BURSE

BurseMetodologieRegulament cu privire la acordarea burselor de merit II şi a celor de performanţă ştiinţificăCalendarDeclarație de acceptare a bursei de merit I & IICerere bursă socialăCuantum salariu minim

STUDENŢII CARE VOR BENEFICIA DE ORICE TIP DE BURSĂ TREBUIE SĂ ANEXEZE EXTRASUL DE CONT DE LA BANCA UNDE AU CARD SAU SĂ OPTEZE PENTRU RIDICAREA BURSEI DE LA CASIERIA UNIVERSITĂȚII

DOCUMENTELE VOR FI DEPUSE ÎN PERIOADA 8 – 26 OCTOMBRIE 2018

LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE FILOSOFIE

STUDENȚII PE LOCURILE CU TAXĂ TREBUIE SĂ MAI ANEXEZE LA CEREREA DE BURSĂ ȘI ADEVERINȚĂ DE LA PRIMA FACULTATATE (DACĂ AU BENEFICIAT SAU BENEFICIAZĂ DE ORICE TIP DE BURSĂ ȘI PERIOADA DE ACORDARE)

Studenţii care solicită burse sociale trebuie să prezinte până la data de 26 octombrie a.c. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete lunare pe ultimile trei luni (iulie, august, septembrie).

Dosarul de solicitare a burselor sociale trebuie să  cuprindă:

 1. Salarii nete totaleAdeverinţe salariale pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie) de la locul de muncă al părinţilor  (dacă părinţii sunt salariaţi)
 2. Copie buletin
 3. PensiiCupoane de pensie pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie)(dacă părinţii sunt pensionari)
 4. Alocaţii de stat pentru copii (fraţi/surori)adeverinţe de la şcoală, liceu sau facultate, după caz. Dacă fraţii/surorile sunt bursieri, sunt necesare adeverinţe în care se specifică tipul şi cuantumul bursei.
 5. Alte ajutoare de stat adeverinţe de şomaj pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie)  (dacă este cazul)
 6. Certificate de naştere şi adeverinţe  de la fraţi /surori (până la 18 ani) aflaţi în îngrijirea părinţilor.
 7. Certificat fiscal (de la Administraţia Financiară) din care să rezulte dacă realizează sau nu venituri din închiriere spaţii proprii sau din activităţi comerciale.
 8. Certificat de la Primărie din care să rezulte dacă realizează sau nu venituri din agricultură.
 9. Alte venituri (dacă este cazul).
 10. Declaraţie notarială a solicitantului și a altor membri ai familiei din care să rezulte că nu realizează niciun fel de venit.  
 11. Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial care nu realizează venituri în acest caz, cererile vor fi însoţite de acte doveditoare. (certificate de deces ale părinţilor, adeverinţe de plasament familial etc).
 12. Studenţii bolnavi de tbc care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu hiv sau bolnavi de  sida, spondilită anchilozantă sau reumatism articular în baza certificatului medical eliberat de un medic specialist, vizat  de medicul de familie al studentului. In certificatul medical se va menționa în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli .

Regulament cu privire la acordarea burselor de merit II şi a celor de performanţă ştiinţifică

Art. I Facultatea de Filosofie acordă un număr de 2 (două) burse de performanţă ştiinţifică, una pentru ciclul de studii de licenţă, respectiv una pentru ciclul de studii de masterat. Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute ca medie aritmetică din notele date de:

 1. Media pe anul anterior celui care se solicită bursa;
 2. Nota primită de student pentru activitatea sa ştiinţifică din partea unei comisii constituite special în acest scop, prin votul Consiliului facultăţii;
 3. Nota primită de student pentru una dintre lucrările sale pe care acesta o apreciază ca fiind reprezentativă pentru activitatea sa ştiinţifică şi pe care o depune ataşată cererii de bursă; această notă este acordată de aceeaşi comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

În conformitate cu „Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat”, aprobată in ședința Senatului UB (în data de 21.03.2018) , categoriile de activități luate în considerare sunt următoarele:

Articole publicate
Brevete inregistrate
Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Sesiuni ştiinţifice naţionale
Sesiuni ştiinţifice organizate de către U.B.

 

Art. II Facultatea de Filosofie acordă un număr de 3 (trei) burse de merit II (burse MII), una pentru fiecare an de studiu pentru care acest gen de burse poate fi acordat: 1 bursă pentru anul II Licenţă, 1 bursă pentru anul III Licenţă,  1 bursă pentru anul II Masterat.

Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute în anul anterior celui pentru care se solicită bursa. În cazul mediilor egale, departajarea se face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. Media pe anul anterior;
 2. Media obţinută la examenul de admitere;
 3. Nota obţinută la o probă scrisă de comentariu a unui text fundamental de filosofie, sociologie* sau administrarea afacerilor*, propus şi evaluat de o comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultăţii.

Anexă

Propunere Comisie specială de evaluare a lucrărilor prezentate în pentru obţinerea burselor de merit şi de performanţă ştiinţifică:

 • Conf. Dr. Cristian Iftode
 • Lect. Dr. Emilian Mihailov
 • Lect. Dr. Cătălin Cioabă

_____________________

* pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO