Burse 2020-2021

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și care vor dori să depună cereri pentru obținerea unei burse pentru anul universitar 2020-2021, trebuie să transmită online secretarei de an, o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2020-2021.

Nedepunerea adeverinței duce la neacordarea bursei.

______________________________________________________________________________________

Dosarele se depun online la secretara de an:

Secretar Iuliana ILIESCU :  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

 • STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 350, 351, 352, anul II , III SE
 • STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:   anul I și II

Secretar Carmen ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

 • STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 353, 354, 355, anul II , III FILOSOFIE
 • STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Secretar Carmen-Viviana CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

 • STUDII UNIVERSITARE DE MASTER organizate de Catedra UNESCO: anul I și II

Art. I Facultatea de Filosofie acordă un număr de 2 (două) burse de performanţă ştiinţifică, una pentru ciclul de studii de licenţă, respectiv una pentru ciclul de studii de masterat. Bursele de performanță științifică se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute ca medie aritmetică din notele date de:

 1. Media pe anul anterior celui care se solicită bursa;
 2. Nota primită de student pentru activitatea sa ştiinţifică din partea unei comisii constituite special în acest scop, prin votul Consiliului facultăţii;
 3. Nota primită de student pentru una dintre lucrările sale pe care acesta o apreciază ca fiind reprezentativă pentru activitatea sa ştiinţifică şi pe care o depune ataşată cererii de bursă; această notă este acordată de aceeaşi comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

În conformitate cu „Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat”, aprobată în ședința Senatului UB din data de 21.03.2018 și modificată în data de 21.10.2020, categoriile de activități luate în considerare sunt următoarele:

Articole publicate
Brevete inregistrate
Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Sesiuni ştiinţifice naţionale
Sesiuni ştiinţifice organizate de către U.B.

 Dosarele se vor depune la secretara de an:

Secretar Iuliana ILIESCU :  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 350, 351, 352, anul II , III SE

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:   anul I și II

Secretar Carmen ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 353, 354, 355, anul II , III FILOSOFIE

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Secretar Carmen-Viviana CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER organizate de Catedra UNESCO: anul I și II

Art. II Facultatea de Filosofie acordă un număr de 3 (trei) burse de merit II (burse MII), una pentru fiecare an de studiu pentru care acest gen de burse poate fi acordat: 1 bursă pentru anul II Licenţă, 1 bursă pentru anul III Licenţă,  1 bursă pentru anul II Masterat.

Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute în anul anterior celui pentru care se solicită bursa. În cazul mediilor egale, departajarea se face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. Media pe anul anterior;
 2. Media obţinută la examenul de admitere;
 3. Nota obținută la o probă scrisă de comentariu a unui text fundamental de filosofie, sociologie* sau administrarea afacerilor*, propus și evaluat de o comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

_____________________

* pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2021 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021;

Stagii la Secretariatul General al Consiliului

Depuneți-vă acum candidatura

Perioada de depunere a candidaturilor pentru perioada septembrie 2020 — ianuarie 2021 este deschisă de la 17 februariepână la 16 martie 2020 (ora 12.00, ora Bruxelles-ului).

Stagii în cadrul Consiliului:

 • stagiile remunerate
 • stagiile neremunerate obligatorii
 • programul de acțiune pozitivă pentru stagiarii cu handicap (remunerat)

Stagii

Există, în fiecare an, aproximativ 100 de locuri disponibile pentru stagii remunerate, aproximativ 20 de locuri pentru stagii neremunerate obligatorii și până la 6 locuri remunerate pentru stagiari cu handicap.

La ce vă puteți aștepta de la stagiu?

Un stagiu la Secretariatul General al Consiliului (SGC) oferă:

 • experiență directă privind activitatea SGC
 • cunoștințe despre UE – înțelegerea proceselor și a politicilor instituțiilor UE
 • ocazia de a contribui la activitatea de zi cu zi a Consiliului
 • șansa de a lucra într-un mediu multicultural, multilingv și multietnic
 • posibilitatea de a vă împărtăși opiniile originale și cunoștințele acumulate pe parcursul studiilor

Impresiile stagiarilor

Familiarizați-vă cu impresiile unor foști stagiari despre experiența lor la Consiliu.

