În atenția absolvenților care au finalizat / vor finaliza studii universitare de lungă/scurtă durată, studii universitare de licență sau masterat în domeniile Sociopsihopedagogie, Asistență socială, Psihologie, Pedagogie, Științe ale educației, Sociologie, Filosofie, Științe ale comunicării, cu specializări în conformitate cu centralizatorul disciplinelor din învățământul preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 3656/2023, precum și programul de pregătire psihopedagogică în specialitate oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic / departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.

Ministerul Educației, în demersul de a asigura accesul unui număr cât mai mare de copii și elevi la serviciile de asistență psihopedagogică, consiliere educațională și orientare școlară și profesională, a suplimentat numărul posturilor de consilier școlar-profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică din unitățile de învățământ preuniversitar.

În anul școlar 2023-2024 mai sunt vacante peste 1000 de posturi.

În perioada 8-17 mai 2023 se va desfășura etapa de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023.
Lista finală a posturilor didactice pentru concurs va fi afișată în data de 5 mai 2023, pe site-urile inspectoratelor școlare județene / al Municipiului București, precum și la adresa http://titularizare.edu.ro/2023/