ADMITERE STUDII DE MASTER

sesiuni: iulie și septembrie 2020

Facultatea de Filosofie oferă programe de masterat acreditate şi interdisciplinare, cu predare în română şi engleză. Toate programele noastre asigură o specializare solidă în domenii care combină formarea gândirii critice şi a viziunii strategice cu pregătirea absolvenţilor pentru a face faţă cu succes provocărilor din instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale.

Concursul de admitere pentru studii universitare de master la Facultatea de Filosofie se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Nr. crt. PROGRAM DE MASTER NUMĂR DE LOCURI FORMA DE CONCURS; STRUCTURĂ EXAMEN DE ADMITERE
1.    

ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

Program de master cu dublă diplomă oferit în cadrul acordului cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie pentru programul de master Filosofii contemporane. Candidații care doresc să participe la acest program cu dublă diplomă vor trebui să fie înmatriculați concomitent la programul de master Istoria şi circulaţia ideilor filosofice și la programul de master Filosofii contemporane de la Universitatea de Stat din Moldova.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la office@filosofie.unibuc.ro

16 buget

32 taxă (4000 RON/an)

locuri români de pretutindeni
2 la buget

Forma de concurs: ONLINE;

Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

2.     STUDII EUROPENE ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

3 buget

45 taxă (4000 RON/an)

locuri români de pretutindeni
2 la buget

Forma de concurs: ONLINE;

Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

3.     STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

8 buget

41 taxă (4000 RON/an)

locuri români de pretutindeni
1 la buget

Forma de concurs: ONLINE;

Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

4.     ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI  ȘI ORGANIZAȚII

12 buget

36 taxă (4000 RON/an)

locuri români de pretutindeni
1 cu bursă
1 la buget

Forma de concurs: ONLINE;

Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

5.     FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

12 buget

36 taxă (4000 RON/an)

locuri români de pretutindeni
2 la buget

Forma de concurs: ONLINE;

Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

6.     ISTORIA ARTEI SI FILOSOFIA CULTURII 

Masterat interdisciplinar in domeniile istorie si filosofie.

Se organizează la Facultatea de Istorie

7.     ANALYTIC PHILOSOPHY

7 buget

38 taxă (4500 RON/an)

locuri cetățeni Non-UE
5 la taxă (2500 Eur/an)

Forma de concurs: ONLINE;

Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

8.     PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

12 buget

33 taxă (4500 RON/an)

locuri cetățeni Non-UE
5 la taxă (2500 Eur/an)

Forma de concurs: ONLINE;

Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenție și media de finalizare a studiilor de licență

9.     BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

15 buget

5 taxă (2500 EUR/an)

locuri cetățeni Non-UE
5 la taxă (3000 Eur/an)

Forma de concurs: ONLINE;

Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

10.                INTERCULTURAL MANAGEMENT

13 buget

7 taxă (4500 RON/an)

locuri cetățeni Non-UE
5 la taxă (2500 Eur/an)

Forma de concurs: ONLINE;

Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

11.                COMMUNICATION AND INTERCULTURAL STUDIES

13 buget

7 taxă (4500 RON/an)

locuri cetățeni Non-UE
5 la taxă (2500 Eur/an)

Forma de concurs: ONLINE;

Calificativ admis/respins la verificarea competențelor lingvistice de limbă engleză;

Media de admitere = Media aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivație și nota la Interviul* desfășurat online

 * Interviul online se desfășoară, pe baza programului stabilit de comisia de admitere a facultății și anunțat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei,  numai pe platforma care va fi anunțată, se înregistrează și se arhivează obligatoriu.

În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi, departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Media generală de promovare a anilor de studii – nivel licență;
2. Media examenului de licență.

Linkul și instrucțiunile tehnice de conectare se afișează cu minimum 24 de ore înainte de începerea probei.

 • Înscrieri pe aplicația online – recomandată (reducere a taxei de înscriere cu 25% pentru înscrierea online a candidaților): 01-21 iulie 2020 (în data de 21 iulie 2020 înscrierile se fac până la ora 14.00). Pentru înscrierile online accesați linkul admitere.filosofie.unibuc.ro
 • Înscrieri la sediul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204): 08-21 iulie 2020 (luni-vineri: 9.00-14.00; sâmbătă și duminică: 9.00-12.00).
 • Afișarea clasamentului: 27 iulie 2020.
 • Perioade de confirmare a locului: 28-31 iulie 2020 și 24-26 august 2020.
 • Data limită pentru afișarea rezultatelor finale: 28 august 2020

Documentele necesare pentru înscriere se pot transmite și online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • Scrisoare de intenție (în limba de predare a programului de master – română sau engleză);
 • CV Europass (doar pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO);
 • Fişă-tip de înscriere;
 • Declaraţia candidatului la concursul de admitere în anul universitar 2020 – 2021;
 • Diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2020;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • O fotografie încărcată pe platformă și trei fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 • Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI, la studii universitare de master, se va prezenta în original/scanat Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare (buget, taxă; se va menționa dacă a primit sau nu bursă).

 Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 170 lei.

Pentru candidații care se înscriu în totalitate online se acordă o reducere a taxei de înscriere de 25%: – 127.5 lei

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
BANCA: BCR SECTOR 5.
Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

sau

 • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.