În cadrul Consiliului există 4 tipuri de stagii. Puteți alege un stagiu care vă interesează:

Ce implică un stagiu?

În funcție de necesitățile serviciului, activitatea dumneavoastră de zi cu zi ar urma să fie, în general, echivalentă cu cea a funcționarilor aflați în posturi de administrator la începutul carierei, cum ar fi:

 • pregătirea reuniunilor și redactarea proceselor-verbale
 • participarea la reuniunile grupurilor de pregătire ale Consiliului și ale Coreperului (Comitetul Reprezentanților Permanenți ai Guvernelor Statelor Membre ale UE)
 • efectuarea de cercetări în cadrul anumitor proiecte
 • traducerea de documente
 • întocmirea de documentații, redactarea de rapoarte

De asemenea, stagiarii vor fi invitați să participe la un program de studii care include vizite și conferințe în cadrul altor instituții ale UE de la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg.

Aflați mai multe despre detaliile referitoare la stagiu, atribuțiile implicate și domeniul în care veți putea lucra în cazul în care veți fi selectat:

Cine poate candida?

Cetățenia

La stagiile din cadrul SGC pot candida:

 • cetățeni ai UE
 • cetățeni ai țărilor candidate care au încheiat negocierile de aderare la UE

Limbi

Candidații trebuie să aibă o foarte bună cunoaștere a cel puțin două limbi oficiale ale UE. Dat fiind că limbile engleză și franceză sunt utilizate pe scară largă pentru comunicarea internă în cadrul SGC, este necesară o bună cunoaștere a limbii engleze sau a limbii franceze (nivelul C*, conform Cadrului european comun de referință pentru limbi).

Profiluri

În prezent, majoritatea candidaturilor sunt depuse de candidați cu calificări în drept, științe politice, relații internaționale, studii europene și economie.

SGC caută, totodată, stagiari cu calificări și în alte domenii, cum ar fi: traducere, resurse umane, comunicare, științele educației, informatică (platforme de colaborare), arhivistică și gestionarea documentelor, geniu civil, concepție grafică, multimedia, agricultură, inginerie biochimică, sănătate și siguranța alimentelor, gestionarea energiei, mediu, inginerie aerospațială.

Cine nu poate candida?

Nu sunt acceptate candidaturi din partea persoanelor care au beneficiat deja de orice tip de stagiu (remunerat sau neremunerat) sau care au fost angajate pe o perioadă mai lungă de 6 săptămâni în cadrul unei instituții, al unui organism, al unei agenții sau al unui oficiu a/al UE.

Procedura de reclamație

Ne străduim să oferim cele mai înalte standarde de serviciu.

Cu toate acestea, în cazul în care considerați că ați fost supus unei decizii administrative necorespunzătoare, aveți dreptul de a adresa o plângere Ombudsmanului European. Vă atragem atenția că înainte ca Ombudsmanul să poată accepta o plângere din partea dumneavoastră, trebuie ca mai întâi să prezentați problema dumneavoastră Biroului pentru stagii.

Contact

Pentru informații suplimentare, puteți contacta Biroul pentru stagii:

Telefon: +32 22813677

Sursa: https://www.consilium.europa.eu/ro/general-secretariat/jobs/traineeships/

Prezentarea granturilor de cercetare și burse doctorale acordate de ICUB, la UB

Joi, 5 martie, Facultatea de Litere a Universității din București, în colaborare cu Institutul de Cercetare al UB organizează o întâlnire în cadrul căreia va fi prezentată noua ofertă de granturi de cercetare și burse doctorale acordate de ICUB membrilor comunității academice, cercetători doctorali și cadre didactice universitare. Evenimentul va avea loc începând cu ora 11:00, în Sala de Consiliu a Facultății de Litere (Str. Edgar Quinet, nr. 5-7).

La întâlnire vor participa conf. univ. dr. Dana Jalobeanu, Director al Secțiunii de Științe Umane ICUB, dr. Mihnea Dobre, coordonator academic al Secțiunii de Științe Umane ICUB, precum și doi bursieri postdoctorali ICUB, Mihai Ometiță și Andrei Ionescu.

ICUB – Institutul de Cercetare al Universității din București reprezintă o instituție de cercetare înființată la nivelul Universității din București. Misiunea sa este să promoveze excelența în cercetare și să încurajeze colaborările cu instituții și cercetători din străinătate. ICUB găzduiește evenimente internaționale: seminare, conferințe, workshop-uri.

Institutul este organizat în patru secțiuni, acoperind următoarele domenii fundamentale: Științele Vieții, Mediului și ale Pământului, Științe Exacte, Științe Umaniste, Științe Sociale. ICUB desfășoară programe de burse în toate domeniile menționate, oferind programe de finanțare atât pentru tineri cercetători (cercetare postdoctorală), cât și pentru cercetători cu experiență (programul de profesori invitați).

Sursa: https://unibuc.ro/prezentarea-granturilor-de-cercetare-si-burse-doctorale-acordate-de-icub-la-ub/

Burse semestrul II, a.u. 2019-2020

Retragere și redistribuire burseBurse socialeProces-VerbalAnunț important redistribuire burseTabel nominal bursieri

În atenția studenților bursieri în anul universitar 2019-2020

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2020 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020;

Listele cu studenții care au pierdut bursa după semestrul I, an universitar 2019-2020, se află la secretariatul facultății;

Fondul de burse rămas disponibil va fi redistribuit studenților integraliști la începutul anului universitar 2019-2020 și care îndeplinesc condițiile de promovare (acumulează minim 15 credite de studii în sesiunea de examene ianuarie-februarie 2020).

IMPORTANT !

Studenţii care solicită orice tip de bursă trebuie să depună cerere până la data de 26 februarie 2020, ora 12.00, la secretariatul Facultății de Filosofie.

Studenţii care vor beneficia de orice tip de bursă trebuie să anexeze la cererea de bursă o copie după cartea de identitate și un extras de cont de la banca unde au card sau să opteze pentru ridicarea bursei de la casieria universității. Banii nu se vor da în numerar la facultate.

Studenții pe locurile cu taxă rebuie să depună adeverință de la prima facultatate din care să reiasă dacă au beneficiat sau beneficiază de orice tip de bursă și perioada de acordare.

Studenţii care solicită orice tip de bursă trebuie să anexeze la cerere un extras de cont și o copie a cărții de identitate. Banii nu se vor da în numerar la facultate.

Studenții pe locurile cu taxă trebuie să mai anexeze la cererea de bursă și o adeverință de la prima facultate (din care să reiasă dacă au beneficiat sau beneficiază de orice tip de bursă și perioada de acordare).

Documentele vor fi depuse la secretariatul Facultății de Filosofie până la data de 26 februarie 2020, ora 12.00

Dosarul de solicitare a burselor sociale trebuie să cuprindă:

 1. Salarii nete totaleAdeverințe salariale de la locul de muncă al părinților, de pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2019, ianuarie 2020) (dacă părinţii sunt salariaţi);
 2. Copie carte de identitate;
 3. Pensii Cupoane de pensie pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2019, ianuarie 2020) (dacă părinții sunt pensionari);
 4. Alocaţii de stat pentru copii (fraţi/surori)adeverinţe de la şcoală, liceu sau facultate, după caz. Dacă fraţii/surorile sunt bursieri, sunt necesare adeverințe în care se specifică tipul şi cuantumul bursei;
 5. Alte ajutoare de stat adeverinţe de şomaj pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2019, ianuarie 2020) (dacă este cazul);
 6. Certificate de naştere şi adeverinţe de la fraţi /surori (până la 18 ani) aflaţi în îngrijirea părinţilor;
 7. Certificat fiscal (de la Administrația Financiară) din care să rezulte dacă realizează sau nu venituri din închiriere spaţii proprii sau din activităţi comerciale;
 8. Certificat de la Primărie din care să rezulte dacă realizează sau nu venituri din agricultură;
 9. Alte venituri (dacă este cazul);
 10. Declaraţie notarială a solicitantului și a altor membri ai familiei din care să rezulte că nu realizează niciun fel de venit.
 11. Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, care nu realizează venituri, vor anexa la cerere acte doveditoare (certificate de deces ale părinţilor, adeverinţe de plasament familial etc);
 12. Studenţii cu probleme medicale care se află în evidenţa unităţilor medicale cu tbc, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficiență renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu hiv sau bolnavi de sida, spondilită anchilozantă sau reumatism articular vor depune certificatul medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului. În certificatul medical se va menționa în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli.

