Competiția pentru acordarea de laptop-uri pentru studenții din medii defavorizate

Competiție pentru acordarea de laptop-uri pentru studenții din medii defavorizate

S-a lansat competiția pentru acordarea de laptop-uri pentru studenții din medii defavorizate.

Calendarul competiției:

 • 24 septembrie – 01 octombrie 2020 06 octombrie 2020, ora 12.00: depunrea dosarelor online acccesând următorul link https://forms.gle/kSKEc7D5B9kDKiDD7
 • 07 octombrie 2020: afișarea rezultatelor

Comisia de concurs:

Președinte:

 • Conf. dr.  Emanuel Mihail SOCACIU

Membri:

 • Silvia PATRAȘC, Student
 • Llian CIACHIR, Administrator șef

Cerere pentru acordarea unui laptop pe perioada studiilor

 

Subsemnatul /a…………………………………………………………………………….student/ă la Facultatea ………………………………………, Universitatea din București, prin prezenta doresc să solicit un laptop pe perioada studiilor mele.

Precizez că mă încadrez în următoarea situație:

a). am o situație social dificilă (în acest caz se vor atașa documentele doveditoare)

b). nu am posibilitatea de a achiziționa un laptop, care îmi este absolut necesar pentru a putea participa la procesul de predare în condițiile în care acesta se defășoară total/parțial on line (în acest caz se va atașa și o scrisoare de motivație de 1 pagină).

 

Nume, prenume, semnătură                                                                                                       Data

METODOLOGIE

de acordarea a laptopurilor ca altă formă de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti în cadrul proiectului MENTOR UB: Platformă pilot de acțiune integrată pentru creșterea incluzivă a accesului la studii universitare și reducerea abandonului școlar

revizuită în septembrie 2020, în contextul condițiilor sanitare care impun predarea on line

 

          Universitatea din Bucureşti prin intermediul celor 6 facultăți parterene în proiect (Facultatea de Filosofie, Facultatea de Istorie, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Științe Politice) îşi propune să susțină studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență şi masterat, învățămȃnt cu frecvență, proveniți din medii defavorizate, prin acordarea de laptopuri.

          Laptopurile se acordă studenților în vârstă de până la 35 de ani, înmatriculați la una dintre cele 6 facultăți partenere în proiect, pe bază de concurs de selecție, în funcţie de situaţia socio-economică a familiei studentului şi a criteriilor generale stabilite prin această metodologie, cu rolul de a asigura condiţii minime de subzistenţă pentru beneficiari, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscrişi

         Laptopurile se vor acorda exclusiv pe perioada desfăşurării activităţilor didactice, prin care se înţelege cursuri, seminare, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiuni de examene.

         Beneficiarii laptopurilor pot fi:

a) studenţii orfani de un părinte sau de ambii părinţi, precum şi studenții proveniți din case de copii sau plasament familial şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b) studenţii a căror familie nu a realizat în lunile iunie – august 2020, un venit lunar net mediu/membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie la data de 1 octombrie 2020 (i.e. 1346 lei).

          Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija acestora, respectiv ale membrilor familiei aflate în grija studentului (soț/soţie, copii dacă este cazul) ținȃnd cont de:

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) alocaţiile de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.

         Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale şi ale persoanelor pe care studentul/ studenta le are în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pa lângă cazurile prevăzute mai sus, pentru anul universitar 2020-2021 au dreptul să depună o cerere pentru a primi un laptop și studenții care declară pe proprie răspundere că nu dețin condiții optime de studiu în vederea desfășurării cursurilor on line (cf. Propunerilor UB pentru scenariul de predare on line)

 

 

Laptopurile se vor acorda studenților în următoarea ordine de priorități:

 • studenții orfani de ambii părinţi,
 • studenții proveniți din case de copii sau plasament familial şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 • studenții orfani de un părinte;
 • studenţii ale căror familii nu au realizat în lunile iunie – august 2020, un venit lunar net mediu/membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie la data de 1 octombrie 2020 (1346 lei).
 • Studenții care nu dețin condiții pentru participarea la predarea on line și au nevoie de un laptop în acest sens.

 

Criterii de departajare

a). media de admitere (pentru anul I licență și master) și media din anul precedent (pentru anul II licență);

b). media obţinută la BAC (anul I și II licență); media anilor de studii de licență (anul I master);

c). anul de studii, în următoarea ordine: licență anul I, licență anul II, master anul I;

d). evaluarea scrisorii de motivație analiza scrisorii de motivație  de aprox 1 pag despre necesitatea accesului la computer în învățământul universitar

 

Dosarul de înscriere în cadrul procesului de selecție va conține:

 • cererea de înscriere semnată şi datată;
 • scrisoarea de motivație (maxim 2000 de caractere, se motivează necesitatea dobândirii unui computer)
 • înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. (În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, solicitanții depun o declaraţie pe propria răspundere,.);
 • copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, hotărȃrea privind darea în plasament, dacă este cazul;
 • declaraţie pe propria răspundere că solicitantul nu va înstrăina laptopul;
 • declaraţie pe propria răspundere că solicitantul va returna laptopul după finalizarea studiilor (după absolvire şi înainte de susţinerea licenţei/dizertației);
 • declarație pe propria răspundere că solicitantul nu posedă un laptop.

         Înscrierea la concursul de selecție în cadrul proiectului confirmă acceptarea integrală din partea candidaților a prevederilor prezentei Metodologii.

       Calendarul de desfăşurare a concursului de selecție, precum și comisiile de selecție și de contestații vor fi stabilite de către echipa de implementare a proiectului și afișate pe pagina web a acestuia, fiind parte componentă a prezentei Metodologii.

 

       Această metodologie a fost adoptată în cadrul ședinței echipei proiectului din data de 18 ianuarie 2018 și actualizată prin consultare electronică în data de 17 septembrie 2020.

 

Director proiect,

Prof. univ. dr. Ionela Băluță