Programe de master în limba română:

 • Etică Aplicată în Societate, Afaceri şi Organizaţii (EASAO)
 • Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice (ICIF)
 • Studii de Dezvoltare Internaţională şi Etica Relaţiilor Internaţionale (SDIERI)
 • Filosofie și Gândire Critică (FGC)
 • Masterat didactic în Filosofie

Programe de master în limba engleză:

 • Cognitive Science (Mind the Brain!) (MaCoS)
 • Analytic Philosophy (AP)
 • Philosophy, Politics and Economics (PPE)

Programe organizate de Catedra UNESCO

 • Communication and Intercultural Studies (CIS)
 • Intercultural Management (IM)
 • Business Administration (MBA)

ADMITERE STUDII DE MASTER

Facultatea de Filosofie oferă programe de masterat acreditate şi interdisciplinare, cu predare în română şi engleză. Toate programele noastre asigură o specializare solidă în domenii care combină formarea gândirii critice şi a viziunii strategice cu pregătirea absolvenţilor pentru a face faţă cu succes provocărilor din instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale.

Sesiunea iulie 2023

 • Preînscrieri pe platforma https://admitereonline.unibuc.ro/ : 01.03 – 02.07.2023 (în data de 02 iulie 2023 preînscrierile se fac până la ora 12.00)
 • Înscrieri exclusiv pe platforma https://admitereonline.unibuc.ro/: 03 – 23.07.2023 (în data de 23 iulie 2023 înscrierile se fac până la ora 12.00) Pentru Masteratul didactic înscrierile au loc în perioada 03 – 16.07.2023 (în data de 16 iulie 2023 înscrierile se fac până la ora 12.00)
 • Interviuri (format online): 26 – 27 iulie 2023
 • Afișarea rezultatelor inițiale: 28 iulie 2023
 • Date pentru confirmarea locului: 28, 29, 30 și 31 iulie 2023 (între orele 9.00 – 12.00) și  28, 29 și 30 august 2023 (între orele 9.00 – 12.00)
 • Afișarea rezultatelor finale: 31 august 2023

 

 

    Concursul de admitere pentru studii universitare de master la Facultatea de Filosofie se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

    PROGRAM DE MASTER NUMĂR DE LOCURI (PROPUNERI) FORMA DE CONCURS; STRUCTURĂ EXAMEN DE ADMITERE
     
    • 11 loc la buget pentru rromi
     

    ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

    (ICIF)

    Program de master cu dublă diplomă oferit în cadrul acordului cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie pentru programul de master Filosofii contemporane. Candidații care doresc să participe la acest program cu dublă diplomă vor trebui să fie înmatriculați concomitent la programul de master Istoria şi circulaţia ideilor filosofice și la programul de master Filosofii contemporane de la Universitatea de Stat din Moldova.
    Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la office@filosofie.unibuc.ro

    16 buget

    28 taxă

    Proba 1: nota acordată pentru Scrisoarea de intenție / formular de înscriere – cu pondere de 50% în media finală de admitere

    Proba 2: media de finalizare a studiilor de licență – cu pondere de 50% în media finală de admitere

    Media de admitere la master se calculează ca medie aritmetică a probelor 1 și 2.

    STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

     

    (SDIERI)

    16 buget

    27 taxă

    Proba 1: nota acordată pentru Scrisoarea de intenție / formular de înscriere – cu pondere de 50% în media finală de admitere

    Proba 2: media de finalizare a studiilor de licență – cu pondere de 50% în media finală de admitere

    Media de admitere la master se calculează ca medie aritmetică a probelor 1 și 2.

    ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI  ȘI ORGANIZAȚII

     

    (EASAO)

    16 buget

    28 taxă 

    Proba 1: nota acordată pentru Scrisoarea de intenție / formular de înscriere – cu pondere de 50% în media finală de admitere

    Proba 2: media de finalizare a studiilor de licență – cu pondere de 50% în media finală de admitere

    Media de admitere la master se calculează ca medie aritmetică a probelor 1 și 2.

    FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

     

    (FGC)

    16 buget

    28 taxă 

    Proba 1: nota acordată pentru Scrisoarea de intenție / formular de înscriere – cu pondere de 50% în media finală de admitere

    Proba 2: media de finalizare a studiilor de licență – cu pondere de 50% în media finală de admitere

    Media de admitere la master se calculează ca medie aritmetică a probelor 1 și 2.

    Consiliere filosofică (program în curs de acreditare)

    (CS)

     

     16 buget

     27 taxă

    Proba 1: nota acordată pentru Scrisoarea de intenție / formular de înscriere – cu pondere de 50% în media finală de admitere

    Proba 2: media de finalizare a studiilor de licență – cu pondere de 50% în media finală de admitere

    Media de admitere la master se calculează ca medie aritmetică a probelor 1 și 2.

    MASTERAT DIDACTIC

    5 buget

    5 taxă

    Scrisoarea de intenție va fi notată cu admis/respins

    Criteriul de selecție: media de la examenul de finalizare a studiilor (100 %)

    Criterii de departajare în cazul mediilor egale:

    – media anilor de studii universitare de licență

    – media de la bacalaureat

    ISTORIA ARTEI SI FILOSOFIA CULTURII

     

    (IAFC)

    Masterat interdisciplinar in domeniile istorie si filosofie.

    Se organizează la Facultatea de Istorie

    COGNITIVE SCIENCE (MIND THE BRAIN!)

     

    (MaCoS)

    16 buget

    28 taxă

    Proba 1: probă eliminatorie de verificare a competențelor lingvistice de limbă engleză (notată cu admis/respins)

    Proba 2: 50% nota acordată pentru Scrisoarea de intenție redactată în limba engleză

    Proba 3: 50% nota obținută la interviul desfășurat în limba engleză

    Media de admitere la master se calculează ca medie aritmetică a probelor 2 și 3.

    ANALYTIC PHILOSOPHY

     

    (AP)

    16 buget

    28 taxă 

    locuri cetățeni Non-UE
    6 la taxă

    Proba 1: probă eliminatorie de verificare a competențelor lingvistice de limbă engleză (notată cu admis/respins)

    Proba 2: 50% nota acordată pentru Scrisoarea de intenție redactată în limba engleză

    Proba 3: 50% nota obținută la interviul desfășurat în limba engleză

    Media de admitere la master se calculează ca medie aritmetică a probelor 2 și 3.

    PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

     

    (PPE)

    16 buget

    28 taxă 

    Proba 1: probă eliminatorie de verificare a competențelor lingvistice de limbă engleză (notată cu admis/respins)

    Proba 2: 50% nota acordată pentru Scrisoarea de intenție redactată în limba engleză

    Proba 3: 50% nota obținută la interviul desfășurat în limba engleză

    Media de admitere la master se calculează ca medie aritmetică a probelor 2 și 3.

    BUSINESS ADMINISTRATION

    (MBA)

    Program organizat de Catedra UNESCO

    16 buget

    34 taxă 

    Proba 1: probă eliminatorie de verificare a competențelor lingvistice de limbă engleză (notată cu admis/respins)

    Proba 2: 50% nota acordată pentru Scrisoarea de intenție redactată în limba engleză

    Proba 3: 50% nota obținută la interviul desfășurat în limba engleză

    Media de admitere la master se calculează ca medie aritmetică a probelor 2 și 3.

    INTERCULTURAL MANAGEMENT

    (IM)

    Program organizat de Catedra UNESCO

    16 buget

    9 taxă 

    Proba 1: probă eliminatorie de verificare a competențelor lingvistice de limbă engleză (notată cu admis/respins)

    Proba 2: 50% nota acordată pentru Scrisoarea de intenție redactată în limba engleză

    Proba 3: 50% nota obținută la interviul desfășurat în limba engleză

    Media de admitere la master se calculează ca medie aritmetică a probelor 2 și 3.

