documente: Anunt Selectie 2012
FILOSOFIE mobilitati studenti 2012-2013

Comisia de selecţie:

Lect. dr. Cristian Iftode (preşedinte, Responsabil ERASMUS), Conf dr. Viorel Vizureanu, Lect. dr. Sorin Costreie, Asist. drd. Laurenţiu Gheorghe.

Criterii de eligibilitate şi selecţie:

– candidatul poate fi cetăţean român sau cetăţeanul altei ţări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidenţă temporară sau permanentă, eliberat de autorităţile române competente;
– să fie student/masterand/doctorand al UB (în Facultatea de Filosofie) în momentul selecţiei şi pe durata stagiului (cursuri la zi);
– să fie absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă);
– să nu fi beneficiat deja de un alt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar;
– să promoveze un test de limbă străină sau cel puţin să posede un document prin care un profesor de specialitate să certifice că respectivul candidat are cunoştinţe lingvistice satisfăcătoare într-o limbă străină (documentul trebuie ataşat la dosar);
– să fie integralist la sfârşitul anului de studiu precedent şi integralist după ultima sesiune de examene înainte de efectuarea stagiului Erasmus;
– să aibă media generală cel puţin 8 (o adeverinţă cu situaţia şcolară, de uz intern, cuprinzând rezultatele obţinute până în momentul selecţiei, va fi solicitată la Secretariatul Facultăţii, de unde se va elibera gratuit);
– să prezinte o scrisoare de intenţie, precizând specializarea pe care o urmează în facultate, scrisoare din care să transpară interesele academice ale studentului şi gradul în care acestea se regăsesc în programa de studiu a universităţii/universităţilor partenere unde ar dori efectuarea mobilităţii;
– să prezinte un Curriculum Vitae într-o limbă străină, la care va fi ataşată în mod obligatoriu o listă cu următoarele informaţii: seria şi numărul cărţii de identitate, codul numeric personal, adresa şi numărul de telefon – personal şi al părinţilor, adresa de e-mail;
– să prezinte o Scrisoare de recomandare din partea unuia dintre profesorii facultăţii, cu excepţia membrilor Comisiei de selecţie.

Candidaţii trebuie să depună la cutia de la poartă aparţinând lui Cristian Iftode, până în data de vineri, 20 aprilie 2012, ora 18, un Dosar conţinând următoarele elemente:

Declaraţie pe proprie răspundere care să certifice că nu au beneficiat până acum de un stagiu Erasmus, cu sau fără suport financiar; certificat/atestat de competenţă lingvistică/ document prin care un profesor de specialitate să certifice că respectivul candidat are cunoştinţe lingvistice satisfăcătoare într-o limbă străină; adeverinţă cu situaţia şcolară; scrisoare de intenţie; Curriculum Vitae şi listă cu date personale; scrisoare de recomandare.

Pe data de luni, 23 aprilie, începând cu ora 10, va avea loc interviul în urma căruia membrii comisiei vor selecta titularii de grant. După afişarea rezultatelor se pot înainta la Secretariatul facultăţii contestaţii, în termen de 24 de ore. Comisia va analiza contestaţiile şi va da rezultatele finale.

Ponderea criteriilor de selecţie este egală (pe un punctaj de la 1 la 10, 10 reprezentând maximum):
– situaţie şcolară şi cunoştinţe lingivistice în limba/limbile de predare din universitatea-parteneră;
– evaluarea dosarului şi interviu.

IMPORTANT!

Studenţii din anul I vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiţia ca la finalul anului I să fie integralişti.
Studenţii din anul III vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master, cu condiţia admiterii la un masterat din cadrul Facultăţii de Filosofie şi prezentarea adeverinţei de la facultate care confirmă admiterea.
Studenţii din anul II de master vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de doctorat, cu condiţia admiterii la doctorat şi prezentarea adeverinţei de la facultate care confirmă admiterea.
Stagiile trebuie să fie de maxim 4 luni pentru un semestru (8 luni pentru un an academic, în eventualitatea obţinerii unei prelungiri). Doctoranzii sau masteranzii care vor pleca pentru pregătirea lucrării de doctorat/dizertaţie vor beneficia de 3 luni de finanţare.
Doctoranzii beneficiari de burse finanţate din fonduri structurale nu pot beneficia de stagii ERASMUS, conform prevederilor contractului încheiat între UB şi ANPCDEFP (evitarea dublei finanţări din fonduri europene).
Candidaţii trebuie să consulte ghidul Programul ERASMUS, pe care îl pot găsi pe internet.

Stagiu ERASMUS fără finanţare – „Grant zero”:
Dacă există candidaţi care doresc să plece pe cont propriu (fără finanţare ERASMUS), aceştia trebuie să participe la selecţie şi trebuie să se supună aceloraşi criterii de selecţie. Ei nu vor fi luaţi în calcul la numărul de titulari maxim alocat, ci vor fi precizaţi separat pe liste, neputându-se însă depăşi numărul posibil de studenţi pe o destinaţie, în conformitate cu tabelul acordurilor bilaterale. Dacă rezervele (după anunţarea statutului lor) doresc să plece fără finanţare Erasmus, acest lucru e posibil şi trebuie precizat la BPC.

Termenul limită de primire a dosarelor şi formularelor la Biroul Programe Comunitare este 31 mai 2012, atât pentru titulari, cât şi pentru rezerve (facultatea noastră beneficiază de un număr maxim de 17 titulari, precum şi un număr de rezerve ce vor fi ierarhizate în urma selecţiei). Este posibil ca unele dintre universităţile partenere să aibă un termen limită de înscriere (eventual on-line) mai devreme de această dată, termen ce va trebui respectat, astfel încât sfătuim pe studenţii selectaţi să intre pe site-urile universităţilor unde vor efectua mobilitatea pentru a verifica acest termen.

ATENŢIE! Programul ERASMUS acordă pentru stagiile de studiu un sprijin instituţional şi financiar. Bursa pe care o veţi primi poate să nu acopere în întregime costurile. Suma de bani acordată reprezintă un subsidiu. La suplimentarea acestei sume, e de dorit să contribuiţi din surse proprii.

Anunţul selecţiei şi lista destinaţiilor valabile pentru anul universitar 2012-2013 pot fi consultate şi descărcate de pe site-ul facultăţii.

Responsabil ERASMUS,
Lect. Dr. Cristian Iftode