ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ

Programul de Licenţă în Filosofie se desfăşoară pe durata a 3 ani (cursuri de zi, 180 credite ECTS) şi oferă o specializare în domeniile esenţiale ale filosofiei, cu un fundament teoretic solid construit prin pachetul de discipline formatoare ca: logică, ontologie, teoria cunoaşterii, etică, estetică, istoria ideilor, filosofia limbajului.

În anul al III-lea, studenţii pot opta pentru unul dintre cele trei module de studiu:

 • Filosofie teoretică
 • Filosofie politică şi morală
 • Istoria filosofiei şi filosofia culturii

Sesiunea iulie 2023

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Filosofie se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri propuse

 • 110 locuri la buget
 • 2 loc la buget pentru candidații din sistemul de protecție socială
 • 2 loc la buget pentru candidații cu cerințe educaționale speciale/dizabilități
 • 2 locuri la buget pentru rromi
 • 4 locuri la buget pentru absolvenții de licee situate în mediul rural (Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii-licența)
 • 60 locuri cu taxă

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3 candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

Documentele necesare pentru înscriere se transmit exclusiv online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • Formularul de admitere (chestionar);
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2023) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma*;
 • Diplomele de olimpic obținute în perioada studiilor liceale (dacă este cazul)
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul de către secretariat pe baza originalului;
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariat;
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • O fotografie ¾ cm încărcată la înscrierea online și trei fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere  – 200 lei – la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;
 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului. Aceștia sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universității din București în cadrul unei sesiuni de admitere. De asemenea, sunt scutiți de taxa de admitere la prima sesiune în care candidează pentru admitere la Facultatea de Filosofie a UB participanții la concursul ‘Min(u)te de filosofie’, ediția 2022, nominalizați la link-ul: [https://filosofie.unibuc.ro/2022/06/01/minute-de-filosofie-concurs-de-contributii-filosofice-adresat-liceenilor/];
 • Candidații care au urmat un program de licență, finalizat sau nu, vor prezenta adeverință cu tipul de studii urmate, forma de finanțare (buget sau taxă) și mențiuni privind bursa (dacă a beneficiat sau nu de orice tip de bursă, perioada de acordare a bursei);
 • Dosar plic (exemplu aici) – se va depune la confirmarea locului;
 • Cerere de înscriere candidați romi.

* Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2020-2021, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ. Pentru interconectare cu SIIIR se va încheia un protocol cu ministerul.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
BANCA: BCR SECTOR 5.
Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

 • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/ Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

Arhiva sesiunilor de admitere

Sesiunea septembrie 2022

Rezultatele după confirmarea locurilor pot fi vizualizate aici https://drive.google.com/drive/folders/1MoJUC8CRP0mxrqNqlAWaRMzU4itSHbhV?usp=sharing

Rezultatele pot fi vizualizate aici https://drive.google.com/drive/folders/1MoJUC8CRP0mxrqNqlAWaRMzU4itSHbhV?usp=sharing

Precizări în atenția candidaților admiși la studii universitare de licență

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2022 la programele de licență organizate de Facultatea de Filosofie își pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare la Secretariatul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204, București).

Confirmarea locului este obligatorie pentru toți candidații admiși.

Candidații declarați admiși care nu își confirmă locul în perioada cuprinsă în calendar pierd locul ocupat, fiind excluși de pe listele concursului de admitere.

CALENDAR CONFIRMĂRI:

 • joi, 22 septembrie, orele 9.00-15.00;
 • vineri, 23 septembrie, orele 9.00-15.00;
 • sâmbătă, 24 septembrie, orele 9.00-12.00;

DOCUMENTE NECESARE LA CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT LA BUGET:

 • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
 • cartea de identitate sau pașaport, copie xerox;
 • diploma de bacalaureat, în original;
 • trei fotografii (format ¾ cm);
 • adeverință medicală-tip din care să rezulte că este apt pentru a urma studii universitare.

DOCUMENTE NECESARE LA CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT LA TAXĂ:

 • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
 • cartea de identitate sau pașaport, copie xerox;
 • diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul *;
 • trei fotografii (format ¾ cm);
 • adeverință medicală-tip din care să rezulte că este apt pentru a urma studii universitare;
 • chitanța sau dovada achitării online a taxei de confirmare în valoare de 500 de lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare aferentă semestrului I de studiu (urmând ca diferența să fie achitată până la sfârșitul lunii octombrie 2022).

