ADMITERE 2015

Metodologia organizării admiterii la studiile doctorale

sesiunea septembrie 2015

Concursul de admitere la studiile doctorale din luna septembrie 2015 se va desfăşura conform Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3165/04.02.2015, conform Metodologiei organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat din Universitatea din Bucureşti, precum şi conform prezentei metodologii.
Concursul de admitere e organizat de Şcoala doctorală pe (i) locuri finanţate de la buget, cu bursă; (ii) locuri finanţate de la buget fără bursă şi (iii) locuri cu taxă. Studenţii străini se pot înscrie la programul doctoral cu taxă având un program special stabilit de conducătorul de doctorat.

I. Calendarul admiteriiII. Pregătirea concursuluiIII. Desfăşurarea concursuluiIV. Condiţiile înscrierii la concurs & DosarV. Număr locuriVI. Programare examenVII. RezultateForeign Nationals
– 1-10 septembrie 2015 – înscrierea candidaților
– 14-18 septembrie 2015 – desfășurarea concursului de admitere
– 22 septembrie 2015, ora 10.00 – ședința CSUD de validare a rezultatelor admiterii
– 23 septembrie 2015 – comunicarea oficială a rezultatelor concursului de admitere
Concursul se desfăşoară în faţa unei Comisii de admitere formată, la alegere, din:
a) Un singur conducător de doctorat plus 2-3 membri ai comisiilor de îndrumare;
sau
b) O comisie mixtă, formată din reunirea mai multor conducători de doctorat (plus, eventual, membrii comisiilor de îndrumare, stabiliţi de aceştia).
Comisia va delibera asupra prestaţiei fiecărui candidat şi membrii săi vor acorda note care vor fi trecute într-un tabel, sub semnătură. Nota minimă de admitere este 7. Conducătorul de doctorat decide cazurile discutabile.
Conform metodologiei elaborate de Universitatea din Bucureşti, afişăm următoarele date despre conducătorii de doctorat:

Este obligatorie prezentarea (la dosar) de către fiecare candidat a unui proiect de cercetare conform tabelului de mai jos:

Rezultatele la problele scrise vor putea fi supuse contestării de către candidaţi – dar numai pe probleme de procedură. Contestaţiile vor fi depuse la Secretariatul facultăţii, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor şi înaintate Comisiei de contestaţii formată din prof. dr. Viorel Vizureanu, prof.dr. Constantin Stoenescu şi prof.dr. Mihaela Pop. Deciziile luate de Comisia de contestații se comunică în 2 (două) zile după încheierea termenului de depunere a contestațiilor.
Probele orale nu pot fi contestate. (În Şcoala Doctorală de Filosofie nu există probe scrise în această sesiune. Deci comisia de contestaţii se dizolvă).
Criteriile de evaluare a candidaţilor: prezentarea proiectului într-o limbă română clară, elegantă, alegerea unei teme bine conturate, cu şanse de dezvoltare originală; candidatul va putea prezenta şi discuta în faţa comisiei teme din bibliografia studiată deja. Studenţii străini vor fi examinaţi în una dintre limbile străine menţionate mai sus.
Criteriile de departajare a candidaţilor care au aceeaşi medie sunt: a) Media la disertaţia masterală şi b) Publicaţii academice.
Ierarhizarea candidaţilor se va face în cadrul fiecărei comisii de admitere în ordinea descrescătoare a mediior. Candidaţii admişi sunt desemnaţi pe comisii, în funcţie de locurile finanţate şi cu taxă disponibile. Consiliul Şcolii doctorale va lua deciziile finale. Acesta va afişa, înainte de concurs, alocarea orientativă a locurilor finanţate, pe comisii.
Selecţia candidaţilor admişi se va face în ultimă instanţă de către conducătorul de doctorat, în funcţie de deliberările din comisie şi în limita locurilor disponibile, sub rezerva validării ei finale de către Consiliul Şcolii doctorale, respectiv Comisia Centrală de Admitere a Universității din București, înainte de afișare.
Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universității din București, se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Școlii doctorale din Facultatea de Filosofie şi pe pagina web a Facultăţii în termen de cel mult 48 ore de la data finalizării acestuia.
Candidații care își retrag actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului sunt considerați eliminați din concurs.
Candidații declarați admiși sunt înmatriculați la studiile universitare de doctorat în baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2015/2016 prin decizia Rectorului Universității din București.
Dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la școlarizare se restituie, la cerere, în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate, după afișarea rezultatelor finale.

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.
La concursul de admitere la doctorat se mai pot prezenta şi absolvenţi care deţin diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform legii 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform legii nr. 288/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul pentru înscriere trebuie să mai cuprindă:
– diploma de bacalaureat, original sau copie legalizată
– diploma de licență + foaia matricolă, original sau copie legalizată
– diploma de masterat + foaia matricolă, original sau copie legalizată
– copie legalizată certificat de naștere
– copie carte de identitate
– certificat de căsătorie, copie legalizată
– adeverință medicală
– 3 fotografii (tip buletin)
– dosar plic
– cerere de înscriere (de la secretariat)
– taxa de admitere – 150 ron (se achită la secretariat)
– certificat competență lingvistica (a se verifica lista cu tipurile de certificate de competență lingvistică)
– proiectul de cercetare (conform modelului)

Nu vor fi supuși taxelor de înscriere la concursul de admitere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate și personalului încadrat în Universitatea din București. Aceștia sunt scutiți o singură dată în cadrul unei instituții de invățământ superior.

25 buget:
– 11 locuri cu bursă
– 14 locuri fără bursă

25 taxă

Notă: Locurile vor fi alocate fiecărui conducător de doctorat după finalizarea înscrierilor.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu frecvență (cu bursă și fără bursă):
– Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat, Diplomei de Licență și Diplomei (sau adeverinței) de Master în original la Secretariatul Facultaţii de Filosofie până la data de 25 septembrie 2015 (orele 12:00).

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă:
Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie până la data de 25 septembrie 2015 (orele 12:00) următoarele:
– Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu doctorat”.
– Vor confirma locul prin depunerea copiei legalizate a Diplomei de Bacalaureat, Diplomei de Licență și Diplomei (sau adeverinței) de Master la Secretariatul Facultaţii de Filosofie.

NOTĂ : Ierarhizarea candidaţilor s-a făcut în cadrul fiecărei comisii de admitere în ordinea descrescătoare a mediilor. Candidaţii admişi sunt desemnaţi pe comisii, în funcţie de locurile finanţate şi cu taxă disponibile.

Foreign nationals who want to enroll in our doctoral program in foreign languages will pay a tax of…. They will contact the Secretariat of the Doctoral School (Facultatea de Filosofie, Şcoala Doctorală; 204, Splaiul Independenței, 6th district, Bucharest), filosofie@ub-filosofie.ro and will be provided with the administrative details.
After enrolment, the Secretariat will put students in contact with a supervisor selected from the table above having in view the domain of competence and the foreign language he/she masters.
The doctoral studies last for 3 years with a possible prolongation period of 2 years, on request.
Extraordinary admission examinations may be organized.
The teaching system will be that of an individualized tutorial type.
The supervisor will establish the plan of doctoral studies in the first year. There are also programs of learning the Romanian language before starting the doctoral program.
The admission exam will consist in a presentation of the draft research project and in a survey of the bibliography already studied.