    COMMUNICATION AND INTERCULTURAL STUDIES

    (CIS)

    Program organizat de Catedra UNESCO

    16 buget

    9 taxă

    Proba 1: probă eliminatorie de verificare a competențelor lingvistice de limbă engleză (notată cu admis/respins)

    Proba 2: 50% nota acordată pentru Scrisoarea de intenție redactată în limba engleză

    Proba 3: 50% nota obținută la interviul desfășurat în limba engleză

    Media de admitere la master se calculează ca medie aritmetică a probelor 2 și 3.

     

    * Interviul online (cazul masteratelor cu predare în limba engleză) se desfășoară pe baza programului stabilit de comisia de admitere a facultății, afișat/publicat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei, numai pe platforma anunțată; se înregistrează și se arhivează obligatoriu. Linkul și instrucțiunile tehnice de conectare se comunică cu minimum 24 de ore înainte de începerea probei.

    În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi, departajarea se va face conform următoarelor criterii:
    1. Media generală de promovare a anilor de studii – nivel licență;
    2. Media examenului de licență.

    Linkul și instrucțiunile tehnice de conectare se afișează cu minimum 24 de ore înainte de începerea probei.

     

     

    Documentele necesare pentru înscriere se transmit exclusiv online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

    • Scrisoare de intenție (în limba de predare a programului de master – română sau engleză);
    • CV Europass (în limba de predare a programului de master – română sau engleză);
    • Diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2023;
    • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
    • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
    • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul de către secretariat;
    • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariat;
    • CI sau pașaport, în copie;
    • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
    • O fotografie ¾ cm încărcată la înscrierea online și trei fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
    • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere – 250 lei – la concursul de admitere;
    • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului. Aceștia sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universității din București în cadrul unei sesiuni de admitere;
    • Candidații care au urmat un program de master, finalizat sau nu, vor prezenta adeverință cu tipul de studii urmate, forma de finanțare (buget sau taxă) și mențiuni privind bursa (dacă a beneficiat sau nu de orice tip de bursă, perioada de acordare a bursei);
    • Cerere de înscriere candidați rromi.

    Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de – 250 lei

    Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru masteratul didactic este în valoare de – 200 lei

    Taxa se achită:

    • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

    DETALII PLATĂ:
    Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
    Cod fiscal: 4505502
    Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
    BANCA: BCR SECTOR 5.
    Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

    • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

    Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

    Sesiunea iulie 2022

    Arhiva sesiunilor de admitere

    Rezultatele după confirmarea locurilor pot fi vizualizate aici https://drive.google.com/drive/folders/1dd4xZPnTLX2YFVOoQDjLjb0MjVvDECjt?usp=sharing 

     __________________________________________________________________

     Eventualele contestaţii în cazul probelor scrise se transmit on-line (prin intermediul formularului), în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor (până la data de 27 iulie 2022, ora 15.00), iar rezultatele acestora se comunică în maxim 2 zile după încheierea termenului de depunere a contestaţiilor (cel târziu în data de 29 iulie, ora 15.00).

     Nu se admit contestații:
     – la probele orale;
     – legate de necunoașterea  procedurii de examen;
     – care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

     __________________________________________________________________

     Precizări în atenția candidaților admiși la studii universitare de master

     Candidații declarați admiși în sesiunea iulie 2022 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie își pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare la Secretariatul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204, București). Confirmarea locului este obligatorie pentru toți candidații admiși. Candidații declarați admiși care nu își confirmă locul în perioada cuprinsă în calendar pierd locul ocupat, fiind excluși de pe listele concursului de admitere.

     CALENDAR CONFIRMĂRI:

     • marți 26 iulie 2022, orele 9.00-15.00;
     • miercuri 27 iulie 2022, orele 9.00-15.00;
     • joi 28 iulie 2022, orele 9.00-18.00;
     • vineri 29 iulie 2022, orele 9.00-15.00

     sau

     • luni 29 august 2022, orele 9.00-15.00;
     • marți 30 august 2022, orele 9.00-18.00.

     DOCUMENTE NECESARE LA CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT LA BUGET:

     • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
     • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
     • cartea de identitate sau pașaport, copie xerox;
     • diploma de bacalaureat, în original;
     • diploma de licență și foaia matricolă / suplimentul la diplomă, în original, sau adeverința de absolvire pentru promoția 2022, în original;
     • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României (dacă este cazul), conform prevederilor CNRED, în original;
     • trei fotografii (format ¾ cm);
     • adeverință medicală-tip din care să rezulte că este apt pentru a urma studii universitare.

     DOCUMENTE NECESARE LA CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT LA TAXĂ:

     • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
     • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
     • cartea de identitate sau pașaport, copie xerox;
     • diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul *;
     • diploma de licență și suplimentul la diplomă în copie certificată conform cu originalul * sau adeverința de absolvire în copie certificată conform cu originalul * pentru promoția 2022;
     • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României (dacă este cazul), conform prevederilor CNRED, în copie certificată conform cu originalul *;
     • trei fotografii (format ¾ cm);
     • adeverință medicală-tip din care să rezulte că este apt pentru a urma studii universitare;
     • chitanța sau dovada achitării online a taxei de confirmare în valoare de 500 de lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare aferentă semestrului I de studiu (urmând ca diferența să fie achitată până la sfârșitul lunii octombrie 2022).

     Achitarea  taxei de confirmare de 500 de lei se va face la Casieria Universității din București (sediul Rectoratului, Șos. Panduri nr. 90) sau online/OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanță se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studii”.

     NOTĂ: Candidații admiși la buget sau taxă,  care au urmat anterior un program de master, finalizat sau nu, vor prezenta o adeverință cu tipul de studii urmate, forma de finanțare (buget sau taxă) și mențiuni privind bursa (dacă au beneficiat sau nu de orice tip de bursă, perioada de acordare a bursei).

      

     IMPORTANT

     Candidații care își retrag dosarul pierd locul cu taxă și posibilitatea de a trece pe un loc de la buget.

     În măsura în care rămân neocupate locuri de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării prin depunerea diplomei de bacalaureat, a diplomei de licență și a suplimentului la diplomă, în original, de către cei declarați admiși) acestea vor fi ocupate de către candidații aflați în așteptare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în următoarele condiții:

     • vor fi luate în considerare numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;
     • fiecare loc va fi confirmat prin depunerea diplomei de bacalaureat, a diplomei de licență și a suplimentului la diplomă în original la secretariatul Facultății de Filosofie conform următorului Calendar de confirmări:

     – marți 26 iulie 2022, orele 9.00-15.00;

     – miercuri 27 iulie 2022, orele 9.00-15.00;

     – joi 28 iulie 2022, orele 9.00-18.00;

     – vineri 29 iulie 2022, orele 9.00-15.00.

     sau

     – luni 29 august 2022, orele 9.00-15.00

     – marți 30 august 2022, orele 9.00-18.00.

     • candidații care au achitat deja suma de 500 lei până la data de 30 august 2022, exprimându-și astfel intenția de a urma Facultatea de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate, vor fi declarați admiși pe locurile de la buget și vor primi înapoi suma de 500 lei pe parcursul lunii octombrie 2022.

      

     În atenția candidaților declarați în așteptare pe locurile de la buget sau cu taxă

     Candidații declarați în așteptare pot ocupa locuri la buget sau cu taxă în măsura în care candidații declarați admiși inițial pe aceste locuri se vor retrage. Pentru a beneficia de acestea, ei trebuie să depună până pe 30.08.2022 (oricând în zilele din calendarul de confirmări**):

     • Diploma de bacalaureat, în original;
     • Diploma de licență și suplimentul la diplomă sau Adeverința de absolvire, în original;
     • Dovada achitării taxei de confirmare a locului cu taxă (500 lei).
     • Cerere-tip în vederea ocupării locului (cererea se va completa la secretariat).

     ___________________________

     * Certificarea copiilor conform cu originalul se face de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat, adeverința de absolvire pentru promoția 2022 sau diploma de licență însoțită de suplimentul la diplomă / foaia matricolă, certificatul de naștere).

     ** CALENDAR CONFIRMĂRI:

     • marți 26 iulie 2022, orele 9.00-15.00;
     • miercuri 27 iulie 2022, orele 9.00-15.00;
     • joi 28 iulie 2022, orele 9.00-18.00;
     • vineri 29 iulie 2022, orele 9.00-15.00

     sau

     • luni 29 august 2022, orele 9.00-15.00;
     • marți 30 august 2022, orele 9.00-18.00.

      

     Vineri, 22 iulie 2022

     Interval orar  Numele, inițiala tatălui, prenumele candidatului
     15.00-15.10 BARANGĂ A. MONICA (ȘERBAN)
     15.10-15.20 BOCSKOR Ș. ANDREA-BIANCA
     15.20-15.30 CHIRA Z. TUDOR
     15.30-15.40 COJOCARIU I. BOGDAN – MUGUREL
     15.40-15.50 CRISTEA C. THEODORA
     15.50-16.00 IORDACHE R. ANA-TEODORA
     16.00-16.10 LIANU F. TEODORA
     16.10-16.20 LUPU D. ROXANA-ANDREEA
     16.20-16.30 NECULAI L.L. ANDRA-CRISTIANA
     16.30-16.40 NEGOIȚĂ N. MARIA-VICTORIA
     16.40-16.50 PALADE P. NICOLETA-ANA
     16.50-17.00 PELINESCU D. CĂTĂLIN IONUȚ
     17.00-17.10 POPA P. FRANCESCA-DIANA
     17.10-17.20 SĂVOIU I.C. TEODORA
     17.20-17.30 SMOCOT B.E. IRINA CRISTINA
     Interval orar Nume Prenume
     15.30-15.40

     ALEXANDRESCU

     (VĂTAFU-ALEXANDRESCU)

     IRINA-ANDREEA
     15.40-15.50 DĂNESCU MARIA
     15.50-16.00 LUPU ROXANA ANDREEA
     16.00-16.10 IORDACHE ALIN-GEORGE
     16.10-16.20 ENE
     ANTONIA-MIHAELA
     16.20-16.30 OPREA CARMEN-VIORELA
     16.30-16.40 VILĂU ANDREEA-LIVIA
     Interval orar  Numele, inițiala tatălui, prenumele candidatului
     17.00-18.20 DELIU E. VICTORIA MARIA
     DINCĂ F.A. RADU ALEXANDRU
     IRIDON V.M. RĂZVAN ANDREI
     NAPITUPULU  DICKI ISRAEL BAGASTA
     POPESCU Ș.C. EMMA OANA
     TACHE I.A. ALEXANDRU
     EKRAM MD. YEAKUB
     HOSSAN OMAYER

     Sâmbătă, 23 iulie 2022

     TIME SLOT
     Romanian Time

     Student’s Last and First Name

     10.00-10.10

     BOROS G. TAMÁS-JÁNOS

     10.10-10.20

     BURCEA D.M. ROMEL-PAVEL

     10.20-10.30

     BURLACU M. LARISA-ELENA

     10.30-10.40

     CONSTANTIN F.D. OANA-MARIA

     10.40-10.50

     DINCĂ F.A. RADU-ALEXANDRU

     10.50-11.00

     GHEORGHIU V.O. VALENTIN-ALEXANDRU

     11.00-11.10

     GUȘU G. ALEXANDRU

     11.10-11.20

     MISTODE D.M. ALIN-GABRIEL

     11.20-11.30

     BREACK

     11.30-11.40

     NUŢĂ G. IOANA-ALINA

     11.40-11.50

     POP G. ILEANA IOANA (BÎLBĂ)

     11.50-12.00

     RADU I. ANDREI

     12.00-12.10

     ROȘU N. ADRIANA (FRĂTOAICA)

     12.10-12.20

     ROTARU S. CĂTĂLINA

     12.20-12.30

     TOTÎLCĂ E.F. ANDA-CRISTIANA

     12.30-12.40

     VOICU D. MIHAELA-DANA (GHEORGHIU)

     Interval orar  Numele, inițiala tatălui, prenumele candidatului
     10.00-11.00 BAIU D.D. BEATRICE
     BOGDAN C. TEODORA
     BOLOZAN G.C. CĂTĂLINA MIHAELA
     CIUBOTARU C. ALEXANDRA
     CIUBUC D. ANDREEA TATIANA
     COCÂR I. RADU OCTAVIAN

      

     11.00-12.00

     DAMASCHIN D. ALINA CRISTINA
     DOMA S. JONA
     ELISEI O. OANA ALEXANDRA
     IORDACHE F.R. DANIEL RADU
     MIHĂESCU A.N.DIANA COSMINA
     MIU D. DANIEL

      

     12.00-13.10

     MOȘESCU S. DENISA LUANA
     NECULAI L.L. ANDRA CRISTIANA
     NICA P. DANIELA
     PELINESCU D. CĂTĂLIN IONUȚ
     ȘUIU F. RADU GABRIEL
     TOMESCU M. IOANA MARIA
     VASILESCU I. TEODORA
     • Preînscrieri pe platforma https://admitereonline.unibuc.ro/ începând cu 15 martie 2022
     • Înscrieri exclusiv pe platforma https://admitereonline.unibuc.ro/ –  04-21 iulie 2022 (în data de 21 iulie 2022 înscrierile se fac până la ora 12.00)
     • Interviuri on-line (doar pentru programele cu predare în limba engleză): 22-23 iulie 2022
     • Afișarea rezultatelor (clasamentului): 26 iulie 2022
     • Date calendaristice pentru confirmarea locului: 26 – 29 iulie 2022 și 29-30 august 2022 (între orele 9.00 – 12.00)
     • Data limită pentru afișarea rezultatelor finale: 31 august 2022

     Calendar masterat didactic

     • Preînscrieri pe platforma https://admitereonline.unibuc.ro/ începând cu 15 martie 2022
     • Înscrieri exclusiv pe platforma https://admitereonline.unibuc.ro/ –  04-17 iulie 2022 (în data de 17 iulie 2022 înscrierile se fac până la ora 12.00)
     • Afișarea listelor provizorii: până la 22 iulie 2022
     • Date calendaristice pentru confirmarea locului: până la 28 iulie 2022 (între orele 9.00 – 12.00)
     • Data limită pentru afișarea rezultatelor finale: 30 iulie 2022

       Concursul de admitere pentru studii universitare de master la Facultatea de Filosofie se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București. Pentru Masteratul didactic metodologia poate fi consultată aici

       PROGRAM DE MASTER NUMĂR DE LOCURI FORMA DE CONCURS; STRUCTURĂ EXAMEN DE ADMITERE
        
       • 1 loc la buget pentru rromi 
       • 12 locuri pentru românii de pretutindeni (3 cu bursă, 9 la buget)
        

       ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

       (ICIF)

       Program de master cu dublă diplomă oferit în cadrul acordului cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie pentru programul de master Filosofii contemporane. Candidații care doresc să participe la acest program cu dublă diplomă vor trebui să fie înmatriculați concomitent la programul de master Istoria şi circulaţia ideilor filosofice și la programul de master Filosofii contemporane de la Universitatea de Stat din Moldova.
       Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la office@filosofie.unibuc.ro

       15 buget

       32 taxă (4200 RON/an)

       3 locuri pentru români de pretutindeni

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

        

       (SDIERI)

       7 buget

       40 taxă (4200 RON/an)

       3 locuri pentru români de pretutindeni

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI  ȘI ORGANIZAȚII

        

       (EASAO)

       12 buget

       35 taxă (4200 RON/an)

       3 locuri pentru români de pretutindeni

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

        

       (FGC)

       12 buget

       35 taxă (4200 RON/an)

       3 locuri pentru români de pretutindeni

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       MASTERAT DIDACTIC 5 buget

       Scrisoarea de intenție va fi notată cu admis/respins

       Criteriul de selecție: media de la examenul de finalizare a studiilor (100 %)

       Criterii de departajare în cazul mediilor egale:

       – media anilor de studii universitare de licență

       – media de la bacalaureat

       ISTORIA ARTEI SI FILOSOFIA CULTURII

        

       (IAFC)

       Masterat interdisciplinar in domeniile istorie si filosofie.

