagii de cercetare, mobilități interuniversitare; intervenții în mass media etc.).

(5) Bibliografia parcursă.

 

Notă: Proiectul de cercetare completat va avea cel mult 16.000 de caractere (inclusiv spaţiile), folosindu-se pentru editare: Times New Roman, 12; A4, la 1,5; tipar pe o singură față a paginii.

Oferta ariilor tematice

Nr. crt

Numele conducătorului de doctorat

Arii tematice acoperite de conducătorul de doctorat

Limba străină în care poate fi redactată teza

1.

Prof. dr. Nelu Bănșoiu

Istoria filosofiei

Filosofia culturii

Antropologie filosofică

– engleză

– franceză

2.

Prof. dr. Vasile-Romlus Brâncoveanu

Filosofie politică și morală

Filosofia istoriei

Etică profesională

– engleză

3.

Prof. dr. Viorel Cernica

Istoria filosofiei și metodologie filosofică

Hermeneutica filosofică a culturii

Filosofie românească

4.

Lect. dr. Cristian Ciocan

Fenomenologie

Hermeneutică

Filosofie continentală

– franceză

– engleză

5.

Prof. dr. Wilhelm Dancă

Istoria filosofiei

Filosofia religiei

Filosofia creștină

– italiană

– engleză

– franceză

6.

Prof. dr. Mircea Dumitru

Logică filosofică

Filosofia limbajului

Metafizică analitică

– engleză

7.

Prof. dr. Mircea Flonta

Filosofia științei,

Filosofia cunoașterii

8.

Prof. dr. Gheorghiță Geană

Antropologie generală

Antropologia artei

9.

Prof. dr. Adrian Paul Iliescu

Dreptate socială și intergenerațională,

Egalitate, libertate

Conservatorism, liberalism, Wittgenstein

– engleză

10.

Conf. dr. habil. Bogdan Mincă

Fenomenologie

Hermeneutică

Filosofie greacă

– engleză

– franceză

– germană

11.

Prof. dr. Ilie Pârvu

Filosofia științei (fizicii)

Kant – interpretări și reconstrucții contemporane

Ontologia structurală

12.

Prof. dr. Mihaela Pop

Estetică

Filosofia culturii

– franceză

– engleză

13.

Prof. dr. Laurențiu Staicu

Metafizică şi ontologie

Filosofia științei şi filosofia biologiei

Etica științei/cercetării și consiliere filosofică

– engleză

14.

Prof. dr. Constantin Stoenescu

Epistemologie și filosofia științei

Etica mediului

– engleză

15.

Prof. dr. Savu Totu

Filosofie greacă

Neoplatonism

 

16.

Prof. dr. Gheorghe Vlăduțescu

Filosofie greacă

Filosofie medievală

Comisia de admitere

 • Președinte: Prof. dr. Mircea DUMITRU
 • Vicepreședinte: Prof. dr. Constantin STOENESCU

Membri:

 • Prof. dr. Mihaela POP, Prof. dr. Savu TOTU (Subcomisia Istoria filosofiei și Filosofia culturii).
 • Prof. dr. Constantin STOENESCU, Conf. dr. habil. Bogdan MINCĂ (Subcomisia Filosofie teoretică).
 • Prof. dr. Vasile-Romlus BRÂNCOVEANU, Prof. dr. Laurențiu STAICU (Subcomisia Filosofie politică și morală).

SUBCOMISII

(1) Istoria filosofiei și Filosofia culturii

 • Prof. dr. Mihaela POP
 • Prof. dr. Savu TOTU
 • Prof. dr. Viorel CERNICA
 • Prof. dr. Viorel VIZUREANU
 • Conducătorii de doctorat care au candidați în concurs.

(2) Filosofie teoretică

 • Prof. dr. Mircea DUMITRU
 • Prof. dr. Constantin STOENESCU
 • Conf. dr. Bogdan MINCĂ
 • Conf. dr. Gheorghe ȘTEFANOV
 • Conducătorii de doctorat care au candidați în concurs.

(3) Filosofie politică și morală

 • Prof. dr. Vasile-Romlus BRÂNCOVEANU
 • Prof. dr. Laurențiu STAICU
 • Prof. dr. Adrian-Paul ILIESCU
 • Conf. dr. Emanuel SOCACIU
 • Conducătorii de doctorat care au candidați în concurs.

TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ (Minim Nivel B2)*

pentru admiterea la studiile universitare de doctorat 2021

 

 

 

Nr.crt.

 

 

Documentul

Se acceptă la secretariatul facultăţii /şcolii doctorale Este nevoie de testare C.L.S.

 

1.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul de Limbi Moderne (Universitatea din Bucureşti) X  

 

2.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timişoara X  

 

3.

Diplome ale programelor în limbi străine ale Universităţii din Bucureşti, A.S.E., Universităţii „Politehnica” din Bucureşti X  

 

4.

Teste internaţionale (TOEFL, DELF, GOETHE Institut, Cambridge Certificate, etc.) X  

 

5.

Diplome şi certificate eliberate de institute culturale străine (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian etc.)

 

X

 

 

6.

Documente din care rezultă o perioadă de studii în străinătate de cel puţin 6 luni conform O.M. X  

 

7.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi străine ale Universităţii „Transilvania” din Braşov şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa X  

 

8.

Diplome şi certificate eliberate de alte universităţi şi organisme   X

 

* Minim Nivel B2

__________________________________________________________________________

Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti (C.L.S.): Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, cămin B, etaj 3, camera 301, sector 5, București, tel. +4078-651.24.94

Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti

ev eşyası depolama
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
pendik escort tuzla escort kurtkoy escort kartal escort maltepe escort bostanci escort kadikoy escort atasehir escort umraniye escort anadolu yakasi escort
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort

adıyaman escort afyon escort aksaray escort balıkesir escort edirne escort düzce escort erzurum escort erzincan escort giresun escort hatay escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kütahya escort mardin escort melikgazi escort osmangazi escort rize escort şanlıurfa escort seyhan escort tekirdağ escort tokat escort van escort yalova escort zonguldak escort bahçeşehir escort bodrum escort didim escort çorlu escort çeşme escort kemer escort bornova escort bodrum escort fethiye escort keçiören escort kuşadası escort marmaris escort pendik escort gebze escort çanakkale escort selçuk escort şahinbey escort muğla escort kıbrıs escort adana escort denizli escort bursa escort aydın escort alanya escort ankara escort antalya escort diyarbakır escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort izmir escort istanbul escort kayseri escort kocaeli escort konya escort malatya escort mersin escort sakarya escort samsun escort trabzon escort

bakırköy escort avcılar escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort şirinevler escort halkalı escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort istanbul escort avcılar escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort porno izle
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

viagra sipariş

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 20 mg

viagra sipariş

viagra

cialis fiyat cialis 100 mg viagra 100 mg fiyat viagra cialis lifta degra sinegra afilta

ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort