Admitere doctorat septembrie 2017

Metodologia organizării admiterii la studiile doctorale

sesiunea septembrie 2017

Concursul de admitere la studiile doctorale din luna septembrie 2017  se va desfăşura conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Nr. 6102/2016, Metodologiei organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2017 la studiile universitare de doctorat, Universitatea din Bucureşti, aprobată de CSUD-UB la 22 martie 2017, prezentei metodologii.

Concursul de admitere este organizat de Şcoala Doctorală de Filosofie pe locuri:

(1) finanţate de la buget cu bursă;
(2) finanţate de la buget fără bursă;
(3) cu taxă.

Studenţii străini se pot înscrie la programul doctoral cu taxă având un program special stabilit de conducătorul de doctorat.

I. Calendarul admiteriiII. Pregătirea concursuluiIII. Desfăşurarea concursuluiIV. Condiţiile înscrierii la concurs & DosarV. Număr locuri pe comisiiVI. Anunțarea rezultatelor și confirmarea locului ocupat prin concursVII. Rezultate
 • Înscrierea candidaților: 4-17 septembrie 2017
 • Desfășurarea examenului de admitere: 19 septembrie 2017, ora 12.00
 • Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2017
 • Confirmarea locurilor ocupate: 25-27 septembrie 2017

Concursul se desfăşoară în faţa unei Comisii de admitere formată din conducătorii de doctorat care sunt membri ai Şcolii Doctorale de Filosofie. Vor fi organizate trei comisii de admitere, după cum urmează:

Comisia I – Istoria filosofiei şi Filosofia culturii (Acad. Gheorghe Vlăduţescu, Acad. Alexandru Boboc, Prof. dr. Vasile Morar, Prof. dr. Ion Bănşoiu, Prof. dr. Wilhelm Dancă, Prof. dr. Mihaela Pop, Prof. dr. Viorel Cernica);

Comisia II – Filosofie teoretică (Prof. dr. Mircea Flonta, Prof. dr. Ilie Pârvu, Prof. dr. Mircea Dumitru, Lect. dr. Bogdan Mincă, Lect. dr. Cristinel Ciocan);

Comisia III – Filosofie politică și morală (Prof. dr. Romulus Brancoveanu, Prof. dr. Valentin Mureşan, Prof. dr. Gheorghiță Geană, Prof. dr. Adrian-Paul Iliescu, Prof. dr. Constantin Stoenescu).

Conform metodologiei elaborate de Universitatea din Bucureşti, prezentăm următoarele date despre conducătorii de doctorat:

Fiecare candidat își va prezenta proiectul de cercetare. Comisia va delibera  asupra proiectului de cercetare și prestaţiei fiecărui candidat; membrii săi vor acorda note care vor fi trecute într-un catalog, sub semnătură. Media minimă de admitere este 7 (șapte). Selecţia candidaţilor la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către conducătorul de doctorat, în limita locurilor vacante aprobate. Conducătorul de doctorat decide cazurile discutabile pentru candidaţii săi. Candidaţii vor fi ierarhizaţi în ordinea mediilor, întâi pe comisii, apoi pe o listă comună a celor trei comisii. Consiliul Şcolii Doctorale va stabili, împreună cu toți conducătorii de doctorat ai Școlii Doctorale, locurile vacante ale fiecărui conducător. Toate locurile aprobate de Ministerul Educației vor fi distribuite conform clasamentului final al candidaților care au participat la examenul de admitere. În cadrul aceleiaşi comisii, fiecare conducător de doctorat este liber să stabilească bibliografia şi maniera de examinare pentru cei înscrişi la el, având grijă să  nu nedreptăţească  pe acei candidaţi care au avut alt program de pregătire.

Alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale şi a burselor finanţate de la bugetul de stat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale prin clasificarea tuturor candidaţilor dintr-un domeniu de doctorat pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi. Media se calculează din: (1) nota pentru proiectul de cercetare; (2) nota pentru susținerea acestuia. În caz de medii egale, departajarea candidaţilor se va face pe baza următoarelor criterii: (1) nota obținută pentru Proiectul de cercetare; (2) media de la examenul de disertație masterală (sau de la licență, pentru candidații care au absolvit studii universitare de lungă durată).

Pe lista unică sunt incluşi toţi candidaţii declaraţii admişi, specificându-se dacă sunt admişi pe locuri finanţate de la buget cu bursă, pe locuri finanţate de la buget fără bursă sau pe locurile cu taxă.

