Admitere doctorat septembrie 2018

Metodologia organizării admiterii la studiile doctorale

sesiunea septembrie 2018

Concursul de admitere la studiile doctorale din luna septembrie 2018  se va desfăşura conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Nr. 6102/15.12.2016 și ordinul Ministrului nr.3062/16.01.2018 privind modificarea Anexei la Ordinul nr.6102/15.12.2016Metodologiei organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2018 la studiile universitare de doctorat, Universitatea din Bucureşti, aprobată de Senatul Universităţii din Bucureşti la data de 21 martie 2018 şi prezentei metodologii.

Concursul de admitere este organizat de Şcoala Doctorală de Filosofie pe locuri: (1) finanţate de la buget cu bursă (cu frecvenţă); (2) finanţate  de la buget fără bursă (cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă); (3) cu taxă (cu frecvenţă).

I. Calendarul admiteriiII. Pregătirea concursuluiIII. Condiţiile înscrierii la concursIV. Desfășurarea concursuluiV. Număr locuriVI. Anunțarea rezultatelor și confirmarea locului ocupat prin concursVII. Rezultate și precizări
 • Înscrierea candidaților: 3-17 septembrie 2018.
 • Desfășurarea examenului de admitere: 19 septembrie 2018, ora 12.00.

Candidații înscriși la Domnul Prof. Mircea Dumitru vor susține examenul de admitere în data de 20 septembrie 2018, ora 8.00.

 • Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2018.
 • Confirmarea locurilor ocupate: 25-27 septembrie 2018.

Concursul se desfăşoară în faţa unei Comisii de admitere formată din conducătorii de doctorat care sunt membri ai Şcolii Doctorale de Filosofie. Vor fi organizate trei comisii de admitere, după cum urmează:

 • Comisia I – Istoria filosofiei şi Filosofia culturii (Acad. Gheorghe Vlăduţescu, Acad. Alexandru Boboc, Prof. dr. Vasile Morar, Prof. dr. Ion Bănşoiu, Prof. dr. Wilhelm Dancă, Prof. dr. Mihaela Pop, Prof. dr. Viorel Cernica);
 • Comisia II – Filosofie teoretică (Prof. dr. Mircea Flonta, Prof. dr. Ilie Pârvu, Prof. dr. Mircea Dumitru, Prof. dr. Laurenţiu Staicu, Lect. dr. Bogdan Mincă, Lect. dr. Cristinel Ciocan);
 • Comisia III – Filosofie politică și morală (Prof. dr. Romulus Brancoveanu, Prof. dr. Valentin Mureşan, Prof. dr. Gheorghiță Geană, Prof. dr. Adrian-Paul Iliescu, Prof. dr. Constantin Stoenescu).

Conform metodologiei elaborate de Universitatea din Bucureşti, prezentăm următoarele date despre conducătorii de doctorat:

Nr. crt. Numele conducătorului de doctorat Arii tematice acoperite de conducătorul de doctorat Limba străină în care poate fi redactată teza Comisia de admitere corespunzând unui domeniu de  cercetare Tipul probei Bibliografie
1. Prof.dr. Ion Bănșoiu Istoria filosofiei,

Filosofia culturii, Antropologie filosofică

– engleză

– franceză

Comisia de Istoria filosofiei și Filosofia culturii Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă
2. Prof.dr. Romulus Brâncoveanu Filosofie politică,

Filosofie morală,

Filosofia istoriei,

Etică profesională

– engleză Comisia de Filosofie politică şi morală Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă
3. Acad. Alexandru Boboc Istoria filosofiei moderne -engleză

-franceză

-germană

-italiană

-rusă

Comisia de Istoria filosofiei şi Filosofia culturii Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă
4. Prof.dr. Viorel Cernica Filosofie contemporană (Fenomenologie franceză)

Hermeneutica filosofică a culturii

Filosofie românescă

– engleză

– franceză

(studenți străini)

Comisia de Istoria filosofiei şi Filosofia culturii Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă
5. Lect. Dr. Cristian Ciocan Fenomenologie, Hermeneutică,