Notă privind salariul minim pe economie:

 • În anul 2019, cuantumul salariului minim brut pe economie a fost de 2080 lei, iar cuantumul salariului minim net corespunzător a fost de 1263 lei;
 • În luna ianuarie 2020, cuantumul salariului minim brut pe economie este de 2230 lei, iar cuantumul salariului minim net corespunzător este de 1346 lei.

Studenţii care vor beneficia de bursă de merit I trebuie să  depună declarația de acceptare a bursei, extrasul de cont și copia cărții de identitate până luni, 2 martie 2020, ora 11,00 la secretariatul Facultății de Filosofie

*

Studenții pe locurile cu taxă trebuie să depună adeverință de la prima facultatate din care  să reiasă dacă au beneficiat sau beneficiază de orice tip de bursă și perioada de acordare

*

Eventualele contestații pot fi depuse până vineri, 28 februarie 2020, ora 11,00, la secretariatul Facultății de Filosofie

 

Comisia Fulbright Româno-Americană: bursă în cadrul programului academic Study of the U.S. Institutes for Student Leaders from Europe

Comisia Fulbright Româno-Americană anunță deschiderea competiției pentru obținerea unei burse în Statele Unite ale Americii pentru vara anului 2020, în cadrul programului academic Study of the U.S. Institutes for Student Leaders from Europe on:

 • Education and the Future of Work (Educație și viitorul mediului profesional)
 • Entrepreneurship and Economic Development (Antreprenoriat și dezvoltare economică)

Bursa are o durată de cinci săptămâni și se adresează studenților cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani. Candidații trebuie să aibă cetățenie română, să fie înscriși la studii de licență (însă fără a se afla în an terminal de studiu), să fie buni cunoscători ai limbii engleze și să se deosebească prin realizări academice și extrașcolare.

Bursa acoperă integral costurile programului în SUA (transport intern și internațional, cazare și întreținere, asigurare medicală oferită de Departamentul de Stat al SUA, alocație pentru cărți și participări în programele culturale organizate de partenerii din SUA). Termenul limită de înscriere este 27 ianuarie 2020.

Anunțul complet al programului, inclusiv condițiile de eligibilitate și modalitatea de înscriere, este disponibil pe website-ul Comisiei Fulbright, urmând link-ul: http://www.fulbright.ro/news/1141-2020-susi-student-leaders.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la office@fulbright.ro.

Burse 2019-2020

Anunț actualizare listă burse studii de licență - 21.11.2019Tabel nominal beneficiari burse studii de licență - 21.11.2019Proces-Verbal al Comisiei de contestațiiTabel nominal beneficiari burse studii de licență - 20.11.2019Tabel nominal beneficiari burse studii de master - 20.11.2019Tabel nominal beneficiari burse studii de master - Catedra UNESCO - 20.11.2019Calendar - 14.11.2019Tabel nominal beneficiari burse studii de licență - 14.11.2019Tabel nominal beneficiari burse studii de master - 14.11.2019Tabel nominal beneficiari burse studii de master - Catedra UNESCO - 14.11.2019Comunicat al Comisiei de acordare a burselorComunicatMetodologieCalendarCerere bursă socialăDeclarație bursă socialăDeclarație de acceptare a bursei de merit I & IIDocumente necesare pentru obținerea burselorCuantum salariu minimPrecizări cu privire la acordarea burselor de performanţă ştiinţifică, de merit II & I şi a celor socialeBurse a.u. 2019-2020: documente necesare; proces-verbal Tabel nominal beneficiari burse studii de licențăTabel nominal beneficiari burse studii de masterTabel nominal beneficiari burse studii de master - Catedra UNESCO

Având în vedere că studenții din anul I, studii de licență:

 • Pereni A. Speranţa
 • Bălănică D.-M. Mihaela – Mădălina
 • Ionescu C. Georgeta-Anca
 • Sava M. Ileana
 • Ciulavu D. Ştefania – Magdalena
 • Palaş D.-G. Liana – Maria

nu au depus declarația de acceptare a bursei de merit I, au fost înlocuiți cu următorii studenți din anul I, studii de licență:

 • Şuhani D.-O. Liviu
 • Dumitrescu  Diana
 • Szanto K. Kalman – Călin
 • Florea V. Gabriela
 • Macri G.-Fl. Gabriel – Ştefan
 • Năfureanu B.-M. Dan –  Andrei
ETAPA PERIOADA
Depunerea declarațiilor de acceptare a bursei în cazul burselor de merit I și merit II

Studenții care au depus declarațiile de acceptare a bursei nu mai e nevoie să se prezinte la secretariat.

14,15,18 – 20 noiembrie 2019, ora 12,00
Depunerea contestațiilor 14,15,18 noiembrie 2019,

ora 12,00

Afișarea rezultatelor contestațiilor depuse 20 noiembrie 2019
Afișarea listelor finale cu studenții beneficiari de bursă 20 noiembrie 2019
Transmiterea listelor finale către Comisia Centrală de acordarea a burselor 20 noiembrie 2019

Fondul de burse alocat Facultății de Filosofie este de 82.346 lei / lună.

În urma depunerii dosarelor de către studenți, a rezultat un număr de 34 de burse sociale, respectiv 21.760 lei / lună. S-au respectat reglementările în vigoare, alocându-se pentru acestea maxim 30% (24.703 lei / lună) din fondul total. Restul de fonduri (2943 lei / lună) a fost redirecționat către celelalte tipuri de burse.

În urma depunerii dosarelor, s-au acordat 1480 lei / lună către bursele de performanță „Meritul Olimpic” (2 burse) și 940 lei / lună către bursele de performanță științifică (1 bursă).

Conform art. 20 din Metodologia pentru acordarea burselor, s-au acordat 2520 lei / lună (3 burse) către bursele de merit II.

Restul de fonduri rezultat pentru acordarea burselor de merit I este de 55.500 lei / lună.

Algoritmul care stă la baza acordării burselor de merit I respectă cele două principii stipulate de reglementările în vigoare, cel al proporționalității, respectiv al ierarhizării pe baza mediilor.

La un cuantum de 740 lei / lună pentru bursa de merit I, rezultă un număr de 75 de burse. Acestea vor fi acordate proporțional cu numărul de studenți existenți în fiecare an de licență (Licență I: 141; Licență II: 87; Licență III: 74), respectiv masterat (ICIF, anul I: 25; ICIF anul II: 19; SDIERI, anul I: 13; SDIERI, anul II: 5; EASAO, anul I: 14; EASAO, anul II: 11; Ph.A., anul I: 8; Ph.A., anul II: 9; PPE, anul I: 14; PPE, anul II: 10; OM, anul II: 26; CI, anul I: 16; CI, anul II: 11; MI, anul I: 23; MI, anul II: 22; MBA, anul I: 28; MBA, anul II: 28).

Criteriile de departajare între studenți sunt prezentate în mod transparent pe site-ul facultății și la avizier.

Rezultatele distribuirii nominale a burselor de merit I în conformitate cu principiile enunțate anterior vor fi făcute publice cu respectarea reglementărilor existente.

Tabelele nominale cu beneficiarii burselor vor fi afișate ulterior.

Comisia de acordare a burselor

Având în vedere admiterea parțială a contestațiilor depuse de către studenți, Consiliul Facultății de Filosofie a hotărât desemnarea unei noi Comisii de acordare a burselor studențești și reluarea procesului de acordare a acestora. În urma votului exprimat în data de 13.11.2019, cu 12 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă, a fost aprobată următoarea componență a comisiei, în conformitate cu reglementările în vigoare:

 1. Dr. Viorel Vizureanu, prodecan – președinte
 2. Ecaterina Matei, secretar șef – membru
 3. Silvia Patrașc, reprezentant studenți – membru

A fost aprobată totodată componența Comisiei de contestații:

 1. Dr. Vasile Romulus Brâncoveanu – președinte
 2. Viviana Ciachir, secretar – membru
 3. Ștefan Bârzu, reprezentant studenți – membru

Decan,

Prof. Dr. Vasile Romulus Brâncoveanu

Burse de performanță științifică

Facultatea de Filosofie acordă un număr de 2 (două) burse de performanţă ştiinţifică, una pentru ciclul de studii de licenţă, respectiv una pentru ciclul de studii de masterat.

