Prof. dr. Marin Ţurlea

Informaţii personale
Nume / Prenume Ţurlea Marin
Adresa(e) Str. Cetatea de Baltă. Nr. 11-39, Bl. 31, Ap. 46
RO- Comuna Răscăieţi, Judeţul Dâmboviţa (România)
Telefon(oane) 0214330622 Mobil 0720465491
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 01/07/1941
Sex Bărbătesc
Experienţa profesională
Perioada 01/10/1997 →
Funcţia sau postul ocupat Profesor
Activităţi si responsabilităţi principale Predare cursuri, conducere doctorat
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti
Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-46, sector 5 Cod 050107, Bucureşti, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 18/02/1991 – 01/10/1997
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar
Activităţi si responsabilităţi principale Predare cursuri
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-46, sector 5, Cod postal 050107, Bucureşti , România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 15/09/1979 – 18/02/1991
Funcţia sau postul ocupat lector
Activităţi si responsabilităţi principale Predare cursuri
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Nr. 36-46, Sector 5, Cod postal, 050107, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 15/02/1968 – 14/09/1979
Funcţia sau postul ocupat asistent
Activităţi si responsabilităţi principale seminarii
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Bd. kogălniceanu 36-46, sector 5, Cod poştal 050107, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 01/12/1965 – 15/02/1968
Funcţia sau postul ocupat Preparator
Activităţi si responsabilităţi principale seminarii
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Nr. 36-46, Sector 5, cod poştal 050107, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Educaţie şi formare
Perioada 01/10/1969 – 19/07/1977
Calificarea/diploma obţinută diploma de doctor
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Matematică, Logică, Epistemologie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea din Bucureşti
Bd. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, cod postal 050170, România
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 6
Perioada 01/10/1960 – 14/06/1965
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Matematică, logică, epistemologie, filosofia ştiinţei
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea din Bucureşti
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 5
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Engleză B1 Utilizator independent C1 Utilizator experimentat A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar B1 Utilizator independent
Franceză B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent C1 Utilizator experimentat
Germană B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar
(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare cu studenţii şi doctoranzii, comunicativ, receptiv la critici şi observaţii
Competenţe şi aptitudini organizatorice Organizare de colocvii şi conferinţe, competenţe editoriale