Filosofie continentală

– franceză – engleză Comisia de Filosofie teoretică Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă
6. Prof.dr. Wilhelm Dancă Istoria filosofiei,

Filosofia religiei,

Filosofia creștină

– italiană

– engleză

– franceză

Comisia de Istoria filosofiei şi Filosofia culturii Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă
7. Prof.dr. Mircea Dumitru Logică filosofică,

Filosofia limbajului,

Metafizică analitică

– engleză Comisia de Filosofie teoretică Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă
8. Prof.dr. Mircea Flonta Filosofia științei,

Filosofia cunoaşterii

Comisia de Filosofie teoretică Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă
9. Prof.dr. Gheorghiță Geană Antropologie generală, Antropologia artei Comisia de Filosofie politică şi morală Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă
10. Prof.dr. Adrian Paul Iliescu Dreptate sociala si intergenerationala, Egalitate, libertate, Conservatorism, liberalism, Wittgenstein – engleză Comisia de Filosofie politică şi morală Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect.

Cunoașterea literaturii relevante pentru tema aleasa, originalitatea temei, cunoașterea și capacitatea de a analiza o operă din bibliografie.

Rawls, O teorie a dreptății,

Mill, Despre libertate, Nozick, Anarhie, stat și utopie,

Walzer, Spheres of Justice,

Burke, Reflecții asupra revoluției din Franța, Oakeshott, Raționalismul în politică

11. Lect.dr. Bogdan Mincă Fenomenologie, Hermeneutică,

Filosofie greacă

– engleză

– franceză

– germană

Comisia de Filosofie teoretică Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă
12. Prof.dr. Vasile Morar Etică,

Estetică,

Istoria filosofiei și a ideilor filosofice,

Violența în istorie –

Holocaust și terorism

– engleză

– franceză

Comisia de Istoria Filosofiei şi Filosofia culturii Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă
13. Prof.dr. Valentin Mureșan Etica lui Platon, Aristotel, Kant, Mill, Hare  (teme la alegere);

Etică aplicată (mai exact, „managementul eticii”)

– engleză

– franceză

(studenți străini)

Comisia de Filosofie politică şi morală Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografie obligatorie pentru candidaţii care nu au absolvit filosofia: J. Rachels, Introducere în etică
14. Prof.dr. Ilie Pârvu Filosofia științei (fizicii),

Kant – interpretări și reconstrucții contemporane,

Ontologia structurală

Comisia de Filosofie teoretică Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă
15. Prof. dr. Mihaela Pop Estetică,

Filosofia culturii

– franceză

– engleză

Comisia de Istoria filosofiei şi Filosofia culturii Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă
16. Prof. dr. Laurenţiu Staicu Metafizică şi ontologie

Filosofia ştiinţei şi filosofia biologiei

Etica ştiinţei/cercetării şi consiliere filosofică

– engleză Comisia de Filosofie teoretică Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă
17. Prof.dr. Constantin Stoenescu Epistemlogie şi filosofia ştiinţei,

Etica mediului

– engleză Comisia de Filosofie politică şi morală Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă
18. Acad. Gheorghe Vlăduțescu Filosofie greacă și medievală Comisia de Istoria filosofiei şi Filosofia culturii Probă orală – interviu pe baza tematicii propuse în proiect Bibliografia parcursă legată de tema propusă

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidaţi care deţin diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, ca fiind studii universitare de master, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Înscrierile se vor face la secretariatul Școlii Doctorale de Filosofie, Facultatea de Filosofie a Universității din București, sau online. Pentru înscriere, candidatii vor depune următoarele acte:

 • cerere/fişă de înscriere – formular tip – la înscriere;
 • copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);
 • certificat de naştere, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale ;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale ;
 • diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • adeverință medicală;
 • 3 fotografii (tip buletin);
 • memoriu de activitate ştiintifică;
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia;
 • o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;
 • certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii);
 • pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (300 RON) (se achita la Secretariat sau accesând link-ul http://www.po.unibuc.ro/doctorat.php ). Personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere;
 • declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online;
 • Dosar plic.

