SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 3 – 14 SEPTEMBRIE 2016

Program de înscrieri:
Luni –  Vineri: 9.00 – 14.00
Sâmbătă și Duminică: 9.00 – 12.00

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT

FILOSOFIE
– modulul Filosofie
– modulul Filosofie-Studii europene

LocuriAdmitereActe necesareRezultate & precizăriMetodologia organizării și desfășurării concursului de admitere – Licență 2016Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia ElveţianăMetodologie privind școlarizarea românilor de pretutindeni - a.u. 2016-2017 (Extras licență & master)

42 buget
– 22 locuri pentru modulul Filosofie
– 20 locuri pentru modulul Filosofie – Studii europene

47 taxă
– 15 locuri pentru modulul Filosofie
– 32 locuri pentru modulul Filosofie – Studii europene

Număr locuri pentru candidații etnici români din afara granițelor
  • Etnici români cu BAC în România : 1 loc CPNV
  • Etnici români* : 1 loc cu bursă și 1 loc CPNV
*Locurile de la capitolul Licență-etnici români* vor fi ocupate în urma examenului organizat de MENCS, în comisia tripartită, și vor face obiectul Ordinului nominal emis anual de MENCS.
ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1,2,3, candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.
– FORMULARUL DE ADMITERE (completat)
– DIPLOMA DE BACALAUREAT sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată* sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2016) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2015-2016, în baza acordului scris al acestora, instituţiile de învăţământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

Cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană vor urma în plus următoarea procedură de recunoaștere a studiilor: download here 
– Doar pentru candidaţii licenţiaţi: DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE FORMA DE FINANȚARE
– COPIE LEGALIZATĂ* CERTIFICAT DE NAŞTERE
– COPIE LEGALIZATĂ* CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE
– COPIE CARTE DE IDENTITATE
– ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
– 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
– CERERE DE ÎNSCRIERE (disponibilă aici sau la Secretariat)
– DECLARAȚIE ACCESARE DATE SIIIR (disponibilă aici sau la Secretariat)
– DECLARAȚIE CONȚINUT DOSAR ADMITERE LICENȚĂ (disponibilă aici sau la Secretariat)
– TAXA DE ADMITERE – 120 lei (se achita la Secretariat). Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)
– DOSAR PLIC

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Liste comune (Filosofie & Filosofie – Studii europene)

buget
taxă

Liste pe specializări

modulul Filosofie
buget
taxă

taxă Republica Moldova

modulul Filosofie – Studii europene
buget

 

Precizări importante

În atenția tuturor candidaților admiși

La sfârşitul celor trei ani de studii, studenţii Facultăţii de Filosofie primesc pe lângă Diploma de Licenţiat în Filosofie şi următoarele Certificate:

Studenţii de la modulul Studii Europene – Certificat suplimentar Studii Europene şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă;
Studenţii de la specializarea Filosofie care vor urma începând din anul al III-lea modulele de Filosofie Teoretică, Filosofie Politică şi Morală, Istoria Filosofiei şi Filosofia Culturii – Certificat suplimentar şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă.

În atenția candidaților admiși la buget

Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat în original la Secretariatul Facultaţii de Filosofie în zilele de 16 și 19 septembrie 2016, în intervalul orar 09.00 – 13:00.
Cei care îşi retrag dosarul pierd atât locul de la buget cât şi locul cu taxă.

În atenția candidaților admiși la taxă

Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în zilele de 16 și 19 septembrie 2016, în intervalul orar 09.00 – 13:00.:

  • Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu”.
  • Copie legalizată după Diploma de Bacalaureat. Poate fi depusă şi Diploma de Bacalaureat în original (dacă este disponibilă).

Cei care îşi retrag dosarul pierd locul cu taxă şi posibilitatea de a trece pe un loc de la buget