Suspendare temporară a activității secretariatului

Având în vedere apariția unui caz de COVID-19, activitatea în format fizic a secretariatului se suspendă începând cu data de 19 octombrie 2021 până la o dată care va fi anunțată ulterior.

Pentru urgențe vă rugăm să ne contactați pe e-mail.

Adresele de e-mail ale secretarelor de an pe niveluri de studii

LICENȚĂ ANUL I, II și III

Secretar CARMEN ȘANDRU   carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

MASTERAT anii I și II / DOCTORAT anii II și III

Secretar IULIANA ILIESCU iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

MASTERAT Catedra UNESCO / DOCTORAT anul I

Secretar VIVIANA CIACHIR viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

Studenții UB, provocați la dialog de rectorul Marian Preda

După anul universitar 2020-2021, în care întreaga comunitate academică – profesori, cercetători, studenți și personal administrativ – a făcut eforturi semnificative de adaptare, profesorul Marian Preda, rectorul Universității din București, invită studenții la un dialog despre felul în care pandemia și experiența cursurilor online au schimbat modalitățile de interacțiune și tehnicile de predare.

Nu în ultimul rând, discuția își propune să identifice cele mai bune măsuri de pregătire a viitorului an universitar, care se anunță provocator din punct de vedere al adaptării și al revenirii comunității academice în spațiile Universității.

Atât studenții reprezentanți în Senat și în Consiliile Facultăților, cât și studenții care nu au funcție de  reprezentare sunt invitați, în datele de 8 și 22 iunie 2021, la un dialog cu prof. univ. dr. Marian Preda. Discuțiile vor viza experiența studiului în timpul pandemiei și problemele cu care s-au confruntat studenții Universității din București în acest context.

Dezbaterile sunt gândite astfel: întâlnirile cu studenții reprezentanți în Senat și în Consiliile Facultăților au loc în fiecare dintre cele două zile menționate de la ora 13:00, iar întâlnirile cu studenții UB începând cu ora 15:30. În cadrul celor două evenimente, studenții vor putea împărtăși din experiențele personale, din provocările pe care le-au întâmpinat și vor putea susține un dialog activ cu rectorul Marian Preda.

Pentru discuțiile cu studenții reprezentanți, persoanele interesate sunt rugate să completeze acest formular, în timp ce ceilalți studenți UB sunt rugați să completeze acest formular.

Sursa: https://unibuc.ro/studentii-ub-provocati-la-dialog-de-rectorul-marian-preda/ 

Program cu publicul

Luni-joi: 12:00-14:00
Vineri: 10:00-12:00

Pentru rezolvarea problemelor administrative, studenții Facultății de Filosofie vor contacta persoana de la secretariat care are în atribuție anul / grupa din care face parte, conform tabelului de mai jos:

Secretar IULIANA ILIESCU :  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro ; +40 21 3059770

  • STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: anii I și II
  • STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT: anii II, III și prelungiri

Secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro; +40 21 318 15 56

  • STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro; +40 21 318 15 56

  • Masterate Catedra UNESCO: anii I și II
  • STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT: anul I și finalizare doctorat

Repertoar de resurse științifice online oferit de CEREFREA Villa Noël

Repertoar de resurse științifice online oferit de CEREFREA Villa Noël

Pentru ca perioada de izolare la care ne obligă răspândirea SARS-COV 2 să fie mai ușor de traversat, în special pentru cei care au nevoie de un acces constant la resurse științifice, CEREFREA Villa Noël repertoriază resursele accesibile online în domeniile științelor umaniste și sociale, organizate în funcție de limba principală folosită – francofone, anglofone și românești.

Echipa CEREFREA va continua să alimenteze lista săptămânal. Vă rugăm să o verificați constant pentru a avea acces la ultima versiune.

Repertoarul de resurse științifice online dedicat științelor umaniste și sociale realizat de CEREFREA Villa Noël este actualizat cu regularitate și conține acum mai multe instrumente utile cercetătorilor, doctoranzilor și studenților.