Notă: (1) Dosarul poate fi transmis online către secretariatul Școlii Doctorale pentru verificare, urmând ca dosarul fizic sa fie depus până la prima probă de concurs. În cazul în care dosarul se transmite online, acesta va conține și declarația pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor din dosarul online.

(2) Absolvenţii de master promoţia 2018 pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat.

(3) Candidaţii, cetăţeni străini non-UE sau bursieri ai Statului Român, se vor adresa Departamentului Relaţii Internaţionale / Biroul Relaţii Externe în vederea înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat.

(4) Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în conformitate cu O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016, art.55.

O persoana poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studentul-doctorand. Orice alte detalii în legătură cu admiterea la studiile universitare de doctorat pot fi obținute la secretariatul Școlii Doctorale de Filosofie.

Taxa pentru locurile cu taxă: 6000 lei/an.

Nu vor fi supuși taxelor de înscriere la concursul de admitere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate și personalului încadrat în Universitatea din București. Aceștia sunt scutiți o singură dată în cadrul unei instituții de invățământ superior.

Conducerea Școlii Doctorale din cadrul  Facultății de Filosofie va lua măsuri pentru aducerea la cunoștința candidaților, prin afișare în termen legal, a tematicilor și bibliografiilor pentru programele la care se organizează concurs de admitere.

Fiecare candidat își va prezenta proiectul de cercetare. În cazuri speciale, la cererea motivată a candidatului, cu avizul consiliului Școlii Doctorale și cu aprobarea conducerii Universității din București, concursul de admitere se poate desfășura prin videoconferință. În acest caz, înregistrarea audio-video a susţinerii concursului de admitere este obligatorie şi se arhivează împreună cu celelalte documente ale admiterii. Comisia va delibera  asupra proiectului de cercetare și prestaţiei fiecărui candidat; membrii săi vor acorda note care vor fi trecute într-un catalog, sub semnătură. Media minimă de admitere este 7 (șapte). Conducătorul de doctorat decide cazurile discutabile pentru candidaţii săi. Candidaţii vor fi ierarhizaţi în ordinea mediilor, întâi pe comisii, apoi pe o listă comună a celor trei comisii. Consiliul Şcolii Doctorale va stabili, împreună cu toți conducătorii de doctorat ai Școlii Doctorale, locurile vacante ale fiecărui conducător. Toate locurile aprobate de Ministerul Educației vor fi distribuite conform clasamentului final al candidaților care au participat la examenul de admitere. În cadrul aceleiaşi comisii, fiecare conducător de doctorat este liber să stabilească bibliografia şi maniera de examinare pentru cei înscrişi la el, având grijă să  nu nedreptăţească  pe acei candidaţi care au avut alt program de pregătire.

Alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale şi a burselor finanţate de la bugetul de stat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale prin clasificarea tuturor candidaţilor dintr-un domeniu de doctorat pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi. Media se calculează din: (1) nota pentru proiectul de cercetare; (2) nota pentru susținerea acestuia. În caz de medii egale, departajarea candidaţilor se va face pe baza următoarelor criterii: (1) nota obținută pentru proiectul de cercetare; (2) media de la examenul de disertație masterală (sau de la licență, pentru candidații care au absolvit studii universitare de lungă durată).

Pe lista unică sunt incluşi toţi candidaţii declaraţii admişi, specificându-se dacă sunt admişi pe locuri finanţate de la buget cu bursă, pe locuri finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă) sau pe locurile cu taxă.

Este obligatorie prezentarea de către fiecare candidat (în dosarul de înscriere) a unui proiect de cercetare, conform schiței de mai jos:

 

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

Şcoala Doctorală de Filosofie

 

Numele conducătorului de doctorat: ……..

 

Proiect de cercetare doctorală

Numele candidatului: ……..

 

Titlul proiectului: ……..

 

(1) Principalul obiectiv şi rezumatul proiectului (prezentaţi principalele scopuri urmărite prin proiectul de cercetare şi faceţi un rezumat al felului în care credeţi – acum – că îl puteţi atinge. Scopul acestor precizări este de a ajuta comisia să decidă dacă tema prezintă interes sau nu).