       Se organizează la Facultatea de Istorie

       COGNITIVE SCIENCE (MIND THE BRAIN!)

        

       (MaCoS)

       5 buget

       39 taxă (6500 RON/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       6 la taxă (2500 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       ANALYTIC PHILOSOPHY

        

       (AP)

       4 buget

       40 taxă (5000 RON/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       6 la taxă (2500 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

        

       (PPE)

       12 buget

       32 taxă (5000 RON/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       6 la taxă (2500 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       BUSINESS ADMINISTRATION

       (MBA)

       Program organizat de Catedra UNESCO

       15 buget

       29 taxă (2600 EUR/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       6 la taxă (3000 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       INTERCULTURAL MANAGEMENT

       (IM)

       Program organizat de Catedra UNESCO

       13 buget

       6 taxă (5000 RON/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       6 la taxă (2500 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       COMMUNICATION AND INTERCULTURAL STUDIES

       (CIS)

       Program organizat de Catedra UNESCO

       13 buget

       6 taxă (5000 RON/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       6 la taxă (2500 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       * Interviul online (cazul masteratelor cu predare în limba engleză) se desfășoară pe baza programului stabilit de comisia de admitere a facultății, afișat/publicat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei, numai pe platforma anunțată; se înregistrează și se arhivează obligatoriu. Linkul și instrucțiunile tehnice de conectare se comunică cu minimum 24 de ore înainte de începerea probei.

       În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi, departajarea se va face conform următoarelor criterii:
       1. Media generală de promovare a anilor de studii – nivel licență;
       2. Media examenului de licență.

       Linkul și instrucțiunile tehnice de conectare se afișează cu minimum 24 de ore înainte de începerea probei.

        

       Documentele necesare pentru înscriere se transmit exclusiv online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

       • Scrisoare de intenție (în limba de predare a programului de master – română sau engleză);
       • CV Europass (în limba de predare a programului de master – română sau engleză);
       • Diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2022;
       • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
       • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
       • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul de către secretariat;
       • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariat;
       • CI sau pașaport, în copie;
       • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
       • O fotografie ¾ cm încărcată la înscrierea online și trei fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
       • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere – 200 lei – la concursul de admitere;
       • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului. Aceștia sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universității din București în cadrul unei sesiuni de admitere;
       • Candidații care au urmat un program de master, finalizat sau nu, vor prezenta adeverință cu tipul de studii urmate, forma de finanțare (buget sau taxă) și mențiuni privind bursa (dacă a beneficiat sau nu de orice tip de bursă, perioada de acordare a bursei);
       • Dosar plic (exemplu aici) – se va depune la confirmarea locului;
       • Cerere de înscriere candidați rromi.

       Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de – 200 lei

       Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru masteratul didactic este în valoare de – 150 lei

       Taxa se achită:

       • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

       DETALII PLATĂ:
       Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
       Cod fiscal: 4505502
       Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
       BANCA: BCR SECTOR 5.
       Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

       • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

       Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

       Sesiunea septembrie 2022

       Rezultatele după confirmarea locurilor pot fi vizualizate aici https://drive.google.com/drive/folders/1MgPBFC_aUdGcaHbNflJDqVMlPmTlCog5?usp=sharing

       Rezultatele pot fi vizualizate aici https://drive.google.com/drive/folders/1MgPBFC_aUdGcaHbNflJDqVMlPmTlCog5?usp=sharing

       Precizări în atenția candidaților admiși la studii universitare de master

       Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2022 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie își pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare la Secretariatul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204, București).

       Confirmarea locului este obligatorie pentru toți candidații admiși.

       Candidații declarați admiși care nu își confirmă locul în perioada cuprinsă în calendar pierd locul ocupat, fiind excluși de pe listele concursului de admitere.

       CALENDAR CONFIRMĂRI:

       • joi, 22 septembrie, orele 9.00-15.00;
       • vineri, 23 septembrie, orele 9.00-15.00;
       • sâmbătă, 24 septembrie, orele 9.00-12.00;

       DOCUMENTE NECESARE LA CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT LA BUGET:

       • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
       • certificatul de căsătorie(dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
       • cartea de identitate sau pașaport, copie xerox;
       • diploma de bacalaureat, în original;
       • diploma de licență și foaia matricolă / suplimentul la diplomă, în original, sau adeverința de absolvire pentru promoția 2022, în original;
       • documentul de recunoașterea studiilor efectuate în afara României (dacă este cazul), conform prevederilor CNRED, în original;
       • trei fotografii (format ¾ cm);
       • adeverință medicală-tipdin care să rezulte că este apt pentru a urma studii universitare.

       DOCUMENTE NECESARE LA CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT LA TAXĂ:

       • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
       • certificatul de căsătorie(dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
       • cartea de identitate sau pașaport, copie xerox;
       • diploma de bacalaureatîn copie certificată conform cu originalul *;
       • diploma de licență și suplimentul la diplomăîn copie certificată conform cu originalul * sau adeverința de absolvire în copie certificată conform cu originalul * pentru promoția 2022;
       • documentul de recunoașterea studiilor efectuate în afara României (dacă este cazul), conform prevederilor CNRED, în copie certificată conform cu originalul *;
       • trei fotografii(format ¾ cm);
       • adeverință medicală-tipdin care să rezulte că este apt pentru a urma studii universitare;
       • chitanța sau dovada achitării online a taxei de confirmare în valoare de 500 de lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare aferentă semestrului I de studiu (urmând ca diferența să fie achitată până la sfârșitul lunii octombrie 2022).

       Achitarea  taxei de confirmare de 500 de lei se va face la Casieria Universității din București (sediul Rectoratului, Șos. Panduri nr. 90) sau online/OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanță se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studii”.

       NOTĂ: Candidații admiși la buget sau taxă,  care au urmat anterior un program de master, finalizat sau nu, vor prezenta o adeverință cu tipul de studii urmate, forma de finanțare (buget sau taxă) și mențiuni privind bursa (dacă au beneficiat sau nu de orice tip de bursă, perioada de acordare a bursei).

       Miercuri, 21 septembrie 2022

        

       • Înscrieri exclusiv pe platforma https://admitereonline.unibuc.ro/ –  01-20 septembrie 2022 (în data de 20 septembrie 2022 înscrierile se fac până la ora 12.00)
       • Interviuri on-line (doar pentru programele cu predare în limba engleză): 21 septembrie 2022
       • Afișarea rezultatelor (clasamentului): 22 septembrie 2022
       • Date calendaristice pentru confirmarea locului: 23 – 24 septembrie 2022 (între orele 9.00 – 12.00)
       • Data limită pentru afișarea rezultatelor finale: 25 septembrie 2022

       Calendar masterat didactic

       • Înscrieri exclusiv pe platforma https://admitereonline.unibuc.ro/ –  05-19 septembrie 2022 (în data de 19 septembrie 2022 înscrierile se fac până la ora 12.00)
       • Afișarea listelor provizorii: până la 20 septembrie 2022
       • Date calendaristice pentru confirmarea locului: 21-23 septembrie 2022 (între orele 9.00 – 12.00)

       Concursul de admitere pentru studii universitare de master la Facultatea de Filosofie se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București. Pentru Masteratul didactic metodologia poate fi consultată aici

       PROGRAM DE MASTER NUMĂR DE LOCURI FORMA DE CONCURS; STRUCTURĂ EXAMEN DE ADMITERE
        
       • 1 loc la buget pentru rromi 
       • 7 locuri la buget pentru românii de pretutindeni
        

       ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

       (ICIF)

       Program de master cu dublă diplomă oferit în cadrul acordului cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie pentru programul de master Filosofii contemporane. Candidații care doresc să participe la acest program cu dublă diplomă vor trebui să fie înmatriculați concomitent la programul de master Istoria şi circulaţia ideilor filosofice și la programul de master Filosofii contemporane de la Universitatea de Stat din Moldova.
       Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la office@filosofie.unibuc.ro

       2 buget

       30 taxă (4200 RON/an)

       2 locuri pentru români de pretutindeni

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI  ȘI ORGANIZAȚII

        

       (EASAO)

       6 buget

       30 taxă (4200 RON/an)

       3 locuri pentru români de pretutindeni

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

        

       (FGC)

       6 buget

       34 taxă (4200 RON/an)

       2 locuri pentru români de pretutindeni

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       MASTERAT DIDACTIC 2 buget

       Scrisoarea de intenție va fi notată cu admis/respins

       Criteriul de selecție: media de la examenul de finalizare a studiilor (100 %)

       Criterii de departajare în cazul mediilor egale:

       – media anilor de studii universitare de licență

       – media de la bacalaureat

       ISTORIA ARTEI SI FILOSOFIA CULTURII

        

       (IAFC)

       Masterat interdisciplinar in domeniile istorie si filosofie.

       Se organizează la Facultatea de Istorie

       COGNITIVE SCIENCE (MIND THE BRAIN!)

        

       (MaCoS)

       2 buget

       31 taxă (6500 RON/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

        

       (PPE)

       7 buget

       36 taxă (5000 RON/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       BUSINESS ADMINISTRATION

       (MBA)

       Program organizat de Catedra UNESCO

       4 buget

       26 taxă (2600 EUR/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       INTERCULTURAL MANAGEMENT

       (IM)

       Program organizat de Catedra UNESCO

       7 buget

       13 taxă (5000 RON/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       COMMUNICATION AND INTERCULTURAL STUDIES

       (CIS)

       Program organizat de Catedra UNESCO

       3 buget

       9 taxă (5000 RON/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       * Interviul online (cazul masteratelor cu predare în limba engleză) se desfășoară pe baza programului stabilit de comisia de admitere a facultății, afișat/publicat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei, numai pe platforma anunțată; se înregistrează și se arhivează obligatoriu. Linkul și instrucțiunile tehnice de conectare se comunică cu minimum 24 de ore înainte de începerea probei.

       În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi, departajarea se va face conform următoarelor criterii:
       1. Media generală de promovare a anilor de studii – nivel licență;
       2. Media examenului de licență.

       Linkul și instrucțiunile tehnice de conectare se afișează cu minimum 24 de ore înainte de începerea probei.

        

       Documentele necesare pentru înscriere se transmit exclusiv online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

       • Scrisoare de intenție (în limba de predare a programului de master – română sau engleză);
       • CV Europass (în limba de predare a programului de master – română sau engleză);
       • Diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2022;
       • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
       • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
       • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul de către secretariat;
       • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariat;
       • CI sau pașaport, în copie;
       • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
       • O fotografie ¾ cm încărcată la înscrierea online și trei fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
       • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere – 200 lei – la concursul de admitere;
       • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului. Aceștia sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universității din București în cadrul unei sesiuni de admitere;
       • Candidații care au urmat un program de master, finalizat sau nu, vor prezenta adeverință cu tipul de studii urmate, forma de finanțare (buget sau taxă) și mențiuni privind bursa (dacă a beneficiat sau nu de orice tip de bursă, perioada de acordare a bursei);
       • Dosar plic (exemplu aici) – se va depune la confirmarea locului;
       • Cerere de înscriere candidați rromi.

       Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de – 200 lei

       Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru masteratul didactic este în valoare de – 150 lei

       Taxa se achită:

       • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

       DETALII PLATĂ:
       Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
       Cod fiscal: 4505502
       Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
       BANCA: BCR SECTOR 5.
       Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

       • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

       Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

       Sesiunea septembrie 2021

       REZULTATE ADMITERE MASTER SESIUNE SEPTEMBRIE 

       ______________________________________________________________

       Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2021 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie își pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare la Secretariatul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204, București) în următoarele zile:

       • 23, 24 și 27 septembrie 2021 (între orele 9.00-12.00)

       Pentru locurile ocupate la:

       BUGET 

       • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
       • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
       • trei fotografii ¾ cm;
       • diploma de bacalaureat, în original;
       • diploma de licență și suplimentul la diplomă, în original, sau adeverința de absolvire, în original, pentru promoția 2021;
       • adeverința medicală.

        

       TAXĂ

       • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
       • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
       • trei fotografii ¾ cm;
       • diploma de bacalaureat, în copie certificată conform cu originalul *;
       • diploma de licenţă și suplimentul la diplomă în copie certificată conform cu originalul * sau adeverinţa de absolvire, în copie certificată conform cu originalul * pentru promoţia 2021;
       • adeverință medicală;
       • confirmare taxă 500 lei (achitarea  sumei se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti [sediul Rectoratului, Șos. Panduri nr. 90] sau  prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studii” ).

       Candidații care își retrag dosarul pierd locul cu taxă și posibilitatea de a trece pe un loc de la buget.

       ______________________________________

       * Certificarea copiilor conform cu originalul se face de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat, adeverința de absolvire pentru promoția 2021sau diploma de licență însoțită de suplimentul la diplomă / foaia matricolă, certificatul de naștere).

       • Înscrieri exclusiv pe platforma online 02-17 septembrie 2021 (în data de 17 septembrie 2021 înscrierile se fac până la ora 12.00). Pentru înscrierile online accesați linkul admitere.filosofie.unibuc.ro
       Înscrierile pentru Masteratul DIDACTIC se desfășoară în perioada 02-23 septembrie 2021
       • Afișarea rezultatelor (clasamentului): 22 septembrie 2021.
       • Date calendaristice pentru confirmarea locului: 23, 24 și 27 septembrie 2021 (între orele 9.00-12.00)
       • Data limită pentru afișarea rezultatelor finale: 28 septembrie 2021.

       Concursul de admitere pentru studii universitare de master la Facultatea de Filosofie se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

        

       Număr locuri rămase neocupate după sesiunea din iulie 2021.

       PROGRAM DE MASTER

       NUMĂR DE LOCURI

       (1 loc la buget pentru rromi )

       FORMA DE CONCURS; STRUCTURĂ EXAMEN DE ADMITERE

       ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

       Program de master cu dublă diplomă oferit în cadrul acordului cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie pentru programul de master Filosofii contemporane. Candidații care doresc să participe la acest program cu dublă diplomă vor trebui să fie înmatriculați concomitent la programul de master Istoria şi circulaţia ideilor filosofice și la programul de master Filosofii contemporane de la Universitatea de Stat din Moldova.
       Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la office@filosofie.unibuc.ro

       9 buget

       31 taxă (4000 RON/an)

       2 locuri pentru români de pretutindeni (fără taxă, fără bursă)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE SDIERI

       3 buget

       39 taxă (4000 RON/an)

       3 locuri pentru români de pretutindeni (fără taxă, fără bursă)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI  ȘI ORGANIZAȚII (EASAO)

       7 buget

       33 taxă (4000 RON/an)

       3 locuri pentru români de pretutindeni (3 locuri fără taxă, fără bursă)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ (FGC)

       1 buget

       31 taxă (4000 RON/an)

       3 locuri pentru români de pretutindeni (fără taxă, fără bursă)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       MASTERAT DIDACTIC

       Înscrieri: 02-23 septembrie 2021

       4 buget

       Scrisoarea de intenție va fi notată cu admis/respins

       Criteriul de selecție: media de la examenul de finalizare a studiilor (100 %)

       Criterii de departajare în cazul mediilor egale:

       – media anilor de studii universitare de licență

       – media de la bacalaureat

       ISTORIA ARTEI SI FILOSOFIA CULTURII (IAFC)

       Masterat interdisciplinar in domeniile istorie si filosofie.

       Se organizează la Facultatea de Istorie

        Cognitive Science (CS) 32 taxă (6000 RON/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS (PPE)

       7 buget

       32 taxă (4500 RON/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

       Program organizat de Catedra UNESCO

       28 taxă (2500 EUR/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       Interviu: 20 septembrie 2021

       INTERCULTURAL MANAGEMENT (IM)

       Program organizat de Catedra UNESCO

       5 buget

       33 taxă (4500 RON/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       Interviu: 20 septembrie 2021

       COMMUNICATION AND INTERCULTURAL STUDIES (CIS)

       Program organizat de Catedra UNESCO

       7 buget

       35 taxă (4500 RON/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       Interviu: 20 septembrie 2021

       * Interviul online (cazul masteratelor organizate de Catedra UNESCO) se desfășoară pe baza programului stabilit de comisia de admitere a facultății, afișat/publicat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei, numai pe platforma anunțată; se înregistrează și se arhivează obligatoriu. Linkul și instrucțiunile tehnice de conectare se comunică cu minimum 24 de ore înainte de începerea probei.

       În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi, departajarea se va face conform următoarelor criterii:
       1. Media generală de promovare a anilor de studii – nivel licență;
       2. Media examenului de licență.

       Linkul și instrucțiunile tehnice de conectare se afișează cu minimum 24 de ore înainte de începerea probei.

       Documentele necesare pentru înscriere se transmit exclusiv online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

       • Scrisoare de intenție (în limba de predare a programului de master – română sau engleză);
       • CV Europass (doar pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO);
       • Diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2021;
       • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
       • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
       • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul de către secretariat;
       • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariat;
       • CI sau pașaport, în copie;
       • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
       • O fotografie ¾ cm încărcată la înscrierea online și trei fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
       • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere – 150 lei – la concursul de admitere;
       • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului. Aceștia sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universității din București în cadrul unei sesiuni de admitere;
       • Candidații care au urmat un program de master, finalizat sau nu, vor prezenta adeverință cu tipul de studii urmate, forma de finanțare (buget sau taxă) și mențiuni privind bursa (dacă a beneficiat sau nu de orice tip de bursă, perioada de acordare a bursei);
       • Dosar plic (exemplu aici) – se va depune la confirmarea locului;
       • Cerere de înscriere candidați romi.

       Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de – 150 lei

       Taxa se achită:

       • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

       DETALII PLATĂ:
       Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
       Cod fiscal: 4505502
       Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
       BANCA: BCR SECTOR 5.
       Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

       • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

       Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

       Sesiunea iulie 2021

       REZULTATE ADMITERE MASTER SESIUNE IULIE 2021

       Eventualele contestații pot fi depuse la secretariatul Facultății de Filosofie sau pe adresa de mail office@filosofie.unibuc.ro până pe data de 28.07.2021 ora 12.00

       ____________________________________________________

       PRECIZĂRI

       Candidații declarați admiși în sesiunea iulie 2021 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie își pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare la Secretariatul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204, București) în perioadele:

       • 28 – 30 iulie 2021 (luni – vineri: 9.00-12.00)
       • 26, 27 și 30 august 2021 (luni – vineri: 9.00-12.00)

       Pentru locurile ocupate la:

       BUGET 

       • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
       • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
       • trei fotografii ¾ cm;
       • diploma de bacalaureat în original;
       • diploma de licenţă și suplimentul la diplomă în original sau adeverinţa de absolvire în original pentru promoţia 2021;
       • adeverința medicală.

       TAXĂ

       • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
       • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
       • trei fotografii ¾ cm;
       • diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul *;
       • diploma de licenţă și suplimentul la diplomă în copie certificată conform cu originalul * sau adeverinţa de absolvire în copie certificată conform cu originalul * pentru promoţia 2021;
       • adeverință medicală;
       • confirmare taxă 500 lei (achitarea  sumei se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti [sediul Rectoratului, Șos. Panduri nr. 90] sau  prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studii” ).

       Candidații care își retrag dosarul pierd locul cu taxă și posibilitatea de a trece pe un loc de la buget.

       În măsura în care rămân neocupate locuri de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării prin depunerea diplomei de bacalaureat, a diplomei de licență și a suplimentului la diplomă, în original, de către cei declarați admiși) acestea vor fi ocupate de către candidații aflați în așteptare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în următoarele condiții:

       • vor fi luate în considerare numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;
       • fiecare loc va fi confirmat prin depunerea diplomei de bacalaureat, a diplomei de licență și a suplimentului la diplomă în original la secretariatul Facultății de Filosofie în perioadele 28-30 iulie 2021 (luni – vineri: 9.00-12.00) sau 26, 27 și 30 august 2021 (luni – vineri: 9.00-12.00);
       • candidații care au achitat deja suma de 500 lei până la data de 30 august 2021, exprimându-și astfel intenția de a urma Facultatea de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condițiile, vor fi declarați admiși pe locurile de la buget și vor primi înapoi suma de 500 lei pe parcursul lunii octombrie 2021.

       În atenția candidaților declarați în așteptare pe locurile de la buget sau cu taxă

       Candidații declarați în așteptare pot ocupa locuri la buget sau cu taxă în măsura în care candidații declarați admiși inițial pe aceste locuri se vor retrage. Pentru a beneficia de acestea, ei trebuie să depună până pe 30.08.2021:

       • Diploma de bacalaureat în original;
       • Diploma de licență și suplimentul la diplomă în original;
       • Dovada achitării taxei de confirmare a locului cu taxă (500 lei). Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universității din București (din sediul Rectoratului, Șos. Panduri, nr. 90) sau online în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5). Pe chitanță se va specifica: pentru Facultatea de Filosofie, taxe de studiu master;
       • O cerere-tip în vederea ocupării locului (cererea se ridică de la secretariat).

       ______________________________________

       * Certificarea copiilor conform cu originalul se face de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat, adeverința de absolvire pentru promoția 2021sau diploma de licență însoțită de suplimentul la diplomă / foaia matricolă, certificatul de naștere).

        

       • Preînscrieri pe platforma admitere.filosofie.unibuc.ro începând cu 15 martie 2021
       • Înscrieri exclusiv pe platforma online 01-21 iulie 2021 (în data de 21 iulie 2021 înscrierile se fac până la ora 12.00). Pentru înscrierile online accesați linkul admitere.filosofie.unibuc.ro
       Pentru Masteratul Didactic înscrierile se desfășoară exclusiv online în perioada 05-18.07.2021
       • Afișarea rezultatelor (clasamentului): 27 iulie 2021.
       • Date calendaristice pentru confirmarea locului: 28, 29 și 30 iulie 2021 și 26, 27 și 30 august 2021 (între orele 9.00-12.00)
       • Data limită pentru afișarea rezultatelor finale: 31 august 2021.

