International Conference

From Wealth to Alienation. Adam Smith in the 21th Century

May 17, 2024

Before the invention of the economy, Adam Smith was an economist. Before the birth of sociology, Adam Smith employed philosophical and political concepts to investigate the logic and regularities of a newly discovered reality: society. Before historicism, Smith examined the historicity of norms, sentiments, values, and forms of reproduction of life. Before Marxism or historical materialism, Smith fused history with economic explanations in order to make sense of the variety of arrangements in human societies.

Decades before any formal and epistemic division of the fields of knowledge into various academic disciplines mutually delineated – sociology, anthropology, history, linguistics, and so forth –, Adam Smith was addressing questions and formulating hypotheses nurtured by philosophy of history, moral philosophy, ethnography, social thought, politics, law, fiscality, international relations, aesthetics, rhetoric and literary theory. At the dawn of capitalism, Smith celebrated the possibilities of commercial society while nonetheless warily scrutinizing its alienating potential.

One of the most quoted and misquoted writers, Smith is enduringly reevaluated and reappropriated by scholars and influencers, contextually or creatively.

The conference invites philosophers, historians, economists, literary scholars, sociologists, political scientists, and not only, to revisit Smith’s writings and confront them with their posterity.

Some of the possible themes and problems to be addressed could include the following:

 • Adam Smith the thinker in the philosophical and historical context of his time
 • Adam Smith’s philosophical economics: influences, configurations, and reconfigurations
 • ‘The Adam Smith Problem’
 • Smith and the Scottish Enlightenment
 • The relationship between 20th century liberalism and Adam Smith
 • The relationship between Marxism and Adam Smith
 • Commerce, debt, and international relations
 • Colonialism in Adam Smith’s writings
 • Development, ecology and Adam Smith
 • History and the stadial theory of development
 • Adam Smith’s moral philosophy in the context of British moral philosophy
 • Recent interpretations of Adam Smith’s moral philosophy
 • Aesthetics, rhetoric, and literary criticism in Adam Smith’s work
 • Adam Smith’s views on education and its role in modern society.

Conveners: Veronica Lazăr, Ștefan-Sebastian Maftei, Ionuț Văduva.

Languages: English and Romanian

The conference will be hosted by the Faculty of Philosophy of the University of Bucharest (Splaiul Independenței 204) and will be held in a hybrid format, both in person and online, via Zoom.

Please submit a one-page abstract by 15 April 2023 to adam.smith.filosbuc.2024@gmail.com The allotted time for each presentation is 25 to 30 minutes.

Înainte de inventarea economiei, Adam Smith era economist. Înainte de nașterea sociologiei, Adam Smith mobiliza concepte filosofice și politice pentru a investiga logica și regularitățile de funcționare ale unei realități nou descoperite: societatea. Înainte de istoricism, Smith examina istoricitatea normelor, sentimentelor, valorilor și formelor de reproducere a vieții. Înainte de marxism ori materialismul istoric, Smith alia istoria cu explicațiile economiste ale organizărilor contingente ale societăților omenești.

Cu decenii întregi înainte de separarea formală și epistemică a câmpurilor de cunoaștere în discipline universitare delimitate reciproc – sociologie, antropologie, istorie, lingvistică și așa mai departe –, Adam Smith punea întrebări și formula ipoteze care angajau simultan și întrețeseau problematici din spectrul filosofiei istoriei, filosofiei morale, antropologiei filosofice, gândirii sociale, politicii, dreptului, fiscalității, relațiilor internaționale, esteticii, retoricii sau teoriei literaturii. La începuturile capitalismului, Smith celebra posibilitățile societății comerțului și totodată îi scruta cu îngrijorare pericolele și potențialul alienant.

Unul din cei mai invocați, mai citați și mai răstălmăciți dintre autorii moderni, Smith este reevaluat permanent de cercetători, dar și de ideologi și de oameni ai praxisului, critic și contextual sau, retroactiv, din perspectiva posterității și a teoriilor pe care le-a influențat sau care s-­­­au revendicat de la el.

Simpozionul de față invită filosofi, istorici, economiști, oameni de litere, sociologi și nu numai să recitească scrierile lui Adam Smith și să le confrunte cu posteritatea lor.

Câteva dintre temele și problematicile de abordare posibile:

 • Gânditorul Adam Smith în contextul filosofic și istoric al epocii sale
 • Filosofia economică a lui Adam Smith: influențe, configurări și reconfigurări
 • „Problema Adam Smith”
 • Smith și Iluminismul scoțian
 • Relația dintre liberalism și Adam Smith
 • Relația dintre marxism și opera lui Adam Smith
 • Comerț, datorie și relații internaționale
 • Colonialismul în scrierile lui Adam Smith
 • Dezvoltare, ecologie și gândirea lui Smith
 • Teoria stadială a dezvoltării istorice
 • Filosofia morală a lui Adam Smith în contextul filosofiei morale britanice
 • Noi lecturi asupra temelor filosofiei morale a lui Adam Smith
 • Estetică, retorică și critică literară în opera lui Adam Smith
 • Educația în concepția lui Adam Smith și rolul acesteia în societatea modernă.

Organizatori: Veronica Lazăr, Ștefan-Sebastian Maftei, Ionuț Văduva

Instituții partenere: Facultatea de Filosofie, Universitatea din București; Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

Conferința va avea loc în limbile română și engleză, în format fizic, la Facultatea de Filosofie a Universității din București (Splaiul Independenței 204). Un panel în limba engleză va fi organizat online.

Propunerile de maximum o pagină pot fi trimite până la data de 15 aprilie 2024 la adresa adam.smith.filosbuc.2024@gmail.com. Timpul alocat fiecărei prezentări este de 25-30 de minute.

În urma prezentărilor, invităm participanții să redacteze un text în limba engleză pentru un număr special de revistă.