(2) Fundalul cercetării (arătaţi cât s-a evoluat în abordarea temei propuse, ce literatură există şi ce noutăţi aţi putea aduce prin teză. Arătaţi dacă tema se încadrează în preocupările conducătorului de doctorat).

(3) Cadrul teoretic (schiţă a fundamentului teoretic al proiectului şi a motivelor pentru care l-aţi ales).

(4) Metoda (prezentaţi metodele pe care le veţi utiliza şi problemele de etică pe care le ridică cercetarea. Care sunt sursele de informare – teoretică şi empirică – şi dacă vă sunt accesibile).

(5) Diseminare (faceţi o schiţă a rezultatelor pe care le aşteptaţi și un plan de diseminare: publicarea rezultatelor în articole, cărţi, mass media etc.)

(6) Bibliografie parcursă.

Notă: Proiectul de cercetare completat va avea max. 14.000 caractere, inclusiv spaţiile.

 

 • locuri finanţate de la buget cu bursă (cu frecvenţă) – 10
 • locuri finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă) – 2
 • locuri finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă redusă) – 8
 • locuri fără taxă și fără bursă pentru românii de pretutindeni – 3
 • locuri cu taxă (cu frecvență) – 34

Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de Consiliul Şcolii Doctorale și de CSUD şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, înainte de afişare.

Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, se aduc la cunoştinţă prin afişare la sediul Şcolii Doctorale şi pe pagini web în termen de cel mult 48 ore de la data finalizării acestuia.

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studiile universitare de doctorat în baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2018/2019 prin decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate, după afişarea rezultatelor finale.

Pentru probele orale nu se admit contestații.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate (cu bursă și fără bursă) vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat, Diplomei de Licență și Diplomei (sau adeverinței) de Master în original, la Secretariatul Facultaţii de Filosofie, în termen de 3 (trei) zile de la anunțarea rezultatelor (în zilele de 25-27 septembrie 2018, între orele 10.00-15.00).

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie, în zilele de 25-27 septembrie 2018, între orele 10.00-15.00, chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (Rectorat, sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica: „pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu doctorat”.

Liste comune

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget bursă și buget:
 • Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat, Licență, Master și suplimentele în original la Secretariatul Facultaţii de Filosofie în zilele 21, 24 și 25 septembrie 2018 (ora 12:00).
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd atât locul de la buget cât şi locul cu taxă.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă:

Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în zilele 21, 24 și 25 septembrie 2018 (ora 12:00) următoarele:

 • Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept) sau online în contul RO11RNCB0076010452620304 (Banca BCR Sector 5). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu licență”.
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd locul  cu taxă şi posibilitatea de a trece pe un loc de la buget
ev eşyası depolama
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
pendik escort tuzla escort kurtkoy escort kartal escort maltepe escort bostanci escort kadikoy escort atasehir escort umraniye escort anadolu yakasi escort
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort

adıyaman escort afyon escort aksaray escort balıkesir escort edirne escort düzce escort erzurum escort erzincan escort giresun escort hatay escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kütahya escort mardin escort melikgazi escort osmangazi escort rize escort şanlıurfa escort seyhan escort tekirdağ escort tokat escort van escort yalova escort zonguldak escort bahçeşehir escort bodrum escort didim escort çorlu escort çeşme escort kemer escort bornova escort bodrum escort fethiye escort keçiören escort kuşadası escort marmaris escort pendik escort gebze escort çanakkale escort selçuk escort şahinbey escort muğla escort kıbrıs escort adana escort denizli escort bursa escort aydın escort alanya escort ankara escort antalya escort diyarbakır escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort izmir escort istanbul escort kayseri escort kocaeli escort konya escort malatya escort mersin escort sakarya escort samsun escort trabzon escort

bakırköy escort avcılar escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort şirinevler escort halkalı escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort istanbul escort avcılar escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort porno izle
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

viagra sipariş

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 20 mg

viagra sipariş

viagra

cialis fiyat cialis 100 mg viagra 100 mg fiyat viagra cialis lifta degra sinegra afilta

ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort