Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii (CEAC)

Echipa și responsabilitățile membrilor

 • Prof. univ. dr. Viorel VIZUREANU, Decan
 • Prof. univ. dr. Constantin STOENESCU, Directorul Departamentului de Filosofie Teoretică
 • Conf. univ. dr. Cristian Vasile IFTODE, Directorul Departamentului de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei
 • Stud. Marius Andrei STANCIU

Comisia este sprijinită în activitatea sa de prodecanii facultății, Asist. univ. dr. Andrei Ionuț MĂRĂȘOIU și Conf. univ. dr. Emanuel-Mihail SOCACIU.

Responsabilităţile echipei sunt împărţite, în linii mari, astfel:

 • Prof. univ. dr. Viorel VIZUREANU coordonează activitatea de asigurare a calităţii programelor de studiu oferite de facultate şi monitorizează funcţionarea sistemului de management al calităţii adoptat de Senat; de asemenea, asigură aplicarea Declaraţiei Rectorului şi Hotărârii Senatului privind asigurarea calităţii în Universitatea din Bucureşti şi propune Senatului strategii de ameliorare a sistemului de management al calităţii în cadrul facultăţii.
 • Prof. univ. dr. Constantin STOENESCU și Conf. univ. dr. Cristian Vasile IFTODE contribuie la aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare a calităţii, aprobate de conducerea Universităţii din Bucureşti, promovează şi consolidează în cadrul facultăţii o cultură a calităţii şi, de asemenea, contribuie la elaborarea raportului anual de autoevaluare a facultăţii, colaborând totodată cu experţii din domeniu pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii procesului didactic, a cercetării şi managementului din Facultatea de Filosofie.
 • Stud. Marius Andrei STANCIU, reprezentant al studenţilor, asigură comunicarea dintre CEAC şi mediul studenţesc, realizând o informare în ambele sensuri, şi contribuie permanent la soluţionarea problemelor specifice ridicate de către studenţi.

Managementul calității

Facultatea de Filosofie îşi asumă în mod natural dezideratele consemnate în proiectul managerial al Rectorului Universităţii din Bucureşti:

 • Câştigarea şi menţinerea încrederii studenţilor noştri, a ARACIS-ului, a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, a comunităţii academice şi ştiinţifice româneşti şi internaţionale prin îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor noastre, în special a procesului de învăţare şi de predare, fără a face rabat de la calitate şi de la legislaţie.
 • Pregătirea studenţilor astfel încât să fie capabili să examineze critic fenomenele sociale şi naturale, să caute soluţii problemelor care li se pun, să imagineze alternative la soluţiile propuse, să devină tineri pregătiţi să accepte viziunile despre lume ale altor culturi şi să-şi asume un rol conducător al României de mâine.
 • Desfăşurarea de acţiuni pentru integrarea europeană a ţării noastre, pentru consolidarea Spaţiului european al Învăţământului superior şi a Spaţiului european al cercetării, Universitatea din Bucureşti aflându-se în avangarda reformei învăţământului superior.
 • Ameliorarea calitativă a proceselor de învăţare şi predare, printr-o reflecţie continuă asupra activităţilor didactice, printr-un efort de cercetare susţinut, prin solidaritatea cadrelor didactice şi studenţilor în căutarea soluţiilor creative pentru a trece la un învăţământ orientat spre student.
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor managementului organizaţiei prin integrarea responsabilităţilor privind asigurarea calităţii în învăţământ în acord cu cerinţele legislative
 • Asigurarea unui management performant orientat pentru responsabilitate, transparenţa şi eficienţă, prin informatizarea serviciilor, a gestiunii academice şi introducerea gestiunii cunoştinţelor şi a conceptului de instituţie inteligentă în vederea atingerii standardelor internaţionale din ţările dezvoltate.
 • Aplicarea unui plan de comunicare sistemic ce vizează ameliorarea dialogului cu studenţii, cu cadrele didactice, cu angajatorii, cu alumnii şi celelalte părţi interesate din comunitate, urmărindu-se promovarea imaginii fiecărei componente şi realizarea coerenţei instituţionale.
 • Continuarea formării în domeniul competenţelor de comunicare şi asigurarea învăţării şi predării pentru procesele de transformare prin care trece astăzi ţara noastră.
 • Îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi în domeniul calităţii a întregului personal, creşterea responsabilităţii reprezentând o preocupare continuă a organizaţiei.

Rapoarte evaluare activități didactice de către studenți

Evaluarea activităților didactice de către studenți se face pentru toate cursurile.
Începând cu a.u. 2017-2018 evaluarea are loc prin intermediul platformei Google, folosindu-se următorul formular https://goo.gl/forms/S4sPA0WP5QuFK4a32
În baza rezultatelor primate de la studenți se constată că peste 75% dintre studenți apreciază pozitiv mediul de învățatre oferit de Facultatea noastră, ceea ce ne situează pe primele locuri în cadrul Universității din București.