În conformitate cu „Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat”, aprobată in ședința Senatului UB (în data de 17.07.2019) , categoriile de activități luate în considerare pentru bursele de performanță sunt următoarele:

Articole publicate
Brevete inregistrate
Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Sesiuni ştiinţifice naţionale
Sesiuni ştiinţifice organizate de către U.B.

Criteriile de departajare sunt:

 1. Media pe anul anterior celui care se solicită bursa;
 2. Nota primită de student pentru activitatea sa ştiinţifică din partea unei comisii constituite special în acest scop, prin votul Consiliului facultăţii;
 3. Nota primită de student pentru una dintre lucrările sale pe care acesta o apreciază ca fiind reprezentativă pentru activitatea sa ştiinţifică şi pe care o depune ataşată cererii de bursă; această notă este acordată de aceeaşi comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

Burse de merit II (burse MII)

Facultatea de Filosofie acordă un număr de 3 (trei) burse de merit II (burse MII), una pentru fiecare an de studiu pentru care acest gen de burse poate fi acordat: 1 bursă pentru anul II Licenţă, 1 bursă pentru anul III Licenţă,  1 bursă pentru anul II Masterat.

Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute în anul anterior celui pentru care se solicită bursa. În cazul mediilor egale, departajarea se face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. În cazul în care mediile de la Bacalaureat sunt egale, departajarea se va face pe baza notei obținute la examenul scris la Limba și Literatura Română, probă comună pentru toate tipurile de licee;
 2. Precizăm că pentru studenții înmatriculați la studiile de master, departajarea se va face prin luarea în considerare a mediilor de la nivelul imediat anterior. Prin urmare, în cazul studenților din anul I, în caz de medii egale, departajarea se va face prin considerarea mediilor obținute la licență; În caz de medii egale obținute la examenul de licență, departajarea se va face prin media generală a anilor de studii.
 3. În cazul anului II master, dacă mai mulți studenți au aceeași medie generală pe anul I de studii, an universitar 2018-2019, criteriile de departajare vor fi următoarele:
 • criteriul 1: media la examenul de admitere;
 • criteriul al 2-lea: media la examenul de licență.

Precizări generale

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: “Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2020 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2019/2020;

Fondul de burse rămas disponibil va fi redistribuit studenților integraliști la începutul anului universitar 2019/2020 și care îndeplinesc condițiile de promovare) (vor promova examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2020, acumulând minim 15 credite de studii).

Astăzi, 7 noiembrie 2019, au fost afișate la Avizierul Facultății listele cu studenții care vor primi burse (performanță, merit I, merit II, sociale) în anul universitar 2019-2020.

Studenții care au primit bursă de performanță, merit I, merit II sau socială sunt așteptați la Secretariatul Facultății, în intervalul 07-08.11.2019 și 11-12.11.2019, cel târziu ora 12.00, pentru completarea și depunerea următoarelor documente, după caz:

 • studenții beneficiari de burse de performanță, merit I sau II vor depune declarația de acceptare a bursei (Anexa 4 din Metodologia de burse), un extras de cont și o copie după cartea de identitate.
 • studenții beneficiari de burse socialevor depune doar un extras de cont și o copie după cartea de identitate.

Nedepunerea  declarației  de  acceptare  a  bursei  duce la pierderea acesteia.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau masterat) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau masterat) trebuie să depună la secretariat, până pe 12.11.2019, cel târziu ora 12.00, o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii în trecut, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau care să ateste dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2019/2020.

          Nedepunerea adeverinței în termen duce la pierderea bursei.

Eventualele contestații pot fi depuse până pe 11.11.2019, cel târziu ora 12.00.