Burse 2021-2022

Adresele de e-mail ale secretarelor de an pe niveluri de studii

LICENȚĂ ANUL I, II și III

Secretar CARMEN ȘANDRU   carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

MASTERAT anii I și II / DOCTORAT anii II și III

Secretar IULIANA ILIESCU iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

MASTERAT Catedra UNESCO / DOCTORAT anul I

Secretar VIVIANA CIACHIR viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

18.10 – 03.11.2021: depunerea dosarelor pentru bursele de performanţă ştiinţifică

Art. I Facultatea de Filosofie acordă un număr de 2 (două) burse de performanţă ştiinţifică, una pentru ciclul de studii de licenţă, respectiv una pentru ciclul de studii de masterat. Bursele de performanță științifică se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute ca medie aritmetică din notele date de:

 1. Media pe anul anterior celui care se solicită bursa;
 2. Nota primită de student pentru activitatea sa ştiinţifică din partea unei comisii constituite special în acest scop, prin votul Consiliului facultăţii;
 3. Nota primită de student pentru una dintre lucrările sale pe care acesta o apreciază ca fiind reprezentativă pentru activitatea sa ştiinţifică şi pe care o depune ataşată cererii de bursă; această notă este acordată de aceeaşi comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

În conformitate cu „Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat”, aprobată în ședința Senatului UB din data de 21.03.2018 și modificată în data de 21.10.2020, categoriile de activități luate în considerare sunt următoarele:

Articole publicate
Brevete inregistrate
Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Sesiuni ştiinţifice naţionale
Sesiuni ştiinţifice organizate de către U.B.

 Dosarele se vor depune la secretara de an:

LICENȚĂ ANUL I, II și III

Secretar CARMEN ȘANDRU   carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

MASTERAT anii I și II / DOCTORAT anii II și III

Secretar IULIANA ILIESCU iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

MASTERAT Catedra UNESCO / DOCTORAT anul I

Secretar VIVIANA CIACHIR viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

Art. II Facultatea de Filosofie acordă un număr de 3 (trei) burse de merit II (burse MII), una pentru fiecare an de studiu pentru care acest gen de burse poate fi acordat: 1 bursă pentru anul II Licenţă, 1 bursă pentru anul III Licenţă,  1 bursă pentru anul II Masterat.

Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute în anul anterior celui pentru care se solicită bursa. În cazul mediilor egale, departajarea se face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. Media pe anul anterior;
 2. Media obţinută la examenul de admitere;
 3. Nota obținută la o probă scrisă de comentariu a unui text fundamental de filosofie, sociologie* sau administrarea afacerilor*, propus și evaluat de o comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

_____________________

* pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO

Burse de studii sau cercetare în străinătate

Ministerul Educaţiei, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii (www.roburse.ro), anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2022/2023.

Bursele sunt oferite elevilor, studenților, cadrelor didactice sau cercetătorilor pentru a urma in strainatate:

 • studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat;
 • stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
 • cursuri de vară.

Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educaţiei, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.

Informații privind ofertele pentru anul universitar 2022/2023 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse de studii / Acord bilateral.

De asemenea, va amintim ca 03 noiembrie 2021 este termenul limita pentru depunerea candidaturilor la Bursele de cercetare si formare postuniversitara si postdoctorala „Vasile Parvan” la Accademia di Romania din Roma si „Nicolae Iorga” la Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Venetia.

Pentru informaţii suplimentare, datele noastre de contact sunt:

Site: www.roburse.ro

Adresa: Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti (sediul A.C.B.S.)

Telefon: 021/310.19.05

Fax: 021/310.22.17

E-mail: burse@roburse.ro

Redistribuire burse sem. II, a.u. 2020-2021

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2021 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021;

Listele cu studenții care au pierdut bursa după semestrul I, an universitar 2020-2021, se află la secretariatul facultății;

Fondul de burse rămas disponibil va fi redistribuit studenților integraliști la începutul anului universitar 2020-2021, care îndeplinesc condițiile de promovare (acumulează minim 15 credite de studii în sesiunea de examene ianuarie-februarie 2021). Studenții care vor solicita burse sociale vor transmite dosarele întocmite conform Metodologiei până la data de 25 februarie 2021, ora 12.00, pe adresele secretarelor de an. La completarea dosarului se vor transmite documentele care atestă veniturile obținute în ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2020, ianuarie 2021).

Secretar Iuliana ILIESCU :  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

 • Studii universitare de licență:   anul I  grupele 350, 351, 352, anul II , III SE
 • Studii universitare de master:   anul I și II

Secretar Carmen ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

 • Studii universitare de licență:   anul I  grupele 353, 354, 355, anul II , III FILOSOFIE
 • Studii universitare de doctorat

Secretar Carmen-Viviana CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

 • Studii universitare de master organizate de Catedra UNESCO: anul I și II

Lansarea selecției centralizate pentru mobilități de studii Erasmus (semestrul II, a.u. 2020-2021)

ERASMUS+ Europa

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație din data de 9 noiembrie 2020 a fost aprobată lansarea selecției centralizate pentru mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUS, pentru un număr de 160 de bursieri, pentru stagii în semestrul al doilea al anului academic 2020-2021.

Selecția pentru mobilități de studiu Erasmus 2020-2021 are loc la nivel central (nu în fiecare facultate), pe baza acordurilor bilaterale încheiate cu universitățile partenere Erasmus, în conformitate cu nivelul de studii, numărul de locuri și domeniile de studii prevăzute în acordurile respective, disponibile  la următoarea adresă https://drive.google.com/drive/folders/1I48vha6o0aP62IxG23E22hQaO8PX5RHQ?usp=sharing

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata semestrului al doilea din a.a. 2020-2021 (în perioada ianuarie – iulie 2021), cu precizarea că finanțarea Erasmus se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice (deplasărilor) în țara gazdă.

Criteriile de eligibilitate și selecție pentru mobilități de studii Erasmus sunt:

 • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi);
 • să fie cel puțin absolvent al primul an de studii de licență în momentul selecției,
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat sau auto-evaluare, nivel minim B2). În cazul auto-evaluării și în situația în care este selectat, beneficiarul trebuie să facă dovada unui test de limbă promovat cu nivel minim B2, până la momentul plecării în stagiu.
  • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea stagiului (într-o limbă străină), care să conțină inclusiv descrierea programului/planului de studii în instituția gazdă;
  • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină).
  • să prezinte cel puțin o recomandare pentru efectuarea mobilității din partea unui cadru didactic universitar.

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție până la data de 25 noiembrie 2020 (ora 12:00), completând aplicația disponibilă pe pagina de internet a Biroului ERASMUS+ al UB la https://forms.gle/kRk2WAe5Vz69NNe4A 

Comisia Centrală de Selecție Erasmus 2020-2021 este compusă din:

 • Președinte comisie de selecție: Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,
 • Membrii comisiei de selecție:
  • Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus,
  • Anca Stoica, Responsabil Erasmus+.

Comisia de contestații este compusă din:

 • Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Prorector Internaționalizare,
 • Membrii comisiei de contestații:
  • Raluca Amza, Responsabil Erasmus+.
  • Beatrice Crăciun, Responsabil Erasmus+.

Criteriile de departajare sunt:

 1. Media școlară a anului academic anterior,
 2. Scrisoarea de intenție/planul de studii în instituția gazdă,
 3. Recomandare pentru efectuarea mobilității, din partea cel puțin a unui cadru didactic universitar.
 4. Cunoașterea unei limbi străine, nivel minim B2, necesară pentru derularea mobilității.

Rezultele selecției se vor afișa după data de 27 noiembrie 2020. Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

Având în vedere informările din partea mai multor universități partenere de a-și rezerva dreptul de a refuza mobilitățile Erasmus în anul academic 2020-2021, în funcție de evoluția situației epidemiologice COVID-19, beneficiarii selectați pentru mobilități Erasmus din partea UB trebuie să primească acordul pentru mobilitate și de la instituția parteneră.

Precizăm că în cadrul Programului Erasmus, un student poate beneficia de o mobilitate de studiu de maxim 12 luni pe durata fiecărui ciclu de studiu.

Conform deciziei Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi anunţului din Apelul Naţional pentru mobilităţi Erasmus, grantul lunar pentru un student care beneficiază de o mobilitate de studiu ERASMUS este stabilit după cum urmează:

Țara de destinație

Nivelul național

fixat al grantului

(€/lună)*

Austria, Belgia, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Portugalia, Spania

520

Bulgaria, Cehia, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

470

*luna este calculată la 30 zile.

Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București – contact@erasmus.unibuc.ro.

Burse 2020-2021

Listele cu studenții care vor primi burse (performanță, merit I, merit II, sociale) în anul universitar 2020-2021 pot fi consultate în tabelul de mai jos, accesând Proces-Verbal burse 2020-2021: etapa 1.

Studenții beneficiari ai burselor de performanță, merit I, merit II sau sociale trebuie să transmită online secretarei de an, în perioada 3-5 noiembrie 2020, următoarele documente:

 • declarație de acceptare a bursei (Anexa 4 din Metodologia de burse), extras de cont și copie după cartea de identitate – pentru bursele de performanță, merit I sau II.
 • extras de cont și copie după cartea de identitate – pentru bursele sociale.

Nedepunerea până pe 5 noiembrie 2020 a documentelor menționate mai sus duce la neacordarea bursei.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Proces-Verbal burse 2020-2021: etapa 1), trebuie să transmită online secretarei de an, în perioada 3-5 noiembrie 2020, o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2020-2021. Nedepunerea adeverinței până pe 5 noiembrie 2020 duce la neacordarea bursei.

Depunerea eventualelor contestații se poate face online în perioada 4-5 noiembrie 2020.

Declarațiile de acceptare a bursei, eventualele contestații și adeverințele se depun online la secretara de an:

Secretar Iuliana ILIESCU :  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

 • Studii universitare de licență:   anul I  grupele 350, 351, 352, anul II , III SE
 • Studii universitare de master:   anul I și II

Secretar Carmen ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

 • Studii universitare de licență:   anul I  grupele 353, 354, 355, anul II , III FILOSOFIE
 • Studii universitare de doctorat

Secretar Carmen-Viviana CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

 • Studii universitare de master organizate de Catedra UNESCO: anul I și II

Proces-Verbal

 Încheiat astăzi, 9 noiembrie 2020, cu ocazia finalizării etapei de analiză a contestațiilor și a depunerii declarației de acceptare a bursei de către studenții Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București.

Fondul de burse alocat Facultății de Filosofie este de 84.219 lei/lună.

Secretariatul Facultății de Filosofie a înregistrat contestația unui student de anul I, programul de masterat Philosophy, Politics and Economics și a transmis-o Comisiei de acordare a burselor. Comisia a respins contestația în baza criteriului proporționalității folosit pentru acordarea burselor de Merit I. Conform algoritmului, pentru programul masteral Philosophy, Politics and Economics, anul I, au fost repartizate 2 burse de Merit I care au fost alocate pe baza ierarhiei mediei. Media autorului contestației nu se regăsește printre primele două medii.

 Burse sociale

Conform art. 36.2. din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „din fondul de burse repartizat Universității din București, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale.”

Au fost depuse la secretariatul Facultății de Filosofie 36 de dosare pentru acordarea bursei sociale. Din totalul celor 36 de cereri depuse, au fost alocate 34 de burse sociale, iar 2 dosare au fost respinse deoarece venit realizat pe parcursul ultimelor trei luni depășește pragul venitului stabilit. Din totalul de 84.219 lei/lună s-a alocat pentru categoria de  burse sociale 30%, anume 25.2657 lei/lună. Din totalul fondului de burse sociale s-au alocat 21.760 lei/lună, iar suma rămasă a fost distribuită pentru acordarea celorlalte tipuri de burse, conform art. 36.3. („În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanță sau de merit.”)  

Studenții cărora le-a fost aprobat dosarul pentru bursa socială sunt următorii:

 

Nr.

Nume și prenume

Program/ An de studiu

1.

Niculai Ioan – Cătălin

Licență/ I

2.

Roman Sebastian – Constantin

Licență/ I

3.

Apețean – Caragea Irina – Alexandra

Licență/ I

4.

Ivașcu Andreea – Bianca

Licență/ I

5.

Văduva Ionuț

Licență/ I

6.

Stanciu Andrei Marius

Licență/ I

7.

Viorel Cioară

Licență/ I

8.

Cojoc Elena – Denisa

Licență/ I

9.

Georgescu Teodora Cristiana

Licență/ II

10.

Bujoreanu Sabina

Licență/ II

11.

Ioniță Ana – Elizabeth – Sara

Licență/ II

12.

Marin Raluca Ioana

Licență/ II

13.

Panțuru Victor Andrei

Licență/ II

14.

Pintilie Bogdan Ștefan

Licență/ II

15.

Tudora Maria Larisa

Licență/ II

16.

Andrei Bogdan – Alin

Licență/ III

17.

Grigore Eva

Licență/ III

18.

Vanghele Valentin

Licență/ III

19.

Mărchidan Claudia

Licență/ III

20.

Lupu Anca – Elena

Licență/ III

21.

Dafina Alexandra – Valentina

Licență/ III

22.

Chiriac Andreea

Licență/ III

23.

Tansanu Răsvan – Costin

Licență/ III

24.

Bărbieru Andrei

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice/ I

25.

Patrașc Silvia

Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ I

26.

Iftimie Ana Maria

Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ I

27.

Sîrghe Andrei Nicu

Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ I

28.

Necoară Mădălina Maria

Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale/ I

29.

Ghiniță Florin – Petru

Filosofie și Gândire Critică/ I

30.

Ciocioman Adrian

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice/ II

31.

Niță Mihaela Cristina

Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale/ II

32.

Motoroga Bianca

Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ II

33.

Cristescu Paul Teodor

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice/ II

34.

Ungureanu Alexandra Eugenia

Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale/ II

Menționăm faptul că au mai fost depuse două dosare pentru bursa socială ocazională, unul dintre acestea fiind respins deoarece nu îndeplinește criteriile stabilite prin Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București. Din fondul de burse acordat Facultății de Filosofie, Comisia de acordare a burselor a rezervat 2% din suma totală pentru acoperirea situațiilor speciale. Totalul sumei rezervate este 1.684 lei/lună.

Studenta care beneficiază de bursa socială ocazională este:

Nr.

Numele și prenumele

Programul/anul de studiu

1.

Grigore Eva

Licență/ III

 

Bursa de performanță științifică

 Din totalul fondului de burse de 84.219 lei/ lună alocat Facultății de Filosofie s-au acordat 1.880 lei/lună către bursele de performanță științifică. Studenții care beneficiază de bursa de performanță științifică sunt următorii:

 

Nr.

Numele și prenumele

Program/ an de studiu

1.

Brojbă R. A. Alexandra – Elena

Licență/III

2.

Bica Daian

Analytic Philosophy/ II

 


Bursa de Merit II

Conform art. 20 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master „Bursa de merit II (b.m.II) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul II de studii.”

S-au acordat 2.520 lei/lună din fondul de burse alocat Facultății de Filosofie către bursele de merit II. Media stabilită de către Comisia de acordarea a burselor a Facultății de Filosofie pentru acordarea bursei de Merit II este 10. În situațiile în care mai mulți studenți au avut media egală, aceștia au fost departajați conform Regulamentului de acordare a bursei de merit II pe baza mediei obținute la examenul de admitere. 

Studenții care beneficiază de burse de Merit II sunt următorii:

 

Nr. Crt.

Nume și prenume

Program/An de studiu

Medie

1.

Dincă Fl.-A. Radu – Alexandru

Licență/ II

10

2.

Dinu I.-T. Petruț – Relu

Licență/ III

10

3.

Mărginean G.M.Tudor – Ovidiu

Master/ II

10

 
Burse de Merit I

Conform art. 23 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „Bursa de merit I (b.m.I) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul I de studii, în conformitate cu prevederile art. 15.”
            Bursele de merit I s-au acordat în funcție de numărul studenților  înscriși în fiecare program și an de studiu și de mediile acestora.   

S-au acordat 56.375 lei/lună din fondul de burse alocat Facultății de Filosofie către bursele de merit I. Această sumă a fost suplimentată cu 605 lei/luna din fondul special de 2%.

Suma alocată pentru bursele de Merit I studenților de la programul de licență 29.600 lei/lună, numărul studenților beneficiari este de 40.
            Fondul de burse al Facultății de Filosofie pentru anul universitar 2020 – 2021 se majorează cu suma de 1407 lei/lună datorită faptului că există un număr de 7 studenți UE sau asimilați UE, înmatriculați pe locuri de la bugetul de stat. Din fondul special de 2% din totalul cuantumului pentru burse, s-au alocat 73 lei/lună majorării oferite pentru acoperirea a două burse de Merit I. Cele două burse au fost distribuite conform criteriului proporționalității stabilit inițial către programul de licență anii I și II. În urma redistribuirilor suma rămasă în fondul special pentru bursele ocazionale este de 1.006 lei/lună.

Listele finale cu studenții beneficiari de burse sunt următoarele:

Nr.crt.

      Numele  şi prenumele
 Media
Observații

 

ANUL I

 

 

1.       

Voiculescu V.T. Oana – Maria

9,93

Bursă merit I

2.       

Măcișanu A. Daniel Vasile

9,88

Bursă merit I

3.       

Mateoiu P.G. Clara

9,83

Bursă merit I

4.       

Grigore G. Cristina Măriuca

9,80

Bursă merit I

5.       

Manolescu O.F. Mara

9,76

Bursă merit I

6.       

Harasim A. Clara – Ștefania

9,76

Bursă merit I

7.       

Crețu R. Tamara

9,76

Bursă merit I

8.       

Chelu M.V. Mihnea – Valentin

9,76

Bursă merit I

9.       

Ivancea C. Iulia – Maria

9,71

Bursă merit I

10.   

Moroșan I. Raul

9,68

Bursă merit I

11.   

Apețean – Caragea B.A. Irina – Alexandra

9,68

Bursă merit I

12.   

Cioara Z.C. Viorel

9,66

Bursă merit I

13.

Sîrbu M. Andreea – Georgiana

9,61

Bursă merit I

14.

Ursu – Țuțuianu D.-M. Andreea – Marina

9,61

Bursă merit I

15.

Petrișor T. Mihai – Alexandru

9,61

Bursă merit I

16.

Stan M. C. Antonia – Maria

9,60

Bursă merit I

17.

Țebrean T. Ana – Maria

9,60

Bursă merit I

18.

Mirea M. Ioan – Alexandru

9,58

Bursă merit I

19.

Voinea G. Diana – Maria

9,48

Bursă merit I

 

 

ANUL II

 

 

20.

Militaru C.-S. Constantin – Alexandru

10

Bursă merit I

21.

Deliu E. Victoria – Maria

10

Bursă merit I

22.

Ilie V. C. Sofia

9,91

Bursă merit I

23.

Popa L. Anastasia

9,84

Bursă merit I

    24.

Ionescu G. Andrei

9,81

Bursă merit I

25.

Drella M. N. Cristina – Anita

9,75

Bursă merit I

26.

Năfureanu B.-M. Dan –  Andrei

9,75

Bursă merit I

27.

Paraschiv I. Andrei – Şerban

9,63

Bursă merit I

28.

Iridon V.-M. Răzvan – Andrei

9,53

Bursă merit I

29.

Rubin T. Mariana

9,50

Bursă merit I

30.

Barbu M. Simion

9, 45

Bursă merit I

 

 

ANUL III

 

 

31.

Toma C.-V. Ruxandra

9,92

Bursă merit I

32.

Dobrea I.-S. Lidia – Ioana

9,81

Bursă merit I

33.

Chirica P. Victoria

9,81

Bursă merit I

34.

Podea V. Alexandra

9,81

Bursă merit I

35.

Munteanu V.-G. Melania- Teodora

9,75

Bursă merit I

36.

Vlad L.-D. Maria – Alexandra

9,64

Bursă merit I

37.

Manolache FL.-M. Adrian (S.E)

9,50

Bursă merit I

38.

Breza C.-L. Maria -Delia

9,40

Bursă merit I

39.

Rădulescu C. Iulia – Maria (S.E)

9,27

Bursă merit I

40.

Vintilă FL. Marinela – Denisa(S.E)

9,18

Bursă merit I

41.

Mălcică C. Maria

9,10

Bursă merit I

42.

Dogaru N. Cătălin – Teodor

8,91

Bursă merit I

 

 

Master I

 

 

Nr. Crt.

Nume și prenume

Program de masterat

Medie

1.

Dumitru C. Andreea – Cristina

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice

9, 92

2.

Amarinei S. Crina – Maria

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice

9, 83

3.

Dima M. Mihaela

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice

9, 74

4.

Necoară I. Mădălina – Maria

Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internațională

9, 53

5.

Dinescu I. Elena Iulia

Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internațională

9, 40

6.

Sîrghe C. Andrei Nicu

Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații

9, 74

7.

Olteanu I. Sînziana

Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații

9, 66

8.

Găitan G. Tudor

Philosophy, Politics and Economics

9, 82

9.

Cujbă R. Ruxandra – Ioana

Philosophy, Politics and Economics

9, 79

10.

Ghiniță T. Florin Petru

Filosofie și Gândire Critică

9, 95

11.

Ungureanu I. Marian

Filosofie și Gândire Critică

9, 37

12.

Postolache G. Alexandra

Filosofie și Gândire Critică

9, 29

13.

Vlad C. Andreea – Ioana

Comunicare și Studii Interculturale

10

14.

Olteanu E. – C. Andrian

Comunicare și Studii Interculturale

9, 95

15.

Chiriță A. Andra – Ștefania

Management Intercultural

9, 50

16.

Dumitrache B. Gabriela

Management Intercultural

9, 50

17.

Șerban G. Ionela – Claudia (Florescu)

Business Administration

9, 50

18.

Bigu S. Irina – Virginia

Business Administration

9

19.

Ciucanu I. Cătălin

Business Administration

9

 

 

Master II

 

 

Nr. Crt.

Nume și prenume

Programul de masterat

Medie

1.

Merticariu C. D. Daniel David

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice

9, 90

2.

Ciocioman V. Adrian Mădălin

Istoria și Circulația Ideilor Filosofice

9.90

3.

Duma C. Andrei – Alexandru

Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internațională

10

4.

Gherguș L. E. Marius Emilian

Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații

10

5.

Rughiniș V. Răzvan Victor

Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații

10

6.

Ciobanu P. Robert – Gabriel

Philosophy, Politics and Economics

10

7.

Nichita D. Teodora

Philosophy, Politics and Economics

10

8.

Buruntia I. Andrei Cristian

Analytic Philosophy

9, 44

9.

Ceaicovschi V. Tamara

Comunicare Interculturală

9, 69

10.

Amra – Țuțuianu M. Amal

Comunicare Interculturală

9, 62

11.

Lazăr L. – G. Mirela – Melania

Comunicare Interculturală

9, 15

12.

Ameh I. – A. Newton -John

Management Intercultural

9, 85

13.

Fucă – Tomescu O. Ana (Mihu)

Management Intercultural

9, 46

14.

Cojocaru I. Doina (Cojocaru Thanasiadis)

Management Intercultural

9.38

15.

Iatan V. Sergiu

Business Administration

9, 54

16.

Bărăscu D. Maria – Cristina

Business Administration

9, 46

17.

Florescu S. – G. Radu – Vasile

Business Administration

9, 38

18.

Ibănescu Ș. Valentin

Business Administration

9,23

 

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București:

 

Prodecan
Emanuel Socaciu,

 

Secretar
Șef Ecaterina Matei

 

Studenți consilieri

Ștefan Bârzu

Silvia Patrașc (delegată de Ruxandra Toma)

 

 

Proces-Verbal

Încheiat astăzi, 3 noiembrie 2020, cu ocazia finalizării etapei de analiză de către Comisia de acordare a burselor a Facultății de Filosofie conform calendarului stabilit de Universitatea din București. Fondul de burse alocat Facultății de Filosofie este de 84.219 lei/lună.

Conform art. 36.2. din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „din fondul de burse repartizat Universității din București, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale.

Burse sociale

Au fost depuse la secretariatul Facultății de Filosofie 36 de dosare pentru acordarea bursei sociale. Din totalul celor 36 de cereri depuse, au fost alocate 34 de burse sociale, iar 2 dosare au fost respinse deoarece venit realizat pe parcursul ultimelor trei luni depășește pragul venitului stabilit. Din totalul de 84.219 lei/lună s-a alocat pentru categoria de  burse sociale 30%, anume 25.2657 lei/lună. Din totalul fondului de burse sociale s-au alocat 21.760 lei/lună, iar suma rămasă a fost distribuită pentru acordarea celorlalte tipuri de burse, conform art. 36.3. („În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanță sau de merit.”)

Studenții cărora le-a fost aprobat dosarul pentru bursa socială sunt următorii:

Nr. Nume și prenume Program/ An de studiu
1. Niculai Ioan – Cătălin Licență/ I
2. Roman Sebastian – Constantin Licență/ I
3. Apețean – Caragea Irina – Alexandra Licență/ I
4. Ivașcu Andreea – Bianca Licență/ I
5. Văduva Ionuț Licență/ I
6. Stanciu Andrei Marius Licență/ I
7. Viorel Cioară Licență/ I
8. Cojoc Elena – Denisa Licență/ I
9. Georgescu Teodora Cristiana Licență/ II
10. Bujoreanu Sabina Licență/ II
11. Ioniță Ana – Elizabeth – Sara Licență/ II
12. Marin Raluca Ioana Licență/ II
13. Panțuru Victor Andrei Licență/ II
14. Pintilie Bogdan Ștefan Licență/ II
15. Tudora Maria Larisa Licență/ II
16. Andrei Bogdan – Alin Licență/ III
17. Grigore Eva Licență/ III
18. Vanghele Valentin Licență/ III
19. Mărchidan Claudia Licență/ III
20. Lupu Anca – Elena Licență/ III
21. Dafina Alexandra – Valentina Licență/ III
22. Chiriac Andreea Licență/ III
23. Tansanu Răsvan – Costin Licență/ III
24. Bărbieru Andrei Istoria și Circulația Ideilor Filosofice/ I
25. Patrașc Silvia Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ I
26. Iftimie Ana Maria Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ I
27. Sîrghe Andrei Nicu Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ I
28. Necoară Mădălina Maria Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale/ I
29. Ghiniță Florin-Petru Filosofie și Gândire Critică/ I
30. Ciocioman Adrian Istoria și Circulația Ideilor Filosofice/ II
31. Niță Mihaela Cristina Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale/ II
32. Motoroga Bianca Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/ II
33. Cristescu Paul Teodor Istoria și Circulația Ideilor Filosofice/ II
34. Ungureanu Alexandra Eugenia Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale/ II

 

Menționăm faptul că au mai fost depuse două dosare pentru bursa socială ocazională, unul dintre acestea fiind respins deoarece nu îndeplinește criteriile stabilite prin Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București. Din fondul de burse acordat Facultății de Filosofie, Comisia de acordare a burselor a rezervat 2% din suma totală pentru acoperirea situațiilor speciale. Totalul sumei rezervate este 1.684 lei/lună.

Studenta care beneficiază de bursa socială ocazională este:

Nr. Numele și prenumele Programul/anul de studiu
1. Grigore Eva Licență/ III

 

Burse de performanță științifică

Din totalul fondului de burse de 84.219 lei/ lună alocat Facultății de Filosofie s-au acordat 1.880 lei/lună către bursele de performanță științifică. Studenții care beneficiază de bursa de performanță științifică sunt următorii:

Nr. Numele și prenumele Program/ an de studiu
1. Brojbă R. A. Alexandra – Elena Licență/III
2. Bica Daian Analytic Philosophy/ II


Bursa de Merit II

Conform art. 20 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master „Bursa de merit II (b.m.II) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul II de studii.”

S-au acordat 2.520 lei/lună din fondul de burse alocat Facultății de Filosofie către bursele de merit II. Media stabilită de către Comisia de acordarea a burselor a Facultății de Filosofie pentru acordarea bursei de Merit II este 10. În situațiile în care mai mulți studenți au avut media egală, aceștia au fost departajați conform Regulamentului de acordare a bursei de merit II pe baza mediei obținute la examenul de admitere. 

Studenții care beneficiază de burse de Merit II sunt următorii:

Nr. Crt. Nume și prenume Program/An de studiu Medie
1. Dincă Fl.-A. Radu – Alexandru Licență/ II 10
2. Dinu I.-T. Petruț – Relu Licență/ III 10
3. Mărginean G.M.Tudor – Ovidiu Master/ II 10


Burse de Merit I

 Conform art. 23 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „Bursa de merit I (b.m.I) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul I de studii, în conformitate cu prevederile art. 15.
Bursele de merit I s-au acordat în funcție de numărul studenților  înscriși în fiecare program și an de studiu și de mediile acestora.

S-au acordat 56.375 lei/lună din fondul de burse alocat Facultății de Filosofie către bursele de merit I. Această sumă a fost suplimentată cu 605 lei/luna din fondul special de 2%.

Suma alocată pentru bursele de Merit I studenților de la programul de licență 29.600 lei/lună, numărul studenților beneficiari este de 40.

Studenții care au obținut bursa de Merit I:

Licență

Anul I

Nr. Crt. Nume și prenume Medie
1. Ciocâlteanu (căs. Gligore) A. Ruxandra – Oana 9,97
2. Voiculescu V.T. Oana – Maria 9,93
3. Ailioaei C.E. Tudor – Călin 9,93
4. Măcișanu A. Daniel Vasile 9,88
5. Mateoiu P.G. Clara 9,83
6. Grigore G. Cristina – Măriuca 9,80
7. Manolescu O.F. Mara 9,76
8. Harasim A. Clara – Ștefania 9,76
9. Crețu R. Tamara 9,76
10. Androne G. Doina – Mihaela 9,76
11. Chelu M.V. Mihnea – Valentin 9,76
12. Ivancea C. Iulia – Maria 9,71
13. Moroșan I. Raul 9,68
14. Apețean – Caragea B.A. Irina – Alexandra 9,68
15. Cioară Z.C. Viorel 9,66
16. Sîrbu M. Andreea – Georgiana 9,61
17. Ursu – Țuțuianu D.-M. Andreea – Marina 9,61
18. Petrișor T. Mihai – Alexandru 9,61

 

Licență

Anul II

Nr. Crt. Nume și prenume Medie
1. Militaru C.-S. Constantin – Alexandru 10
2. Deliu E. Victoria – Maria 10
3. Ilie V. C. Sofia 9,91
4. Popa L. Anastasia 9,84
5. Ionescu G. Andrei 9,81
6. Drella M. N. Cristina – Anita 9,75
7. Năfureanu B.-M. Dan –  Andrei 9,75
8. Paraschiv I. Andrei – Şerban 9,63
9. Iridon V.-M. Răzvan – Andrei 9,53
10. Rubin T. Mariana 9,50

 

Licență

Anul III

Nr. Crt. Nume și prenume Medie
1. Toma C.-V. Ruxandra 9,92
2. Dobrea I.-S. Lidia – Ioana 9,81
3. Chirica P. Victoria 9,81
4. Podea V. Alexandra 9,81
5. Munteanu V.-G. Melania – Teodora 9,75
6. Vlad L.-D. Maria – Alexandra 9,64
7. Manolache Fl.-M. Adrian (S.E) 9,50
8. Breza C.-L. Maria – Delia 9,40
9. Rădulescu C. Iulia – Maria (S.E) 9,27
10. Vintilă Fl. Marinela – Denisa (S.E) 9,18
11. Mălcică C. Maria 9,10
12. Dogaru N. Cătălin – Teodor 8,91

 

Master

Suma alocată pentru bursele de Merit I studenților de la programul de master 27.380 lei/lună, numărul studenților beneficiari este de 37. Bursele de Merit I pentru anul I de masterat au fost acordate în funcție de media și numărul de studenți de la fiecare program. În cazurile în care mai mulți studenți au avut media egală, departajările s-au făcut în funcție de media obținută la licență.

Anul I

Nr. Crt. Nume și prenume Program de masterat Medie
1. Dumitru C. Andreea – Cristina Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 9, 92
2. Amarinei S. Crina – Maria Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 9, 83
3. Dima M. Mihaela Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 9, 74
4. Necoară I. Mădălina – Maria Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internațională 9, 53
5. Dinescu I. Elena Iulia Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internațională 9, 40
6. Sîrghe C. Andrei Nicu Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații 9, 74
7. Olteanu I. Sînziana Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații 9, 66
8. Găitan G. Tudor Philosophy, Politics and Economics 9, 82
9. Cujbă R. Ruxandra – Ioana Philosophy, Politics and Economics 9, 79
10. Ghiniță T. Florin Petru Filosofie și Gândire Critică 9, 95
11. Ungureanu I. Marian Filosofie și Gândire Critică 9, 37
12. Postolache G. Alexandra Filosofie și Gândire Critică 9, 29
13. Vlad C. Andreea – Ioana Comunicare și Studii Interculturale 10
14. Olteanu E. – C. Andrian Comunicare și Studii Interculturale 9, 95
15. Chiriță A. Andra – Ștefania Management Intercultural 9, 50
16. Dumitrache B. Gabriela Management Intercultural 9, 50
17. Șerban G. Ionela – Claudia (Florescu) Business Administration 9, 50
18. Bigu S. Irina – Virginia Business Administration 9
19. Ciucanu I. Cătălin Business Administration 9

 

Master

Anul II

Nr. Crt. Nume și prenume Programul de masterat Medie
1. Epstein Henriksson D. Ruben Melker Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 10
2. Merticariu C. D. Daniel David Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 9, 90
3. Duma C. Andrei – Alexandru Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internațională 10
4. Gherguș L. E. Marius Emilian Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații 10
5. Rughiniș V. Răzvan Victor Etica Aplicată  în Societate, Afaceri și Organizații 10
6. Ciobanu P. Robert – Gabriel Philosophy, Politics and Economics 10
7. Nichita D. Teodora Philosophy, Politics and Economics 10
8. Buruntia I. Andrei Cristian Analytic Philosophy 9, 44
9. Ceaicovschi V. Tamara Comunicare Interculturală 9, 69
10. Amra – Țuțuianu M. Amal Comunicare Interculturală 9, 62
11. Lazăr L. – G. Mirela – Melania Comunicare Interculturală 9, 15
12. Ameh I. – A. Newton -John Management Intercultural 9, 85
13. Cristea R. – C. Anastasia Management Intercultural 9, 62
14. Fucă – Tomescu O. Ana (Mihu) Management Intercultural 9, 46
15. Iatan V. Sergiu Business Administration 9, 54
16. Bărăscu D. Maria – Cristina Business Administration 9, 46
17. Florescu S. – G. Radu – Vasile Business Administration 9, 38
18. Petcu M. – D. Ștefan – Cristian Business Administration 9, 31

 

Din fondul de burse acordat Facultății de Filosofie de 84.219 lei/lună, s-au utilizat pentru distribuirea burselor sociale, performanță științifică, burse de merit II, burse de merit I, suma de 83.140 lei/lună. Diferența de 1.079 lei/lună rămâne în fondul special pentru burse ocazionale.

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București:

 

Prodecan
Emanuel Socaciu,

 

Secretar Șef

Ecaterina Matei

 

Studenți consilieri

Ștefan Bârzu

Silvia Patrașc (delegată de Ruxandra Toma)

Art. I Facultatea de Filosofie acordă un număr de 2 (două) burse de performanţă ştiinţifică, una pentru ciclul de studii de licenţă, respectiv una pentru ciclul de studii de masterat. Bursele de performanță științifică se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute ca medie aritmetică din notele date de:

 1. Media pe anul anterior celui care se solicită bursa;
 2. Nota primită de student pentru activitatea sa ştiinţifică din partea unei comisii constituite special în acest scop, prin votul Consiliului facultăţii;
 3. Nota primită de student pentru una dintre lucrările sale pe care acesta o apreciază ca fiind reprezentativă pentru activitatea sa ştiinţifică şi pe care o depune ataşată cererii de bursă; această notă este acordată de aceeaşi comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

În conformitate cu „Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat”, aprobată în ședința Senatului UB din data de 21.03.2018 și modificată în data de 21.10.2020, categoriile de activități luate în considerare sunt următoarele:

Articole publicate
Brevete inregistrate
Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Sesiuni ştiinţifice naţionale
Sesiuni ştiinţifice organizate de către U.B.

 Dosarele se vor depune la secretara de an:

Secretar Iuliana ILIESCU :  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 350, 351, 352, anul II , III SE

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:   anul I și II

Secretar Carmen ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 353, 354, 355, anul II , III FILOSOFIE

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Secretar Carmen-Viviana CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER organizate de Catedra UNESCO: anul I și II

Art. II Facultatea de Filosofie acordă un număr de 3 (trei) burse de merit II (burse MII), una pentru fiecare an de studiu pentru care acest gen de burse poate fi acordat: 1 bursă pentru anul II Licenţă, 1 bursă pentru anul III Licenţă,  1 bursă pentru anul II Masterat.

Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute în anul anterior celui pentru care se solicită bursa. În cazul mediilor egale, departajarea se face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. Media pe anul anterior;
 2. Media obţinută la examenul de admitere;
 3. Nota obținută la o probă scrisă de comentariu a unui text fundamental de filosofie, sociologie* sau administrarea afacerilor*, propus și evaluat de o comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

_____________________

* pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2021 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021;

Selecție mobilități de studii Erasmus în universități CIVIS 2020-2021

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 26.10.2020, s-a aprobat lansarea selecției pentru mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUS, pentru stagii în cadrul universităților partenere CIVIS, cu finanțare din fondul de mobilități ERASMUS (proiect nr. 2019-RO01-KA103-061898). 

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata semestrului al doilea din a.a. 2020-2021 (grant 520 euro/lună).

Mobilitățile se pot efectua în cadrul următoarelor 4 universități CIVIS: Aix-Marseille Universite, Sapienza Universita di Roma, Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Stockholm University.

Criterii de eligibilitate și selecție ale UB:

 • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi);
 • să fie cel puțin absolvent al primului an de studii de nivel licență,
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat sau auto-evaluare, nivel minim B2);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității (într-o limbă străină);
 • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină);
 • să prezinte o recomandare pentru efectuarea mobilității, din partea unui cadru didactic din facultatea respectivă.

 Candidații trebuie să întrunească atât criteriile de selecție din cadrul universităților partenere CIVIS (conform informațiilor din tabelele atașate), cât și criteriile academice indicate de acestea. De asemenea, numărul de locuri alocat (pe domenii de studii, pe cicluri de studii și facultăți/școli), precizat în fișele Eberhard Karls Universitaet Tuebingen și Stockholm University, este numărul maxim de mobilități posibile pentru UB pentru respectivele domenii/niveluri de studii.

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 12 noiembrie 2020 (ora 14:00), completând aplicația disponibilă la adresa https://forms.gle/CUSrhEgbahsw9JQ68

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus-CIVIS:

 • Președinte comisie de selecție: Conf. Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,
 •  Membrii comisiei de selecție: Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus, Raluca Amza, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

Comisia de contestații pentru mobilități de studii în cadrul partenerilor CIVIS este compusă din:

 • Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Prorector,
 •  Membrii comisiei de contestații: Anca Stoica, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+, Beatrice Crăciun, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru criteriile:

 1. Media școlară: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), conform mediei școlare a anului academic anterior,
 2. Motivația efectuării mobilității Erasmus (scrisoare de motivație/intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 3. Recomandare pentru efectuarea mobilității Erasmus, din partea unui cadru didactic din facultatea respectivă: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).  

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.

Rezultatele selecției se vor afișa după data de 16 noiembrie 2020. 

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției. 

După finalizarea selecției, listele cu candidații declarați admiși vor fi transmise universităților gazdă CIVIS, în vederea validării finale. În cazul acceptării lor, candidații devin beneficiari Erasmus și vor urma fomalitățile de pregătire și derulare a mobilității.

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile la https://civis.eu/en și la https://unibuc.ro/despre-ub/civis/.