Este obligatorie prezentarea de către fiecare candidat (în dosarul de înscriere) a unui proiect de cercetare, conform schiței de mai jos:

 

 

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidaţi care deţin diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, ca fiind studii universitare de master, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Înscrierile se vor face la secretariatul Școlii Doctorale de Filosofie, Facultatea de Filosofie a Universității din București, sau online. Pentru înscriere, candidatii vor depune următoarele acte:

 • cerere/fişă de înscriere – formular tip – la înscriere;
 • copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);
 • certificat de naştere, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;;
 • certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale ;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

Absolvenții de master promoția 2017 pot depune la dosar adeverința de absolvire a studiilor universitare de masterat.

 • memoriu de activitate științifică;
 • lista cu titlurile lucrărilor științifice publicate;
 • proiect de cercetare doctorală (propunerea unei teme în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia);
 • listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfășura colocviul;
 • certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii);
 • pentru cetățenii străini – certificatul de competență lingvistică privind cunoașterea limbii române/certificat de competență lingvistică de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională în cazul în care programul de doctorat se va desfășura într-o limbă de circulație internațională, exceptând candidații, cetățeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulație internațională;
 • 3 fotografii (tip buletin)
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere 150 RON (se achita la Secretariat sau accesând link-ul http://www.po.unibuc.ro/doctorat.php ). Personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere;
 • declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online;
 • adeverință medicală

Notă:

(1) Dosarul poate fi transmis online către secretariatul Școlii Doctorale pentru verificare, urmând ca dosarul fizic sa fie depus până la prima probă de concurs. În cazul în care dosarul se transmite online, acesta va conține și declarația pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea  documentelor din dosarul online.

(2) Absolvenţii de master promoţia 2017 pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat. Candidaţii, cetăţeni străini non-UE sau bursieri ai Statului Român, se vor adresa Departamentului Relaţii Internaţionale / Biroul Relaţii Externe în vederea înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat.

(3) Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în conformitate cu O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016, art.55.

O persoana poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studentul-doctorand. Orice alte detalii în legătură cu admiterea la studiile universitare de doctorat pot fi obținute la secretariatul Școlii Doctorale de Filosofie.

Taxa pentru locurile cu taxă: 3100 lei/an.

Nu vor fi supuși taxelor de înscriere la concursul de admitere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate și personalului încadrat în Universitatea din București. Aceștia sunt scutiți o singură dată în cadrul unei instituții de invățământ superior.

Conducerea Școlii Doctorale din cadrul  Facultății de Filosofie va lua măsuri pentru aducerea la cunoștința candidaților, prin afișare în termen legal, a tematicilor și bibliografiilor pentru programele la care se organizează concurs de admitere.

 1. locuri cu frecvență cu bursă – 12
 2. locuri cu frecvență fără bursă – 12
 3. locuri cu frecvență cu taxă – 30

Număr de locuri pe comisii – orientativ

Comisia I – Istoria filosofiei şi Filosofia culturii:

 • locuri cu frecvență cu bursă: 5
 • locuri cu frecvență fără bursă: 4
 • locuri cu frecvență cu taxă: 10

Comisia II – Filosofie teoretică:

 • locuri cu frecvență cu bursă: 3
 • locuri cu frecvență fără bursă: 4
 • locuri cu frecvență cu taxă: 10

Comisia III – Filosofie politică și morală:

 • locuri cu frecvență cu bursă: 4
 • locuri cu frecvență fără bursă: 4
 • locuri cu frecvență cu taxă: 10
Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de Consiliul Şcolii Doctorale și de CSUD şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, înainte de afişare.

Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, se aduc la cunoştinţă prin afişare la sediul Şcolii Doctorale şi pe pagini web în termen de cel mult 48 ore de la data finalizării acestuia.

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studiile universitare de doctorat în baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2017/2018 prin decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate, după afişarea rezultatelor finale.

Pentru probele orale nu se admit contestații.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate (cu bursă și fără bursă) vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat, Diplomei de Licență și Diplomei (sau adeverinței) de Master în original, la Secretariatul Facultaţii de Filosofie, în termen de 3 (trei) zile de la anunțarea rezultatelor (în zilele de 25-27 septembrie 2017, între orele 10.00-15.00).

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în zilele de 25-27 septembrie 2017, între orele 10.00-15.00, chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (Rectorat, sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica: „pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu doctorat”.