Achitarea  taxei de confirmare de 500 de lei se va face la Casieria Universității din București (sediul Rectoratului, Șos. Panduri nr. 90) sau prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanță se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studii”.

NOTĂ: Candidații admiși la buget sau taxă,  care au urmat anterior un program de licență, finalizat sau nu, vor prezenta o adeverință cu tipul de studii urmate, forma de finanțare (buget sau taxă) și mențiuni privind bursa (dacă au beneficiat sau nu de orice tip de bursă, perioada de acordare a bursei).

IMPORTANT

Candidații care își retrag dosarul pierd locul cu taxă și posibilitatea de a trece pe un loc de la buget.

În măsura în care rămân neocupate locuri de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării prin depunerea Diplomei de Bacalaureat  în original de către cei declarați admiși) acestea vor fi ocupate de către candidații aflați în așteptare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în următoarele condiții:

 • vor fi luate în considerație numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;
 • fiecare loc va fi confirmat prin depunerea diplomei de bacalaureat, în original, la Secretariatul Facultății de Filosofie, conform următorului Calendar de confirmări:

– joi, 22 septembrie, orele 9.00-15.00;

– vineri, 23 septembrie, orele 9.00-15.00;

– sâmbătă, 24 septembrie, orele 9.00-12.00;

În atenția candidaților declarați în așteptare pe locurile de la buget sau cu taxă

Candidații declarați în așteptare pot ocupa locuri la buget sau cu taxă în măsura în care candidații declarați admiși inițial pe aceste locuri se vor retrage. Pentru a beneficia de acestea ei trebuie să depună până pe 24.09.2022 (oricând în zilele din calendarul de confirmări**):

 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Dovada achitării taxei de confirmare a locului cu taxă (500 RON). Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universității din București (din sediul Rectoratului, Șos. Panduri, nr. 90) sau online/OP în contul RO11RNCB0076010452620304 (Banca BCR Sector 5). Pe chitanță se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu licență”.
 • Completarea unei cereri tip în vederea ocupării locului (cererea se va completa la secretariat).

_______________________________________

* Certificarea copiilor conform cu originalul se face de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul de naștere).

**CALENDAR CONFIRMĂRI:

 • joi, 22 septembrie, orele 9.00-15.00;
 • vineri, 23 septembrie, orele 9.00-15.00;
 • sâmbătă, 24 septembrie, orele 9.00-12.00;
 • Înscrieri exclusiv pe platforma https://admitereonline.unibuc.ro/ –  01-20 septembrie 2022 (în data de 20 septembrie 2022 înscrierile se fac până la ora 12.00)
 • 01-08 septembrie 2022 – înscrieri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural
 • Afișarea rezultatelor (clasamentului): 22 septembrie 2022
 • Date calendaristice pentru confirmarea locului: 23 – 24 septembrie 2022 (între orele 9.00 – 12.00)
 • Data limită pentru afișarea rezultatelor finale: 25 septembrie 2022

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Filosofie se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri propuse

 • 28 locuri la buget
 • 1 loc la buget pentru candidații din sistemul de protecție socială
 • 1 loc la buget pentru candidații cu cerințe educaționale speciale/dizabilități
 • 2 locuri la buget pentru rromi
 • 4 locuri la buget pentru absolvenții de licee situate în mediul rural (Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii-licența)
 • 48 locuri cu taxă (3850 lei/an)

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3 candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

Documentele necesare pentru înscriere se transmit exclusiv online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • Formularul de admitere (chestionar);
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2022) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma*;
 • Diplomele de olimpic obținute în perioada studiilor liceale (dacă este cazul)
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul de către secretariat pe baza originalului;
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariat;
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • O fotografie ¾ cm încărcată la înscrierea online și trei fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere  – 170 lei – la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;
 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului. Aceștia sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universității din București în cadrul unei sesiuni de admitere. De asemenea, sunt scutiți de taxa de admitere la prima sesiune în care candidează pentru admitere la Facultatea de Filosofie a UB participanții la concursul ‘Min(u)te de filosofie’, ediția 2022, nominalizați la link-ul: [https://filosofie.unibuc.ro/2022/06/01/minute-de-filosofie-concurs-de-contributii-filosofice-adresat-liceenilor/];
 • Candidații care au urmat un program de licență, finalizat sau nu, vor prezenta adeverință cu tipul de studii urmate, forma de finanțare (buget sau taxă) și mențiuni privind bursa (dacă a beneficiat sau nu de orice tip de bursă, perioada de acordare a bursei);
 • Dosar plic (exemplu aici) – se va depune la confirmarea locului;
 • Cerere de înscriere candidați romi.

* Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2020-2021, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ. Pentru interconectare cu SIIIR se va încheia un protocol cu ministerul.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 170 lei

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
BANCA: BCR SECTOR 5.
Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

 • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/ Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

Sesiunea iunie-iulie 2022

Rezultatele după confirmarea locurilor pot fi vizualizate aici https://drive.google.com/drive/folders/1qVt6l5-2R6OWP7Op4eCiztf0FcLW6fQU?usp=sharing

Precizări în atenția candidaților admiși la studii universitare de licență

Candidații declarați admiși în sesiunea iulie 2022 la programul de licență organizat de Facultatea de Filosofie își pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare la Secretariatul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204, București). Confirmarea locului este obligatorie pentru toți candidații admiși. Candidații declarați admiși care nu își confirmă locul în calendarul de confirmări pierd locul ocupat, fiind excluși de pe listele concursului de admitere.

CALENDAR CONFIRMĂRI:

 • marți 26 iulie 2022, orele 9.00-15.00;
 • miercuri 27 iulie 2022, orele 9.00-15.00;
 • joi 28 iulie 2022, orele 9.00-18.00;
 • vineri 29 iulie 2022, orele 9.00-15.00

sau

 • luni 29 august 2022, orele 9.00-15.00
 • marți 30 august 2022, orele 9.00-18.00.

DOCUMENTE NECESARE LA CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT LA BUGET:

 • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
 • cartea de identitate sau pașaport, copie xerox;
 • diploma de bacalaureat, în original;
 • trei fotografii (format ¾ cm);
 • adeverință medicală-tip din care să rezulte că este apt pentru a urma studii universitare.

DOCUMENTE NECESARE LA CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT LA TAXĂ:

 • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
 • cartea de identitate sau pașaport, copie xerox;
 • diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul *;
 • trei fotografii (format ¾ cm);
 • adeverință medicală-tip din care să rezulte că este apt pentru a urma studii universitare;
 • chitanța sau dovada achitării online a taxei de confirmare în valoare de 500 de lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare aferentă semestrului I de studiu (urmând ca diferența să fie achitată până la sfârșitul lunii octombrie 2022).

Achitarea  taxei de confirmare de 500 de lei se va face la Casieria Universității din București (sediul Rectoratului, Șos. Panduri nr. 90) sau prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanță se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studii”.

NOTĂ: Candidații admiși la buget sau taxă,  care au urmat anterior un program de licență, finalizat sau nu, vor prezenta o adeverință cu tipul de studii urmate, forma de finanțare (buget sau taxă) și mențiuni privind bursa (dacă au beneficiat sau nu de orice tip de bursă, perioada de acordare a bursei).

IMPORTANT

Candidații care își retrag dosarul pierd locul cu taxă și posibilitatea de a trece pe un loc de la buget.

În măsura în care rămân neocupate locuri de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării prin depunerea Diplomei de Bacalaureat  în original de către cei declarați admiși) acestea vor fi ocupate de către candidații aflați în așteptare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în următoarele condiții:

 • vor fi luate în considerație numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;
 • fiecare loc va fi confirmat prin depunerea diplomei de bacalaureat, în original, la Secretariatul Facultății de Filosofie, conform următorului Calendar de confirmări:

– marți 26 iulie 2022, orele 9.00-15.00;

– miercuri 27 iulie 2022, orele 9.00-15.00;

– joi 28 iulie 2022, orele 9.00-18.00;

– vineri 29 iulie 2022, orele 9.00-15.00

sau

– luni 29 august 2022, orele 9.00-15.00

– marți 30 august 2022, orele 9.00-18.00.

 • candidații care au achitat deja suma de 500 lei până la data de 30 august 2022, exprimându-și astfel intenția de a urma Facultatea de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate, vor fi declarați admiși pe locurile de la buget și vor primi înapoi suma de 500 lei pe parcursul lunii octombrie 2022.

În atenția candidaților declarați în așteptare pe locurile de la buget sau cu taxă

Candidații declarați în așteptare pot ocupa locuri la buget sau cu taxă în măsura în care candidații declarați admiși inițial pe aceste locuri se vor retrage. Pentru a beneficia de acestea ei trebuie să depună până pe 30.08.2022 (oricând în zilele din calendarul de confirmări**):

 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Dovada achitării taxei de confirmare a locului cu taxă (500 RON). Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universității din București (din sediul Rectoratului, Șos. Panduri, nr. 90) sau online/OP în contul RO11RNCB0076010452620304 (Banca BCR Sector 5). Pe chitanță se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu licență”.
 • Completarea unei cereri tip în vederea ocupării locului (cererea se va completa la secretariat).

_______________________________________

* Certificarea copiilor conform cu originalul se face de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul de naștere).

**CALENDAR CONFIRMĂRI:

 • marți 26 iulie 2022, orele 9.00-15.00;
 • miercuri 27 iulie 2022, orele 9.00-15.00;
 • joi 28 iulie 2022, orele 9.00-18.00;
 • vineri 29 iulie 2022, orele 9.00-15.00

sau

 • luni 29 august 2022, orele 9.00-15.00
 • marți 30 august 2022, orele 9.00-18.00.
 • Preînscrieri pe platforma https://admitereonline.unibuc.ro/ începând cu 15 martie 2022
 • Înscrieri exclusiv pe platforma https://admitereonline.unibuc.ro/ –  04-21 iulie 2022 (în data de 21 iulie 2022 înscrierile se fac până la ora 12.00)
 • Afișarea rezultatelor (clasamentului): 25 iulie 2022
 • Date calendaristice pentru confirmarea locului: 26 – 29 iulie 2022 și 29-30 august 2022 (între orele 9.00 – 12.00)
 • Data limită pentru afișarea rezultatelor finale: 31 august 2022

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Filosofie se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri propuse

 • 89 locuri la buget
 • 1 loc la buget pentru candidații din sistemul de protecție socială
 • 1 loc la buget pentru candidații cu cerințe educaționale speciale/dizabilități
 • 2 locuri la buget pentru rromi
 • 4 locuri la buget pentru absolvenții de licee situate în mediul rural (Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii-licența)
 • 63 locuri cu taxă (3850 lei/an)
 • 20 locuri pentru românii de pretutindeni (10 locuri bursieri și 10 locuri fără taxă, fără bursă) – procedura admitere disponibilă la https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3 candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

Documentele necesare pentru înscriere se transmit exclusiv online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • Formularul de admitere (chestionar);
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2022) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma*;
 • Diplomele de olimpic obținute în perioada studiilor liceale (dacă este cazul)
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul de către secretariat pe baza originalului;
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariat;
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • O fotografie ¾ cm încărcată la înscrierea online și trei fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere  – 170 lei – la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;
 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului. Aceștia sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universității din București în cadrul unei sesiuni de admitere. De asemenea, sunt scutiți de taxa de admitere la prima sesiune în care candidează pentru admitere la Facultatea de Filosofie a UB participanții la concursul ‘Min(u)te de filosofie’, ediția 2022, nominalizați la link-ul: [https://filosofie.unibuc.ro/2022/06/01/minute-de-filosofie-concurs-de-contributii-filosofice-adresat-liceenilor/];
 • Candidații care au urmat un program de licență, finalizat sau nu, vor prezenta adeverință cu tipul de studii urmate, forma de finanțare (buget sau taxă) și mențiuni privind bursa (dacă a beneficiat sau nu de orice tip de bursă, perioada de acordare a bursei);
 • Dosar plic (exemplu aici) – se va depune la confirmarea locului;
 • Cerere de înscriere candidați romi.

* Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2020-2021, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ. Pentru interconectare cu SIIIR se va încheia un protocol cu ministerul.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 170 lei

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
BANCA: BCR SECTOR 5.
Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

 • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/ Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

Sesiunea septembrie 2021

 • Buget
 • Buget – în așteptare
 • Buget (sistemul de protecție socială
 • Buget (sistemul de protecție socială)  – în așteptare
 • Taxă

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2021 la programul de licență organizat de Facultatea de Filosofie își pot confirma locurile la buget sau la taxă prin depunerea documentelor necesare la Secretariatul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204, București) în următoarele zile:

 • 22, 23, 24 și 27 septembrie 2021 (între orele 9.00-12.00)

Pentru locurile ocupate la:

BUGET 

 • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
 • trei fotografii ¾ cm;
 • diploma de bacalaureat, în original;
 • adeverința medicală.

 

TAXĂ

 • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
 • trei fotografii ¾ cm;
 • diploma de bacalaureat, în copie certificată conform cu originalul *;
 • adeverința medicală;
 • confirmare taxă 500 lei (achitarea  sumei se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti [sediul Rectoratului, Șos. Panduri nr. 90] sau  prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu”).

 

Candidații care îşi retrag dosarul pierd locul cu taxă şi posibilitatea de a trece pe un loc de la buget.

 

_______________________________________

* Certificarea copiilor conform cu originalul se face de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul de naștere).

 • Înscrieri exclusiv pe platforma online 02-17 septembrie 2021 (în data de 17 septembrie 2021 înscrierile se fac până la ora 12.00). Pentru înscrierile online accesați linkul admitere.filosofie.unibuc.ro
02-07 septembrie 2021 – înscrieri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural
 • Afișarea rezultatelor (clasamentului): 21 septembrie 2021.
 • Date calendaristice pentru confirmarea locului: 22, 23, 24 și 27 septembrie 2021 (între orele 9.00-12.00)
 • Data limită pentru afișarea rezultatelor finale: 28 septembrie 2021.

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Filosofie se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri rămase neocupate după sesiunea din iulie.

 • 2 locuri la buget pentru rromi
 • 4 locuri la buget pentru absolvenții de licee situate în mediul rural (Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii-licența)
 • 1 loc la buget pentru sistemul de protecție socială
 • 21 locuri la buget
 • 45 locuri cu taxă (3700 lei/an)

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3 candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

Documentele necesare pentru înscriere se transmit exclusiv online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • Formularul de admitere (chestionar);
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2021) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma*;
 • Diplomele de olimpic obținute în perioada studiilor liceale (dacă este cazul)
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul de către secretariat pe baza originalului;
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariat;
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • O fotografie ¾ cm încărcată la înscrierea online și trei fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere  – 127.5 lei – la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;
 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului. Aceștia sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universității din București în cadrul unei sesiuni de admitere;
 • Candidații care au urmat un program de licență, finalizat sau nu, vor prezenta adeverință cu tipul de studii urmate, forma de finanțare (buget sau taxă) și mențiuni privind bursa (dacă a beneficiat sau nu de orice tip de bursă, perioada de acordare a bursei);
 • Dosar plic (exemplu aici) – se va depune la confirmarea locului;
 • Cerere de înscriere candidați romi.

* Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2020-2021, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ. Pentru interconectare cu SIIIR se va încheia un protocol cu ministerul.

Taxa de înscriere online la concursul de admitere este în valoare de 127.5 lei

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
BANCA: BCR SECTOR 5.
Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

 • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

Sesiunea iulie 2021

Candidații declarați admiși în sesiunea iulie 2021 la programul de licență organizat de Facultatea de Filosofie își pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare la Secretariatul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204, București) în perioadele:

 • 26 – 30 iulie 2021 (luni – vineri: 9.00-12.00)
 • 26, 27 și 30 august 2021 (luni – vineri: 9.00-12.00)

Pentru locurile ocupate la:

BUGET 

 • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
 • trei fotografii ¾ cm;
 • diploma de bacalaureat în original;
 • adeverința medicală.

TAXĂ

 • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul *;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul *;
 • trei fotografii ¾ cm;
 • diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul *;
 • adeverința medicală;
 • confirmare taxă 500 lei (achitarea  sumei se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti [sediul Rectoratului, Șos. Panduri nr. 90] sau  prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu” ).

Candidații care îşi retrag dosarul pierd locul cu taxă şi posibilitatea de a trece pe un loc de la buget.

În măsura în care rămân neocupate locuri de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării prin depunerea Diplomei de Bacalaureat  în original de către cei declaraţi admişi) acestea vor fi ocupate de către candidaţii aflaţi în aşteptare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în următoarele condiţii:

 • vor fi luate în consideraţie numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;
 • fiecare loc va fi confirmat prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în perioadele: 26-30 iulie 2021 (luni – vineri: 9.00-12.00) sau 26, 27 și 30 august 2021 (luni – vineri: 9.00-12.00);
 • candidaţii care au achitat deja suma de 500 lei până la data de 30 august 2021, exprimându-şi astfel intenţia de a urma Facultatea de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condiţiile,  vor fi declaraţi admişi pe locuri de la buget şi vor primi înapoi suma de 500 lei pe parcursul lunii octombrie 2021.