       Concursul de admitere pentru studii universitare de master la Facultatea de Filosofie se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

       PROGRAM DE MASTER

       NUMĂR DE LOCURI

       (1 loc la buget pentru rromi )

       FORMA DE CONCURS; STRUCTURĂ EXAMEN DE ADMITERE

       ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

       Program de master cu dublă diplomă oferit în cadrul acordului cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie pentru programul de master Filosofii contemporane. Candidații care doresc să participe la acest program cu dublă diplomă vor trebui să fie înmatriculați concomitent la programul de master Istoria şi circulaţia ideilor filosofice și la programul de master Filosofii contemporane de la Universitatea de Stat din Moldova.
       Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la office@filosofie.unibuc.ro

       15 buget

       32 taxă (4000 RON/an)

       3 locuri pentru români de pretutindeni (fără taxă, fără bursă)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE SDIERI

       8 buget

       39 taxă (4000 RON/an)

       3 locuri pentru români de pretutindeni (fără taxă, fără bursă)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI  ȘI ORGANIZAȚII (EASAO)

       12 buget

       34 taxă (4000 RON/an)

       4 locuri pentru români de pretutindeni (1 loc cu bursă, 3 locuri fără taxă, fără bursă)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ (FGC)

       12 buget

       35 taxă (4000 RON/an)

       3 locuri pentru români de pretutindeni (fără taxă, fără bursă)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       MASTERAT DIDACTIC 5 buget

       Scrisoarea de intenție va fi notată cu admis/respins

       Criteriul de selecție: media de la examenul de finalizare a studiilor (100 %)

       Criterii de departajare în cazul mediilor egale:

       – media anilor de studii universitare de licență

       – media de la bacalaureat

       ISTORIA ARTEI SI FILOSOFIA CULTURII (IAFC)

       Masterat interdisciplinar in domeniile istorie si filosofie.

       Se organizează la Facultatea de Istorie

        Cognitive Science (CS)

       5 buget

       39 taxă (6000 RON/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       6 la taxă (2500 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       ANALYTIC PHILOSOPHY (AP)

       5 buget

       39 taxă (4500 RON/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       6 la taxă (2500 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS (PPE)

       12 buget

       32 taxă (4500 RON/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       6 la taxă (2500 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

       Program organizat de Catedra UNESCO

       15 buget

       29 taxă (2500 EUR/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       6 la taxă (3000 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       Interviu: 23-24 iulie 2021

       INTERCULTURAL MANAGEMENT (IM)

       Program organizat de Catedra UNESCO

       13 buget

       31 taxă (4500 RON/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       6 la taxă (2500 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       Interviu: 23-24 iulie 2021

       COMMUNICATION AND INTERCULTURAL STUDIES (CIS)

       Program organizat de Catedra UNESCO

       13 buget

       31 taxă (4500 RON/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       6 la taxă (2500 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       Interviu: 23 iulie 2021

       * Interviul online (cazul masteratelor organizate de Catedra UNESCO) se desfășoară pe baza programului stabilit de comisia de admitere a facultății, afișat/publicat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei, numai pe platforma anunțată; se înregistrează și se arhivează obligatoriu. Linkul și instrucțiunile tehnice de conectare se comunică cu minimum 24 de ore înainte de începerea probei.

       În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi, departajarea se va face conform următoarelor criterii:
       1. Media generală de promovare a anilor de studii – nivel licență;
       2. Media examenului de licență.

       Linkul și instrucțiunile tehnice de conectare se afișează cu minimum 24 de ore înainte de începerea probei.

       Documentele necesare pentru înscriere se transmit exclusiv online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

       • Scrisoare de intenție (în limba de predare a programului de master – română sau engleză);
       • CV Europass (doar pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO);
       • Diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2021;
       • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
       • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
       • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul de către secretariat;
       • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariat;
       • CI sau pașaport, în copie;
       • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
       • O fotografie ¾ cm încărcată la înscrierea online și trei fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
       • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere – 150 lei – la concursul de admitere;
       • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului. Aceștia sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universității din București în cadrul unei sesiuni de admitere;
       • Candidații care au urmat un program de master, finalizat sau nu, vor prezenta adeverință cu tipul de studii urmate, forma de finanțare (buget sau taxă) și mențiuni privind bursa (dacă a beneficiat sau nu de orice tip de bursă, perioada de acordare a bursei);
       • Dosar plic (exemplu aici) – se va depune la confirmarea locului;
       • Cerere de înscriere candidați romi.

       Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de – 150 lei

       Taxa se achită:

       • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

       DETALII PLATĂ:
       Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
       Cod fiscal: 4505502
       Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
       BANCA: BCR SECTOR 5.
       Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

       • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

       Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

       Sesiunea septembrie 2020

       REZULTATE ADMITERE SESIUNE SEPTEMBRIE 2020

       _________________________________________________

       PRECIZĂRI

       Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2020 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare la Secretariatul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204, București) în următoarele zile:

       • 22, 23, 24, 25 septembrie 2020 (marți – vineri: 9.00-12.00)

       Pentru locurile ocupate la:

       BUGET 

       • certificatul de naștere, în copie legalizată*;
       • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată*;
       • trei fotografii ¾ cm;
       • diploma de bacalaureat în original;
       • diploma de licenţă și suplimentul la diplomă în original sau adeverinţa de absolvire în original pentru promoţia 2020;
       • adeverința medicală.

       TAXĂ

       • certificatul de naștere, în copie legalizată*;
       • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată*;
       • trei fotografii ¾ cm;
       • diploma de bacalaureat în copie legalizată*;
       • diploma de licenţă și suplimentul la diplomă în copie legalizată* sau adeverinţa de absolvire în copie legalizată* pentru promoţia 2020;
       • adeverința medicală;
       • confirmare taxă 500 lei (achitarea  sumei se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti [sediul Rectoratului, Șos. Panduri nr. 90] sau  prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu” ).

       ______________________

       *Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate.

        

       Concursul de admitere pentru studii universitare de master la Facultatea de Filosofie se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

       Nr. crt. PROGRAM DE MASTER NUMĂR DE LOCURI FORMA DE CONCURS; STRUCTURĂ EXAMEN DE ADMITERE
       1.    

       ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

       Program de master cu dublă diplomă oferit în cadrul acordului cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie pentru programul de master Filosofii contemporane. Candidații care doresc să participe la acest program cu dublă diplomă vor trebui să fie înmatriculați concomitent la programul de master Istoria şi circulaţia ideilor filosofice și la programul de master Filosofii contemporane de la Universitatea de Stat din Moldova.
       Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la office@filosofie.unibuc.ro

       9 buget

       28 taxă (4000 RON/an)

       locuri români de pretutindeni
       2 la buget

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       2.     STUDII EUROPENE ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

       44 taxă (4000 RON/an)

       locuri români de pretutindeni
       2 la buget

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       3.     STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

       7 buget

       41 taxă (4000 RON/an)

       locuri români de pretutindeni
       1 la buget

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       4.     ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI  ȘI ORGANIZAȚII

       6 buget

       36 taxă (4000 RON/an)

       locuri români de pretutindeni
       1 la buget

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       5.     FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

       2 buget

       34 taxă (4000 RON/an)

       locuri români de pretutindeni
       1 la buget

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       6.     ISTORIA ARTEI SI FILOSOFIA CULTURII 

       Masterat interdisciplinar in domeniile istorie si filosofie.

