Conversie profesională

Curs de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă

 STUDII POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ: FILOSOFIE (învățământ la distanță)

Domeniul fundamental: Științe Umaniste

Domeniul științific: Filosofie

Înscrierile s-au prelungit până vineri, 22 septembrie 2017, ora 14.00.

Facultatea de Filosofie a Universității din București și Centrul de Formare în Filosofie (CFF) organizează, începând cu anul universitar 2017-2018, Cursul de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă: STUDII POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ: FILOSOFIE, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar cu diplomă de licență sau echivalentă, în regim de învățământ la distanță (ID).

Persoană de contact
Lect. univ. dr. Marin Bălan: mb.filosofie@gmail.com
Prevederi generaleAdmiterea pentru Programul de conversie profesională în Filosofie 2017-2019TaxeAbsolvireaPlan de învățământ
 • Programul de studiu pe care se fundamentează înființarea Programului de conversie

Filosofie – Studii universitare de licență

 • Tipul programului

Program de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

 • Grupul țintă

Cadre didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu Diplomă de licenţă obţinută în România sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru specializări acreditate, și care doresc să se specializeze în domeniul Filosofiei, pentru a deveni eligibile să predea și discipline filosofice în vederea realizării normei didactice în cadrul ariei curiculare „Om și societate” din învățământul gimnazial și liceal.

 • Domeniul fundamental și domeniul științific

Domeniul fundamental: Științe umaniste

Domeniul științific: Filosofie

 • Forma de învățământ

Învăţământ la distanță (ID)

 • Limba de predare

Română

 • Numărul de credite transferabile

120 credite + 10 credite examen de absolvire

 • Durata programului (în număr de semestre)

4 semestre

 • Intervalul calendaristic de desfăşurare a programului

Începând cu anul universitar 2017 – 2018, conform structurii anului academic

 • Numărul locurilor

– 70 (maxim)

– 20 (minim pentru funcționarea programului)

 • Condiții de participare la admitere

– Diplomă de licență

– Încadrare în învățământul preuniversitar (la data înscrierii)

 • Taxă școlarizare / cursant

1550 lei / semestru

 • Temeiul legal de organizare a programului

Programul de conversie profesională în Filosofie pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, începând cu anul universitar 2017/2018, se face în conformitate cu următoarele acte normative:

– Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

– Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia

– Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare si funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar alte reglementări legale în vigoare

 • Obiectivele programului

– Crearea de oportunităţi de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, care vor fi mai bine pregătite, cu informaţii actualizate și vor beneficia de experienţa parcurgerii unui program modern de studii, adaptat nevoilor lor de formare, precum şi de condiţii şi facilităţi adecvate învăţământului la distanţă

– Pregătirea cadrelor didactice din sistemul de învățământ preuniversitar în vederea specializării rapide în domeniul Filosofiei, astfel încât acestea să devină capabile să predea disciplinele filosofice la nivel preuniversitar și să asigure succesul şcolar, folosind noi metode pedagogice, de inspirație filosofică, și cultivând valori și atitudini umaniste

– Încurajarea studiului Filosofiei

 • Modalitatea de evaluare a cursanților

Conform formei de evaluare prevazută în planul de învățământ și precizărilor din fișele disciplinelor

 • Modalitatea de finalizare a cursului de conversie profesională

Examen de absolvire: prezentarea şi susţinerea unei lucrări de absolvire

 • Actul de studii eliberat

Diplomă de conversie profesională, însoţită de suplimentul la diplomă

 • Titlul acordat / denumirea calificării / competenţe generale şi profesionale dezvoltate în cadrul calificării

Conform Ordinului MECTS 6194, Diploma de conversie profesională conferă titularului dreptul de a profesa în şcoli de nivel gimnazial şi liceal din reţeaua învăţământului preuniversitar în concordanţă cu noua specializare; de asemenea, sunt recunoscute, pentru noua specializare, definitivarea în învăţământ, gradul didactic II şi gradul didactic I anterior obţinute de către cadrele didactice.