În atenţia candidaţilor declaraţi în aşteptare pe locurile de la buget sau cu taxă

Candidaţii declaraţi în aşteptare pot ocupa locuri la buget sau cu taxă în măsura în care candidaţii declaraţi admişi iniţial pe aceste locuri se vor retrage. Pentru a beneficia de acestea ei trebuie să depună până pe 30.08.2021:

 • Diploma de bacalaureat în original
 • Achitarea taxei de confirmare a locului cu taxă (500 RON). Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Rectoratului, Șos. Panduri, nr. 90) sau online în contul RO11RNCB0076010452620304 (Banca BCR Sector 5). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu licență”.
 • Completarea unei cereri tip în vederea ocupării locului (cererea se ridică de la secretariat).

_______________________________________

* Certificarea copiilor conform cu originalul se face de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul de naștere).

 

 

 • Preînscrieri pe platforma admitere.filosofie.unibuc.ro începând cu 15 martie 2021
 • Înscrieri exclusiv pe platforma online 01-21 iulie 2021 (în data de 21 iulie 2021 înscrierile se fac până la ora 12.00). Pentru înscrierile online accesați linkul admitere.filosofie.unibuc.ro
 • Afișarea rezultatelor (clasamentului): 23 iulie 2021.
 • Date calendaristice pentru confirmarea locului: 26, 27, 28, 29 și 30 iulie 2021 și 26, 27 și 30 august 2021 (între orele 9.00-12.00)
 • Data limită pentru afișarea rezultatelor finale: 31 august 2021.

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Filosofie se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri propuse

 • 92 locuri la buget
 • 2 locuri la buget pentru rromi
 • 4 locuri la buget pentru absolvenții de licee situate în mediul rural (Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii-licența)
 • 1 loc la buget pentru sistemul de protecție socială
 • 66 locuri cu taxă (3700 lei/an)
 • 15 locuri pentru românii de pretutindeni (5 locuri bursieri și 10 locuri fără taxă, fără bursă) – procedura admitere disponibilă la https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/ 

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3 candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

Documentele necesare pentru înscriere se transmit exclusiv online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • Formularul de admitere (chestionar);
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2021) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma*;
 • Diplomele de olimpic obținute în perioada studiilor liceale (dacă este cazul)
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul de către secretariat pe baza originalului;
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariat;
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • O fotografie ¾ cm încărcată la înscrierea online și trei fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere  – 127 lei – la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;
 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului. Aceștia sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universității din București în cadrul unei sesiuni de admitere;
 • Candidații care au urmat un program de licență, finalizat sau nu, vor prezenta adeverință cu tipul de studii urmate, forma de finanțare (buget sau taxă) și mențiuni privind bursa (dacă a beneficiat sau nu de orice tip de bursă, perioada de acordare a bursei);
 • Dosar plic (exemplu aici) – se va depune la confirmarea locului;
 • Cerere de înscriere candidați romi.

* Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2020-2021, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ. Pentru interconectare cu SIIIR se va încheia un protocol cu ministerul.

Taxa de înscriere online la concursul de admitere este în valoare de 127,5 lei

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
BANCA: BCR SECTOR 5.
Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

 • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

Sesiunea septembrie 2020

REZULTATE ADMITERE SESIUNE SEPTEMBRIE 2020

_________________________________________

PRECIZĂRI

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2020 la programul de licență organizat de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare la Secretariatul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204, București) în perioadele:

 • 22, 23 și 24 septembrie 2020 (marți – joi: 9.00-12.00)

Pentru locurile ocupate la:

BUGET 

 • certificatul de naștere, în copie legalizată*;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată*;
 • trei fotografii ¾ cm;
 • diploma de Bacalaureat în original;
 • adeverința medicală.

TAXĂ

 • certificatul de naștere, în copie legalizată*;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată*;
 • trei fotografii ¾ cm;
 • diploma de bacalaureat în copie legalizată*;
 • adeverința medicală;
 • confirmare taxă 500 lei (achitarea  sumei se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti [sediul Rectoratului, Șos. Panduri nr. 90] sau  prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu” ).