       Se organizează la Facultatea de Istorie

       7.     ANALYTIC PHILOSOPHY

       3 buget

       43 taxă (4500 RON/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       8.     PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

       7 buget

       38 taxă (4500 RON/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       9.     BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) 6 taxă (2500 EUR/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       10.                INTERCULTURAL MANAGEMENT

       4 buget

       9 taxă (4500 RON/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       11.                COMMUNICATION AND INTERCULTURAL STUDIES

       5 buget

       9 taxă (4500 RON/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       * Interviul online se desfășoară, pe baza programului stabilit de comisia de admitere a facultății și anunțat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei,  numai pe platforma care va fi anunțată, se înregistrează și se arhivează obligatoriu.

       În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi, departajarea se va face conform următoarelor criterii:
       1. Media generală de promovare a anilor de studii – nivel licență;
       2. Media examenului de licență.

       Linkul și instrucțiunile tehnice de conectare se afișează cu minimum 24 de ore înainte de începerea probei.

       Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 170 lei.

       Pentru candidații care se înscriu în totalitate online se acordă o reducere a taxei de înscriere de 25%: – 127.5 lei

       Taxa se achită:

       • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

       DETALII PLATĂ:
       Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
       Cod fiscal: 4505502
       Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
       BANCA: BCR SECTOR 5.
       Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

       sau

       • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

       Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

       • Înscrieri pe aplicația online – recomandată (reducere a taxei de înscriere cu 25% pentru înscrierea online a candidaților): 02-17 septembrie 2020 (în data de 17 septembrie 2020 înscrierile se fac până la ora 14.00). Pentru înscrierile online accesați linkul admitere.filosofie.unibuc.ro
       • Înscrieri la sediul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204): 02-17 septembrie 2020 (luni-vineri: 9.00-14.00).
       • Perioade de confirmare a locului: 23-25 septembrie 2020.

       Sesiunea iulie 2020

       REZULTATE ADMITERE SESIUNE IULIE 2020

       Eventualele contestații pot fi depuse la secretariatul Facultății de Filosofie sau pe adresa de mail office@filosofie.unibuc.ro până pe data de 29.07.2020 ora 14.00

       __________________________

       PRECIZĂRI

       Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2020 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare la Secretariatul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204, București) în perioadele:

       • 28 – 31 iulie 2020 (luni – vineri: 9.00-13.00)
       • 24 – 26 august 2020 (luni – vineri: 9.00-13.00)

       Pentru locurile ocupate la:

       BUGET 

       • certificatul de naștere, în copie legalizată*;
       • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată*;
       • trei fotografii ¾ cm;
       • diploma de bacalaureat în original;
       • diploma de licenţă și suplimentul la diplomă în original sau adeverinţa de absolvire în original pentru promoţia 2020;
       • adeverința medicală.

       TAXĂ

       • certificatul de naștere, în copie legalizată*;
       • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată*;
       • trei fotografii ¾ cm;
       • diploma de bacalaureat în copie legalizată*;
       • diploma de licenţă și suplimentul la diplomă în copie legalizată* sau adeverinţa de absolvire în copie legalizată* pentru promoţia 2020;
       • adeverința medicală;
       • confirmare taxă 500 lei (achitarea  sumei se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti [sediul Rectoratului, Șos. Panduri nr. 90] sau  prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu” ).

       ______________________

       *Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate.

       Concursul de admitere pentru studii universitare de master la Facultatea de Filosofie se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

       Nr. crt. PROGRAM DE MASTER NUMĂR DE LOCURI FORMA DE CONCURS; STRUCTURĂ EXAMEN DE ADMITERE
       1.    

       ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

       Program de master cu dublă diplomă oferit în cadrul acordului cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie pentru programul de master Filosofii contemporane. Candidații care doresc să participe la acest program cu dublă diplomă vor trebui să fie înmatriculați concomitent la programul de master Istoria şi circulaţia ideilor filosofice și la programul de master Filosofii contemporane de la Universitatea de Stat din Moldova.
       Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la office@filosofie.unibuc.ro

       16 buget

       32 taxă (4000 RON/an)

       locuri români de pretutindeni
       2 la buget

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       2.     STUDII EUROPENE ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

       3 buget

       45 taxă (4000 RON/an)

       locuri români de pretutindeni
       2 la buget

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       3.     STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

       8 buget

       41 taxă (4000 RON/an)

       locuri români de pretutindeni
       1 la buget

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       4.     ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI  ȘI ORGANIZAȚII

       12 buget

       36 taxă (4000 RON/an)

       locuri români de pretutindeni
       1 cu bursă
       1 la buget

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       5.     FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

       12 buget

       36 taxă (4000 RON/an)

       locuri români de pretutindeni
       2 la buget

       Forma de concurs: ONLINE;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       6.     ISTORIA ARTEI SI FILOSOFIA CULTURII 

       Masterat interdisciplinar in domeniile istorie si filosofie.

       Se organizează la Facultatea de Istorie

       7.     ANALYTIC PHILOSOPHY

       7 buget

       38 taxă (4500 RON/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       5 la taxă (2500 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       8.     PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

       12 buget

       33 taxă (4500 RON/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       5 la taxă (2500 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

       9.     BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

       15 buget

       5 taxă (2500 EUR/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       5 la taxă (3000 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       10.                INTERCULTURAL MANAGEMENT

       13 buget

       7 taxă (4500 RON/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       5 la taxă (2500 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

       11.                COMMUNICATION AND INTERCULTURAL STUDIES

       13 buget

       7 taxă (4500 RON/an)

       locuri cetățeni Non-UE
       5 la taxă (2500 Eur/an)

       Forma de concurs: ONLINE;

       Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

       Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

        * Interviul online se desfășoară, pe baza programului stabilit de comisia de admitere a facultății și anunțat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei,  numai pe platforma care va fi anunțată, se înregistrează și se arhivează obligatoriu.

       În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi, departajarea se va face conform următoarelor criterii:
       1. Media generală de promovare a anilor de studii – nivel licență;
       2. Media examenului de licență.

       Linkul și instrucțiunile tehnice de conectare se afișează cu minimum 24 de ore înainte de începerea probei.

       Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 170 lei.

       Pentru candidații care se înscriu în totalitate online se acordă o reducere a taxei de înscriere de 25%: – 127.5 lei

       Taxa se achită:

       • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

       DETALII PLATĂ:
       Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
       Cod fiscal: 4505502
       Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
       BANCA: BCR SECTOR 5.
       Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

       sau

       • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

       Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

       Documentele necesare pentru înscriere se pot transmite și online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

       • Scrisoare de intenție (în limba de predare a programului de master – română sau engleză);
       • CV Europass (doar pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO);
       • Fişă-tip de înscriere (în cazul în care dosarul este depus în format fizic la Secretariatul Facultății de Filosofie);
       • Declaraţia candidatului la concursul de admitere în anul universitar 2020 – 2021;
       • Diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2020;
       • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
       • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
       • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
       • CI sau pașaport, în copie;
       • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
       • O fotografie ¾ cm încărcată la înscrierea online și trei fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
       • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
       • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
       • Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI, la studii universitare de master, se va prezenta în original/scanat Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare (buget, taxă; se va menționa dacă a primit sau nu bursă);
       • Dosar plic (exemplu aici).

        Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

       • Înscrieri pe aplicația online – recomandată (reducere a taxei de înscriere cu 25% pentru înscrierea online a candidaților): 01-21 iulie 2020 (în data de 21 iulie 2020 înscrierile se fac până la ora 14.00). Pentru înscrierile online accesați linkul admitere.filosofie.unibuc.ro
       • Înscrieri la sediul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204): 08-21 iulie 2020 (luni-vineri: 9.00-14.00; sâmbătă și duminică: 9.00-12.00).
       • Afișarea clasamentului: 27 iulie 2020.
       • Perioade de confirmare a locului: 28-31 iulie 2020 și 24-26 august 2020.
       • Data limită pentru afișarea rezultatelor finale: 28 august 2020