Repertoarul este disponibil aici.

Procedură privind desfășurarea evaluărilor studenților aferente planului de învățământ pe perioada stării de urgență

Procedură privind desfășurarea evaluărilor studenților aferente planului de învățământ pe perioada stării de urgență

Prezenta procedură ține cont de situația actuală creată prin declararea stării de urgență (Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României) și de Clarificările Ministerului Educației și Cercetării transmise prin adresa nr. 8725/17.03.2020. Prezenta procedură respectă totodată Recomandarea M.E.C. Nr. 217/GP/01.04.2020, precum și Procedura cadru privind desfășurarea evaluărilor aferente planului de învățământ pe perioada stării de urgență elaborată la nivelul U.B. și avizată în ședința Consiliului de Administrație din 01.04.2020.

La baza adoptării acestei metodologii stau următoarele principii generale:
– oferirea unei palete largi de modalități de desfășurare a examenelor din sesiunea mai-iunie 2020, certificate prin practici unanim acceptate de comunitatea științifică națională și internațională;
– acceptarea unei flexibilități în alegerea celor mai indicate mijloace de testare a cunoștințelor în funcție de specificul disciplinei și a numărului de studenți implicați;
– obținerea calificativelor de o manieră obiectivă, transparentă pentru toți studenții.

Toate aceste principii și elemente au la bază existența unui dialog real, amplu între cadrele didactice și studenți, în vederea adoptării acelor soluții care să excludă orice situație de defavorizare a vreunei persoane sau de afectare a calității procesului de evaluare.

Art. 1 Evaluarea continuă, specifică activităților de seminar, se desfășoară până la sfârșitul stării de urgență în sistem online de către toate cadrele didactice și se va reflecta în nota finală, conform condițiilor specifice fiecărei discipline.

Art. 2 Cadrul didactic titular de curs stabilește modalitatea de evaluare adaptată stării actuale, într-un mod flexibil. La nivelul Facultății de Filosofie se recomandă a fi utilizate următoarele mijloace de evaluare finală online a studenților până la încetarea prevederilor acestei proceduri:
– Evaluare orală online (skype, zoom etc.), cu o prezență concomitentă de minim trei studenți și două cadre didactice (în conformitate, de altfel, cu condițiile actuale);
– Susținerea de examen scris prin elaborarea de către studenți a unei lucrări într-un interval de timp determinat, cu accesarea liberă a resurselor electronice specifice, sub incidența utilizării corecte și citării tuturor surselor utilizate;
– Predarea unor referate (eseuri), proiecte și portofolii în platformele de învățare utilizate (MOODLE etc.), cu trimitere alternativă pe mail cadrului didactic, la termenele stabilite anterior;
– Orice altă formă identificată de titularul de disciplină este valabilă, dacă este asigurată o evaluare la standarde academice corespunzătoare, în condițiile date.

Art. 3 Pentru fișele disciplinelor pot fi adoptate decizii care să modifice anumite elemente în mod punctual (distribuția fondului de timp pentru diferite categorii de activități alocate creditelor aferente disciplinei, modalitatea de evaluare etc).

Art. 4 Propunerea de modificare a fișei de disciplină se va face de titularul de curs prin consultare cu titularii de la seminarii/lucrări practice. În conformitate cu Codul studenților, aceste modificări necesită acordul studenților, obținut în acest caz prin reprezentantul de an / în Consiliul Facultății, care procedează la o consultare a studenților și trimite acordul acestora în termen de maxim cinci zile de la comunicarea modificărilor. Modificările vor fi avizate ulterior de Consiliul Departamentului și aprobate de Consiliul facultății.

Art. 5 Cadrul didactic titular va informa studenții prin sistemul online folosit pentru predare-învățare despre modificările survenite în fișa disciplinei.

Art. 6 Forma de evaluare (examen/colocviu/verificare) stabilită în planul de învățământ rămâne neschimbată.

Art. 7 Data și ora examinării se stabilesc prin consens de titularul disciplinei și de studenți. Acestea, precum și modalitatea concretă (tehnică) de susținere a evaluării se comunică secretariatului și se afișează pe site-ul facultății cu cel puțin două săptămâni înainte de data probei de evaluare respective.

Art. 8 Secretariatele facultăților vor transmite titularilor de curs tabele nominale/ cataloage cu studenții care au dreptul să participe la evaluare cu cel puțin cinci zile înainte de data programată pentru susținere. Studenții care din motive obiective cauzate de starea de urgență nu pot achita contravaloarea restanțelor sau diferențelor (cf. Regulamentului privind activitatea profesională a studenților) pot participa la evaluare în baza unei cereri pe email adresate Secretariatului facultății. Plata se va realiza după încetarea stării de urgență, dar nu mai târziu de sfârșitul anului universitar sau de finalizarea studiilor, oricare dintre acestea intervine mai devreme. În cazul neplății, rezultatele evaluării devin nule și nu vor fi luate în considerare ulterior.

Art. 9 După desfășurarea evaluării, rezultatele vor fi transmise în format online la secretariatul facultății și vor fi aduse la cunoștința studenților de către secretariat, utilizând platformele de gestiune a școlarității. În maxim 5 zile de la încetarea stării de urgență, notele corespunzătoare unei evaluări anterioare vor fi transcrise în cataloagele oficiale.

Art. 10 Prevederile din Regulamentul de activitate profesională a studenților privind comunicarea rezultatelor și contestarea notelor rămân neschimbate.

Art. 11 Pentru studenții anilor terminali care au cuprinsă disciplina Practică, obligatorie în planul de învățământ, îndrumătorii de practică, de comun acord cu directorii de departament, vor prezenta spre aprobare Consiliului Facultății soluția identificată pentru finalizarea corespunzătoare a acestei discipline. În Anexa prezentului document se găsește o procedură specifică practicii, care reglementează această problemă la nivelul Facultății de Filosofie, pentru perioada stării de urgență.

Art. 12 Prezentele reglementări se aplică pentru toate tipurile de evaluări (curente, restanțe, diferențe etc) care se desfășoară în perioada stării de urgență, conform structurii anului universitar în vigoare.

Art. 13 Pe tot parcursul desfășurării procesului de finalizare a studiilor, studenții și cadrele didactice vor putea solicita și primi asistență de la Grupul de Sprijin pentru Activitățile Educaționale Online de la Facultatea de Filosofie (GSAEO-Filosofie).

Art. 14 În cazul încetării stării de urgență, cadrul didactic titular poate opta pentru revenirea la formele de evaluare finală anunțate anterior pentru condiții normale de activitate, dacă această alegere nu afectează procesele de pregătire a evaluării de către studenți, specifice doar activității online, aflate deja în derulare.

Observație. În procedura cadru adoptată la nivelul U.B. există menționate următoarele posibilități: 1) amânarea evaluării, prin decizia luată de comun acord de către profesori și studenți, fără a afecta restul activităților didactice și încadrându-se în structura anului universitar în vigoare; 2) decalarea sau prelungirea sesiunii de examene. Apreciem că, în condițiile actuale, în Facultatea de Filosofie aceste măsuri nu se impun.

Prezenta procedură este valabilă până la încheierea stării de urgență.

Aprobată în ședința Consiliului Facultății de Filosofie din data de 06 aprilie 2020.

Decan,

Prof.univ.dr. Viorel Vizureanu

Procedură privind desfășurarea activității de practică în semestrul al doilea al anului universitar 2019-2020, în condițiile stării de urgență

Prezenta procedură vine să precizeze Art. 11 din Procedura privind desfășurarea evaluărilor studenților aferente planului de învățământ pe perioada stării de urgență în Facultatea de Filosofie, Universitatea din București.

Art. 1 Studenții care și-au realizat deja practica de specialitate în perioada 20.02-11.03.2020 se vor îngriji să obțină adeverințele de practică de la instituțiile respective, le vor scana și le vor trimite responsabililor de practică din anii respectivi.

Art. 2 Pentru ceilalți studenți există următoarele posibilități alternative:
– Obținerea unor adeverințe de practică de la instituții culturale etc. care funcționează în continuare în regim online, în conformitate cu colaborarea pe care fiecare dintre studenți o realizează în mod individual;
Alocarea de urgență a studenților care nu se încadrează în cele două categorii anterioare la centrele de cercetare din cadrul facultății, în funcție de specificul tezei de licență / dizertației de masterat, în general, de interesele sale de cercetare, sub posibila coordonare a îndrumătorului tezei / dizertației / directorului de centru etc.
– Se pot realiza, de exemplu, fișe cu bibliografii tematice, arhive de documente, analize specifice etc., postate ulterior pe site-urile centrelor respective, ceea ce se va constitui și în dovada efectuării activității de practică;
– Desfășurarea activității de practică în organizațiile studențești recunoscute la nivelul Facultății de Filosofie, în cadrul consilierii și al organizării online a activităților studențești din această perioadă, finalizată prin obținerea unei adeverințe de practică.

Art. 3 Responsabilii de practică sunt solicitați să manifeste disponibilitate sporită în analizarea cazurilor semnalate de studenți și să contribuie activ la rezolvarea tuturor dificultăților cu care aceștia se confruntă în realizarea acestei activități specifice.

Observație. Responsabilii de practică pentru semestrul II ai anului universitar 2019 / 2020 sunt următorii:

Licență
an II – prof.dr. Viorel Vizureanu (Filosofie, Studii europene)
an III – prof.dr. Savu Totu (Filosofie); conf.dr. Dorina Pătrunsu (Studii europene)

Master

ICIF
an I – prof.dr. Savu Totu
an II – conf.dr. Cristian Iftode

SDIERI
an I – prof.dr. Vasile Romulus Brâncoveanu
an II – prof.dr. Vasile Romulus Brâncoveanu

EASAO
an I – prof.dr. Vasile Romulus Brâncoveanu
an II – prof.dr. Vasile Romulus Brâncoveanu

Filosofie analitică
an I – lect.dr. Cătălin Cioabă
an II – conf.dr. Gheorghe Ștefanov

PPE
an I – conf.dr. Emanuel Socaciu
an II – conf.dr. Emanuel Socaciu

Masterate UNESCO
an I – nu există practică
an II – profesori coordonatori dizertație

ev eşyası depolama
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
pendik escort tuzla escort kurtkoy escort kartal escort maltepe escort bostanci escort kadikoy escort atasehir escort umraniye escort anadolu yakasi escort
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort

adıyaman escort afyon escort aksaray escort balıkesir escort edirne escort düzce escort erzurum escort erzincan escort giresun escort hatay escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kütahya escort mardin escort melikgazi escort osmangazi escort rize escort şanlıurfa escort seyhan escort tekirdağ escort tokat escort van escort yalova escort zonguldak escort bahçeşehir escort bodrum escort didim escort çorlu escort çeşme escort kemer escort bornova escort bodrum escort fethiye escort keçiören escort kuşadası escort marmaris escort pendik escort gebze escort çanakkale escort selçuk escort şahinbey escort muğla escort kıbrıs escort adana escort denizli escort bursa escort aydın escort alanya escort ankara escort antalya escort diyarbakır escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort izmir escort istanbul escort kayseri escort kocaeli escort konya escort malatya escort mersin escort sakarya escort samsun escort trabzon escort

bakırköy escort avcılar escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort şirinevler escort halkalı escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort istanbul escort avcılar escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort porno izle
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

viagra sipariş

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 20 mg

viagra sipariş

viagra

cialis fiyat cialis 100 mg viagra 100 mg fiyat viagra cialis lifta degra sinegra afilta

ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort