Metodologia organizării admiterii la studiile doctorale

sesiunea septembrie 2016

Concursul de admitere la studiile doctorale din luna septembrie 2016  se va desfăşura conform  Ordinului Ministrului Educaţiei  şi Cercetării nr. 3107/2016, conform Metodologiei organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat din Universitatea din Bucureşti, precum şi  conform prezentei metodologii.

Concursul de admitere e organizat de Şcoala doctorală pe (i) locuri finanţate de la buget, cu bursă; (ii)  locuri finanţate  de la buget fără bursă şi (iii)  locuri cu taxă. Studenţii străini se pot înscrie la  programul doctoral  cu taxă  având un program special stabilit de conducătorul de doctorat.

I. Calendarul admiteriiII. Pregătirea concursuluiIII. Desfăşurarea concursuluiIV. Condiţiile înscrierii la concurs & DosarV. Număr locuri pe comisiiVI. RezultateRecunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia ElveţianăMetodologie privind școlarizarea românilor de pretutindeni - a.u. 2016-2017 (Extras doctorat)
 • 1-9 septembrie 2016 – înscrierea candidaților
 • 12 septembrie 2016, ora 12.00 – desfășurarea concursului de admitere
 • 19 septembrie 2016 – zi de depunere a contestaţiilor
 • 21 septembrie 2016 – soluţionarea şi afişarea rezultatelor contestaţiilor

Concursul se desfăşoară în faţa unei Comisii de admitere formată din conducătorii de doctorat care sunt membri ai Şcolii doctorale de filosofie, specialişti într-un anume „domeniu” de cercetare, şi, eventual din alţi profesori şi cercetători nominalizaţi de conducătorii de doctorat.  Vor fi organizate trei comisii de admitere, după cum urmează:

 • Comisia I – Istoria filosofiei şi filosofia culturii (Prof. dr. Viorel Cernica, Prof. dr. Gheorghe Vlăduţescu, Prof. dr. Nelu Bănşoiu, Prof. dr. Mihaela Pop, Prof. dr. Wilhelm Dancă, Prof. dr. Alexandru Boboc, Prof. dr. Vasile Morar):
 • Comisia II – Filosofie teoretică (Prof. dr. Mircea Flonta, Prof. dr. Ilie Pârvu, Prof. dr. Mircea Dumitru, Lect. dr. Cristinel Ciocan, Lect. dr. Bogdan Mincă)
 • Comisia III – Filosofie politică și morală (Prof. dr. Romulus Brancoveanu, Prof. dr. Constantin Stoenescu, Prof. dr. Adrian-Paul Iliescu, Prof. dr. Valentin Mureşan, Prof. dr. Gheorghiță Geană)

Comisia va delibera  asupra prestaţiei fiecărui candidat şi membrii săi vor acorda note care vor fi trecute într-un catalog, sub semnătură. Media minimă de admitere este 7. Conducătorul de doctorat decide cazurile discutabile pentru candidaţii săi. Candidaţii vor fi ierarhizaţi în ordinea mediilor,  pe comisii (care acoperă un domeniu de cercetare doctorală). Membrii comisiei vor putea redistribui locurile alocate fiecărui membru al comisiei de Consiliul Şcolii doctorale. În cadrul aceleiaşi comisii fiecare conducător de doctorat e liber să stabilească bibliografia şi maniera de examinare pentru cei înscrişi la el având grijă să  nu nedreptăţească  pe acei candidaţi care au avut alt program de pregătire.

Conform metodologiei elaborate de Universitatea din Bucureşti, afişăm următoarele date despre conducătorii de doctorat:

Este obligatorie prezentarea (la dosar) de către fiecare candidat a  unui proiect de cercetare   conform tabelului de mai jos:

Rezultatele concursului de admitere   vor putea fi supuse contestării de către candidaţi – dar numai pe probleme de procedură. Contestaţiile vor fi depuse la Secretariatul facultăţii, conform programului prezentat mai sus. În termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor  şi înaintate Comisiei de contestaţii formată din Prof. dr. Viorel Vizurean, Lect. dr. Marin Bălan, şi Lect. dr. Sorin Valentin Costreie.   Deciziile luate de Comisia de contestații sunt definitive şi se comunică în 2 (două) zile după încheierea termenului de depunere a contestațiilor.

Criteriile de evaluare a candidaţilor: prezentarea proiectului  într-o limbă română clară, elegantă, alegerea unei teme bine conturate, cu şanse de dezvoltare originală; candidatul va putea prezenta şi discuta  în faţa comisiei teme din bibliografia studiată deja. Studenţii străini vor fi examinaţi în limba străină convenită cu profesorul îndrumător ca limbă de redactare a tezei.

Criteriile de departajare  a candidaţilor care au aceeaşi medie sunt: a) Publicaţii academice şi b) Media la disertaţia  masterală.

Ierarhizarea candidaţilor se va face în cadrul fiecărei comisii de admitere în ordinea descrescătoare a mediior. Candidaţii admişi sunt desemnaţi pe comisii, în funcţie de locurile finanţate şi cu taxă disponibile alocate fiecărui membru al comisiei care e conducător de doctorat.  Consiliul Şcolii doctorale va lua deciziile finale. Acesta va afişa, înainte de concurs,  alocarea orientativă a locurilor finanţate, pe conducători de doctorat.

Selecţia candidaţilor admişi se va face sub coordonarea fiecărui conducător de doctorat, în funcţie de deliberările din comisie şi în limita locurilor disponibile, sub rezerva validării ei finale de către Consiliul Şcolii doctorale, respectiv Comisia Centrală de Admitere a Universității din București, înainte de afișare.

Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrala de Admitere a Universității din București, se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Școlii doctorale din Facultatea de Filosofie şi pe pagina web a facultăţii  în termen de cel mult 48 ore de la data finalizării acestuia.

Candidații care își retrag actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului sunt considerați eliminați din concurs.

Candidații declarați admiși sunt înmatriculați la studiile universitare de doctorat în baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2016/2017 prin decizia Rectorului Universității din București.

Dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la școlarizare se restituie, la cerere, în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate, după afișarea rezultatelor finale.

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidati care dețin diploma de licență sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificdrile și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, ca fiind studii universitare de masterat, precum și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederatiei Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Înscrierile se vor face la Școlile Doctorale din cadrul fiecărei facultăți. Pentru înscriere, candidatii vor prezenta următoarele acte într-un dosar m a p ă , pe care se vor scrie cu litere de tipar numele și prenumele, cu inițiala tatălui/mamei, domeniul de doctorat și conducătorul de doctorat:

 • cerere/fișă de înscriere – formular tip – la înscriere (de la secretariat);
 • copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./pașaport etc);
 • certificat de naștere, copie legalizată*;
 • certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie legalizată*;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie legalizată*;
 • diploma de învățământ superior (licență) și foaia matricolă/supliment la diplomă, copii legalizate*;
 • diplomă de master/studii aprofundate și foaia matricolă/supliment la diplomă, copii legalizate*;
 • doar pentru candidaţii care au mai urmat un program de doctorat: diploma de doctor în original sau copie legalizată* și adeverința din care să rezulte forma de finanțare

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană vor urma în plus următoarea procedură de recunoaștere a studiilor: download here 
 • memoriu de activitate științifică;
 • lista cu titlurile lucrărilor științifice publicate;
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanță cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanței acesteia;
 • listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfășura colocviul;
 • certificat de competență lingvistică, copie xerox nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competență lingvistică, atașată prezentei metodologii);
 • pentru cetățenii străini – certificatul de competență lingvistică privind cunoașterea limbii române/certificat de competență lingvistică de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională în cazul în care programul de doctorat se va desfășura într-o limbă de circulație internațională, exceptând candidații, cetățeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulație internațională;
 • 3 fotografii (tip buletin);
 • adeverință medicală;
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere 150 ron (se achită la secretariat).

Absolvenții de master promoția 2016 pot depune la dosar adeverința de absolvire a studiilor universitare de masterat.

Candidații, cetățeni străini non-UE sau bursieri ai Statului Român, se vor adresa Departamentului Relații Internaționale / Biroul Relații Externe în vederea înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat. Candidații care au efectuat studiile in străinătate au obligația de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obținute și a atestatului de recunoaștere a acestor studii eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în conformitate cu O.M.E.N.C.Ș. nr. 3107/2016, art.7, alin (4).

O persoana poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studentul-doctorand. Orice alte detalii în legătură cu admiterea la studiile universitare de doctorat pot fi obținute la Școlile Doctorale din cadrul fiecărei facultăți organizatoare la care candidații doresc să susțină concursul.

Taxa pentru locurile cu taxă : 3100 lei/an

Conducerea Școlii Doctorale din cadrul  Facultății de Filsofie va lua măsuri pentru aducerea la cunoștința candidaților, prin afișare în termen legal, a tematicilor și bibliografiilor pentru programele la care se organizează concurs de admitere.

Nu vor fi supuși taxelor de înscriere la concursul de admitere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate și personalului încadrat în Universitatea din București. Aceștia sunt scutiți o singură dată în cadrul unei instituții de invățământ superior.

Comisia I – Istoria filosofiei şi filosofia culturii (Prof. dr. Viorel Cernica, Prof. dr. Gheorghe Vlăduţescu, Prof. dr. Nelu Bănşoiu, Prof. dr. Mihaela Pop, Prof. dr. Wilhelm Dancă, Prof. dr. Alexandru Boboc, Prof. dr. Vasile Morar):

 • Număr locuri buget, bursă: 4
 • Număr locuri buget: 5
 • Număr locuri taxă: 10

Comisia II – Filosofie teoretică (Prof. dr. Mircea Flonta, Prof. dr. Ilie Pârvu, Prof. dr. Mircea Dumitru, Lect. dr. Cristinel Ciocan, Lect. dr. Bogdan Mincă):

 • Număr locuri buget, bursă: 4
 • Număr locuri buget: 4
 • Număr locuri taxă: 10

Comisia III – Filosofie politică și morală (Prof. dr. Romulus Brancoveanu, Prof. dr. Constantin Stoenescu, Prof. dr. Adrian-Paul Iliescu, Prof. dr. Valentin Mureşan, Prof. dr. Gheorghiță Geană):

 • Număr locuri buget, bursă: 4
 • Număr locuri buget: 4
 • Număr locuri taxă: 10
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu frecvență (cu bursă și fără bursă):
– Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat, Diplomei de Licență și Diplomei (sau adeverinței) de Master în original la Secretariatul Facultaţii de Filosofie in zilele de 19 si 20 septembrie 2016 (orele 12:00).
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă:
Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie in zilele de 19 si 20 septembrie 2016 (orele 12:00).:

– Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu doctorat”.
– Vor confirma locul prin depunerea copiei legalizate a Diplomei de Bacalaureat, Diplomei de Licență și Diplomei (sau adeverinței) de Master la Secretariatul Facultaţii de Filosofie.

NOTĂ : Ierarhizarea candidaţilor s-a făcut în cadrul fiecărei comisii de admitere în ordinea descrescătoare a mediilor. Candidaţii admişi sunt desemnaţi pe comisii, în funcţie de locurile finanţate şi cu taxă disponibile.