Candidații care îşi retrag dosarul pierd locul cu taxă şi posibilitatea de a trece pe un loc de la buget.

______________________

*Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate.

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Filosofie se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

 • 4 locuri la buget
 • 2 locuri la buget pentru romi (!!! Înscrierile se vor face în perioada 02-10 septembrie 2020 !!!)
 • 4 locuri la buget pentru absolvenții de licee situate în mediul rural (Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii-licența(!!! Înscrierile se vor face în perioada 02-10 septembrie 2020 !!!)
 • 39 locuri cu taxă (3700 lei/an)

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3 candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

 • Înscrieri pe aplicația online – recomandată (reducere a taxei de înscriere cu 25% pentru înscrierea online a candidaților): 02-17 septembrie 2020 (în data de 17 septembrie 2020 înscrierile se fac până la ora 14.00). Pentru înscrierile online accesați linkul admitere.filosofie.unibuc.ro
 • Înscrieri la sediul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204): 02-17 septembrie 2020 (luni-vineri: 9.00-14.00).

!!! Înscrierile pentru locurile pentru romi și pentru absolvenții de licee situate în mediul rural se vor face în perioada 02-10 septembrie 2020 !!!

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 150 lei.

Pentru candidații care se înscriu în totalitate online se acordă o reducere a taxei de înscriere de 25%: – 112.5 lei

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
BANCA: BCR SECTOR 5.
Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

sau

 • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

Documentele necesare pentru înscriere se pot transmite și online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • Formularul de admitere (chestionar);
 • Fişă-tip de înscriere (în cazul în care dosarul este depus în format fizic la Secretariatul Facultății de Filosofie);
 • Declaraţia candidatului la concursul de admitere în anul universitar 2020 – 2021;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma*;
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • O fotografie ¾ cm încărcată la înscrierea online și trei fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;
 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 • Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI, la studii universitare de master, se va prezenta în original/scanat Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare (buget, taxă; se va menționa dacă a primit sau nu bursă);
 • Dosar plic (exemplu aici).

* Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2019-2020, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ. Pentru interconectare cu SIIR se va încheia un protocol cu ministerul.

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

Sesiunea iulie 2020

REZULTATE ADMITERE SESIUNE IULIE 2020 – după confirmări

 

REZULTATE ADMITERE SESIUNE IULIE 2020

_________________________________________

PRECIZĂRI

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2020 la programul de licență organizat de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare la Secretariatul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204, București) în perioadele:

 • 28 – 31 iulie 2020 (luni – vineri: 9.00-13.00)
 • 24 – 26 august 2020 (luni – vineri: 9.00-13.00)

Pentru locurile ocupate la:

BUGET 

 • certificatul de naștere, în copie legalizată*;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată*;
 • trei fotografii ¾ cm;
 • diploma de Bacalaureat în original;
 • adeverința medicală.

TAXĂ

 • certificatul de naștere, în copie legalizată*;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată*;
 • trei fotografii ¾ cm;
 • diploma de bacalaureat în copie legalizată*;
 • adeverința medicală;
 • confirmare taxă 500 lei (achitarea  sumei se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti [sediul Rectoratului, Șos. Panduri nr. 90] sau  prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu” ).

Candidații care îşi retrag dosarul pierd locul cu taxă şi posibilitatea de a trece pe un loc de la buget.

În măsura în care rămân neocupate locuri de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării prin depunerea Diplomei de Bacalaureat  în original de către cei declaraţi admişi) acestea vor fi ocupate de către candidaţii aflaţi în aşteptare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în următoarele condiţii:

 • vor fi luate in consideraţie numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;
 • fiecare loc va fi confirmat prin depunerea Diplomei de Bacalaureat în original la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în perioadele : 27-31 iulie 2020 (luni – vineri: 9.00-13.00) sau 24- 26 august 2020 (luni – vineri: 9.00-13.00);
 • candidaţii care au achitat deja suma de 500 lei până la data de 26 august 2020, exprimându-şi astfel intenţia de a urma Facultatea de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condiţiile a) şi b), vor fi declaraţi admişi pe locuri de la buget şi vor primi înapoi suma de 500 lei la începutul lunii octombrie 2020.
În atenţia candidaţilor declaraţi în aşteptare pe locurile de la buget sau cu taxă

Candidaţii declaraţi în aşteptare pot ocupa locuri la buget sau cu taxă în măsura în care candidaţii declaraţi admişi iniţial pe aceste locuri se vor retrage. Pentru a beneficia de acestea ei trebuie să depună până pe 26.08.2020:

 • Diploma de Bacalaureat în original.
 • Achitarea taxei de confirmare a locului cu taxă (500 RON). Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Rectoratului, Șos. Panduri, nr. 90) sau online în contul RO11RNCB0076010452620304 (Banca BCR Sector 5). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxe de studiu licență”.
 • Completarea unei cereri tip în vederea ocupării locului (cererea se ridică de la secretariat).

_______________________________________

*Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul de naștere).

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Filosofie se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

 • 93 locuri la buget
 • 2 locuri la buget pentru romi
 • 4 locuri la buget pentru absolvenții de licee situate în mediul rural (Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii-licența)
 • 70 locuri cu taxă (3700 lei/an)
 • 11 locuri pentru românii de pretutindeni (5 cu bursă și 6 la buget)

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3 candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

 • Înscrieri pe aplicația online – recomandată (reducere a taxei de înscriere cu 25% pentru înscrierea online a candidaților): 01-21 iulie 2020 (în data de 21 iulie 2020 înscrierile se fac până la ora 14.00). Pentru înscrierile online accesați linkul admitere.filosofie.unibuc.ro
 • Înscrieri la sediul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204): 08-21 iulie 2020 (luni-vineri: 9.00-14.00; sâmbătă și duminică: 9.00-12.00).
 • Afișarea rezultatelor (clasamentului): 27 iulie 2020.
 • Perioade de confirmare a locului: 28-31 iulie 2020 și 24-26 august 2020.
 • Data limită pentru afișarea rezultatelor finale: 28 august 2020.

Documentele necesare pentru înscriere se pot transmite și online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • Formularul de admitere (chestionar);
 • Fişă-tip de înscriere (în cazul în care dosarul este depus în format fizic la Secretariatul Facultății de Filosofie);
 • Declaraţia candidatului la concursul de admitere în anul universitar 2020 – 2021;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma*;
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • O fotografie ¾ cm încărcată la înscrierea online și trei fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;
 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 • Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI, la studii universitare de master, se va prezenta în original/scanat Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare (buget, taxă; se va menționa dacă a primit sau nu bursă);
 • Dosar plic (exemplu aici).

* Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2019-2020, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ. Pentru interconectare cu SIIR se va încheia un protocol cu ministerul.

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 150 lei.

Pentru candidații care se înscriu în totalitate online se acordă o reducere a taxei de înscriere de 25%: – 112.5 lei

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Filosofie: RO11 RNCB0076010452620 304

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO11 RNCB0076010452620 304
BANCA: BCR SECTOR 5.
Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Filosofie, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

sau

 • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici

Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

ev eşyası depolama
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
pendik escort tuzla escort kurtkoy escort kartal escort maltepe escort bostanci escort kadikoy escort atasehir escort umraniye escort anadolu yakasi escort
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort

adıyaman escort afyon escort aksaray escort balıkesir escort edirne escort düzce escort erzurum escort erzincan escort giresun escort hatay escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kütahya escort mardin escort melikgazi escort osmangazi escort rize escort şanlıurfa escort seyhan escort tekirdağ escort tokat escort van escort yalova escort zonguldak escort bahçeşehir escort bodrum escort didim escort çorlu escort çeşme escort kemer escort bornova escort bodrum escort fethiye escort keçiören escort kuşadası escort marmaris escort pendik escort gebze escort çanakkale escort selçuk escort şahinbey escort muğla escort kıbrıs escort adana escort denizli escort bursa escort aydın escort alanya escort ankara escort antalya escort diyarbakır escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort izmir escort istanbul escort kayseri escort kocaeli escort konya escort malatya escort mersin escort sakarya escort samsun escort trabzon escort

bakırköy escort avcılar escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort şirinevler escort halkalı escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort istanbul escort avcılar escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort porno izle
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

viagra sipariş

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 20 mg

viagra sipariş

viagra

cialis fiyat cialis 100 mg viagra 100 mg fiyat viagra cialis lifta degra sinegra afilta

ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort