Retragere și redistribuire burseBurse socialeProces-VerbalAnunț important redistribuire burseTabel nominal bursieri

În atenția studenților bursieri în anul universitar 2019-2020

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2020 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020;

Listele cu studenții care au pierdut bursa după semestrul I, an universitar 2019-2020, se află la secretariatul facultății;

Fondul de burse rămas disponibil va fi redistribuit studenților integraliști la începutul anului universitar 2019-2020 și care îndeplinesc condițiile de promovare (acumulează minim 15 credite de studii în sesiunea de examene ianuarie-februarie 2020).

IMPORTANT !

Studenţii care solicită orice tip de bursă trebuie să depună cerere până la data de 26 februarie 2020, ora 12.00, la secretariatul Facultății de Filosofie.

Studenţii care vor beneficia de orice tip de bursă trebuie să anexeze la cererea de bursă o copie după cartea de identitate și un extras de cont de la banca unde au card sau să opteze pentru ridicarea bursei de la casieria universității. Banii nu se vor da în numerar la facultate.

Studenții pe locurile cu taxă rebuie să depună adeverință de la prima facultatate din care să reiasă dacă au beneficiat sau beneficiază de orice tip de bursă și perioada de acordare.

Studenţii care solicită orice tip de bursă trebuie să anexeze la cerere un extras de cont și o copie a cărții de identitate. Banii nu se vor da în numerar la facultate.

Studenții pe locurile cu taxă trebuie să mai anexeze la cererea de bursă și o adeverință de la prima facultate (din care să reiasă dacă au beneficiat sau beneficiază de orice tip de bursă și perioada de acordare).

Documentele vor fi depuse la secretariatul Facultății de Filosofie până la data de 26 februarie 2020, ora 12.00

Dosarul de solicitare a burselor sociale trebuie să cuprindă:

 1. Salarii nete totaleAdeverințe salariale de la locul de muncă al părinților, de pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2019, ianuarie 2020) (dacă părinţii sunt salariaţi);
 2. Copie carte de identitate;
 3. Pensii Cupoane de pensie pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2019, ianuarie 2020) (dacă părinții sunt pensionari);
 4. Alocaţii de stat pentru copii (fraţi/surori)adeverinţe de la şcoală, liceu sau facultate, după caz. Dacă fraţii/surorile sunt bursieri, sunt necesare adeverințe în care se specifică tipul şi cuantumul bursei;
 5. Alte ajutoare de stat adeverinţe de şomaj pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2019, ianuarie 2020) (dacă este cazul);
 6. Certificate de naştere şi adeverinţe de la fraţi /surori (până la 18 ani) aflaţi în îngrijirea părinţilor;
 7. Certificat fiscal (de la Administrația Financiară) din care să rezulte dacă realizează sau nu venituri din închiriere spaţii proprii sau din activităţi comerciale;
 8. Certificat de la Primărie din care să rezulte dacă realizează sau nu venituri din agricultură;
 9. Alte venituri (dacă este cazul);
 10. Declaraţie notarială a solicitantului și a altor membri ai familiei din care să rezulte că nu realizează niciun fel de venit.
 11. Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, care nu realizează venituri, vor anexa la cerere acte doveditoare (certificate de deces ale părinţilor, adeverinţe de plasament familial etc);
 12. Studenţii cu probleme medicale care se află în evidenţa unităţilor medicale cu tbc, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficiență renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu hiv sau bolnavi de sida, spondilită anchilozantă sau reumatism articular vor depune certificatul medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului. În certificatul medical se va menționa în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli.

Notă privind salariul minim pe economie:

 • În anul 2019, cuantumul salariului minim brut pe economie a fost de 2080 lei, iar cuantumul salariului minim net corespunzător a fost de 1263 lei;
 • În luna ianuarie 2020, cuantumul salariului minim brut pe economie este de 2230 lei, iar cuantumul salariului minim net corespunzător este de 1346 lei.

Studenţii care vor beneficia de bursă de merit I trebuie să  depună declarația de acceptare a bursei, extrasul de cont și copia cărții de identitate până luni, 2 martie 2020, ora 11,00 la secretariatul Facultății de Filosofie

*

Studenții pe locurile cu taxă trebuie să depună adeverință de la prima facultatate din care  să reiasă dacă au beneficiat sau beneficiază de orice tip de bursă și perioada de acordare

*

Eventualele contestații pot fi depuse până vineri, 28 februarie 2020, ora 11,00, la secretariatul Facultății de Filosofie