– Cadrele didactice care urmează programul de conversie profesională, având finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă, se încadrează numai în învăţământul preuniversitar obligatoriu (adică, până la clasa a X-a).

– Cadrele didactice care urmează programul de conversie profesională, având finalizarea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de masterat, se pot încadra la orice nivel al învăţământului preuniversitar.

 • Ocupaţiile vizate de calificarea academică şi / sau profesională

– Profesor în învăţământul liceal, postliceal – 233001

– Profesor în învățământul gimnazial – 233002

– Mentor – 235902

 

Candidaţii se pot înscrie fie la secretariatul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204), fie online.

Calendarul admiterii

 • 11 – 20 22 septembrie: înscrierea candidaților
 • 21 septembrie: afișarea rezultatelor (la Facultatea de Filosofie și pe site)
 • Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la Secretariatul Facultății de Filosofie
 • 25-28 septembrie: confirmarea locului prin achitarea taxei de confirmare (personal sau online)

Program de înscrieri

 • Secretariatul Facultății de Filosofie
  • Luni-Joi – 9.00-15.00
  • Vineri – 9.00-14.00
 • Online

Documente necesare pentru înscriere

 • Formular de admitere – chestionar (disponibil aici și la secretariatul facultății)
 • Diploma de Licenţă (Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.) şi Suplimentul la Diplomă / Foaia Matricolă în original
 • Diploma de Bacalaureat, în original și copie (sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., în original)
 • Adeverința de la locul de muncă din care să rezulte disciplinele predate și calitatea de cadru didactic
 • Cartea de identitate, în original și copie
 • Certificatul de naştere, în original și copie
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în original și copie (dacă este cazul)
 • Adeverinţa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru programul de conversie profesională (eliberată în ultimele 3 luni)
 • Chitanţă plata taxă admitere
 • Trei fotografii ¾
 • Dosar plic

Documentele originale (cartea de identitate, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie) se restituie condidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei.

Candidații care prezintă acte de studii cu modificări (ştersături, schimbări de note, medii în neconcordanţă cu notele etc.) vor fi respinși.

Candidații care optează pentru înscrierea online vor pregăti documentele în format electronic (max. 1 MB/fișier PDF, cu exepția fotografiei care poate fi în orice format imagine) pentru a putea fi încărcate.

Condiţii de admitere

 • Admiterea se face pe baza formularului de admitere – chestionar (notat cu admis / respins) şi a mediei de la examenul de licență care asigură încadrarea candidaților în învățământul preuniversitar (la data înscrierii)
 • Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale
 • Media de absolvire a studiilor de licență

– (media aritmetică între media anilor de studiu și nota/media obținută la examenul de licență)

– (numai în cazuri de egalitate după aplicarea primului criteriu) media obținută la examenul de bacalaureat

 

Taxa de admitere: 130 de lei.

 • Nu se acordă scutiri de la plata taxei de admitere
 • Nu se restituie în cazul în care condidatul se retrage
 • Se restituie numai în condițiile în care Programul de conversie profesională nu se mai organizează din cauza necompletării numărului minim de locuri

(Taxa de admitere se achită la secretariatul Facultății de Filosofie sau accesând link-ul: http://www.po.unibuc.ro/admitere.php)

Taxa de confirmare: 500 de lei

 • Constituie parte din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2017/2018
 • Nu se restituie în cazul în care condidatul se retrage
 • Se restituie numai în condițiile în care Programul de conversie profesională nu se mai organizează din cauza necompletării numărului minim de locuri

Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept) sau prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502

Pe chitanţă se va specifica

– Numele complet: Nume de nastere, inițiala tatălui, (nume de casatorie), Prenume, al persoanei pentru care se plătește taxa
– CNP-ul persoanei pentru care se plateste taxa
– Specializarea la care a fost admis (ă) candidatul (a)
– “Taxă de confirmare conversie profesională pentru Facultatea de Filosofie”

Taxă școlarizare: 1550 de lei / semestru

 • Pentru semestru I de studiu, din taxa de 1 550 lei se scade taxa de confirmare (500 de lei), rămânând de plată 1 050 de lei
 • Se va plăti la începutul fiecărui semestru:
 • La începutul semestrului I și semestrului III, nu mai târziu de 5 octombrie (pre-condiție pentru înmatriculare)
 • La începutul semestrului II și emestrului IV, nu mai târziu de 28 februarie
 • Neachitarea taxei de școlarizare în termenul stabilit se sancționează cu exmatriculare
 • Nu se restituie în cazul în care studentul se retrage în timpul semestrului

Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept) sau prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502

Pe chitanţă se va specifica

– Numele complet: Nume de nastere, inițiala tatălui, (nume de casatorie), Prenume, al persoanei pentru care se plătește taxa
– CNP-ul persoanei pentru care se plateste taxa
– Specializarea la care a fost admis (ă) candidatul (a)
– “Taxă de studiu conversie profesională pentru Facultatea de Filosofie”

Programul de conversie profesională în Filosofie se finalizează cu Examenul de absolvire, constând în prezentarea şi susţinerea unei lucrări de absolvire.

Condiții pentru înscrierea și participarea la Examenul de prezentare şi susţinere a lucrării de absolvire

 • Promovarea tuturor examenelor din cele 4 semestre de studiu

Lucrarea de absolvire

 • Va fi elaborată în timpul semestrelor III și IV,
  • sub îndrumarea unui cadru didactic din Facultatea de Filosofie cuprins în Programul de conversie profesională în Filosofie
  • respectând normele din Ghidul pentru redactarea și prezentarea lucrării de absolvire
 • Până la finalul semestrului al II-lea, va fi depusă la secretariatul Facultății de Filosofie o CERERE către responsabilul de program, conținând:
  • titlul lucrării de absolvire
  • scurtă descriere a subiectului
  • acordul îndrumătorului
 • Numărul de pagini: minim 30 de pagini, maxim 50 de pagini,
 • Pentru structura, formatul de bază al textului și alte norme de redactare, vezi Ghidul pentru redactarea și prezentarea lucrării de absolvire

Examenul de prezentare și susținere a lucrării de absolvire

– Perioada de înscriere: iulie 2019.

– Documente necesare pentru înscriere

 • cerere tip de înscriere
 • declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator
 • copie cartea de identitate
 • fişă de lichidare bibliotecă
 • certificat de naştere, în copie legalizată
 • diplomă de bacalaureat, în copie legalizată
 • diplomă de licență, în copie legalizată
 • 2 fotografii ¾
 • dosar plic nescris
 • lucrarea de absolvire în format electronic şi pe suport de hârtie (copertă cartonată)
 • rezumat

Perioada de desfășurare: iulie 2019

Prezentarea și susținerea lucrării de absolvire în fața comisiei

 • Prezentarea lucrării de către candidat
 • Prezentarea referatului la lucrarea de absolvire de către cadrul didactic coordonator
 • Întrebările și observațiile Comisiei vizând conţinutul lucrării sau metodele de lucru utilizate
 • Comisia va aprecia atât conţinutul ştiinţific, cât şi calitatea prezentării orale

Evaluarea

 • Cadrul didactic coordonator evaluează lucrarea de absolvire cu note de la 1 la 10 (în referatul său)
 • Prezentarea și susținerea lucrării de absolvire sunt evaluate de fiecare membru al comisiei cu note de 1 la 10
 • Nota finală este media între nota acordată de cadrul didactic coordonator și media întocmită pe baza notelor acordate de membrii comisiei
 • Nota finală minimă necesară pentru absolvire: 6 (șase).

(În cazul în care candidatul nu obţine cel puţin nota 7, va trebui să susţină un nou examen într-o viitoare sesiune)