UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
FACULTATEA DE FILOSOFIE
METODOLOGIE ADMITERE
sesiunea septembrie 2011

Admiterea la doctorat, indiferent de forma de învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de Şcoala Doctorală în conformitate cu legislaţia în vigoare privind studiile doctorale, metodologia de admitere a Universităţii din Bucureşti şi a Facultăţii de Filosofie.
Media minimă de admitere la studiile universitatre de doctorat este 7 (şapte).

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă şi diplomă de master/studii aprofundate (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003), absolvenţii ciclului I şi II ai studiilor universitare de licenţă şi master (conform Legii nr. 288/2004), precum şi cetăţenii statelor membere ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
Colocviul de admitere constă în prezentarea şi susţinerea de către candidat a proiectului de cercetare.
Înscrierile se vor face la Şcoala Doctorală din cadrul Facultăţi de Filosofie. Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele acte într-un dosar mapă, pe care se vor scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui, domeniul de doctorat şi îndrumătorul ştiinţific solicitat pentru anul I:
cerere/fişă de înscriere – formular tip la înscriere;
certificat de naştere, copie legalizată;
certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie legalizată;
diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie legalizată;
diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii legalizate;
diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii legalizate (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003);
memoriu de activitate ştiinţifică;
lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia;
o listă bibliografică cuprizătoare privind tema propusă pe baza căreia se poate desfăşura colocviul;
certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (standard minim –nivel B2, vezi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor univesitare de doctorat, art. 44, alin. 3);
pentru cetăţenii străinii – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române;
chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere.
Absolvenţii de master care nu posedă încă diplomă de absolvire (promoţia 2011) pot depune la dosar o adeverinţă din care să rezulte acest lucru.
Candidaţii care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Colocviul de admitere la doctorat se desfăşoară la Facultatea de Filosofie, pe domenii, în prezenţa conducătorului ştiinţific. Comisiile de admitere se constituie la nivel de department din minim 3 membri.
Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de către conducătorul de doctorat prin consultarea cu consiliul şcolii doctorale.
Procedura de admitere la studiile universitare de doctorat este procesul de selecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student– doctorand pe care conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale decid să o propună spre ocupare.
Selecţia candidaţilor la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către conducătorul de doctorat.
În urma propunerii conducătorului de doctorat, un student–doctorand poate fi înmatriculat numai după obţinerea avizului favorabil al consiliului şcolii doctorale.
Criteriile de evaluare şi selecţie:
1. circumscrierea adecvată a temei şi a ariei de cercetare;
2. cunoaşterea literaturii de specialitate relevante pentru proiectul de cercetare propus;
3. coerenţa dintre ipoteze şi conţinutul proiectului;
4. capacitatea de gândire independentă, de interpretare şi argumentare;
5. relevanţa ştiinţifică a proiectului propus.
Rezultatele selecţiei vor fi validate de Consiliu Şcolii Doctorale.

Conducători de doctorat (2011/2012)
Prof. univ. dr. Vasile Romlus Brâncoveanu
Prof. univ. dr. Mircea Dumitru
Prof. univ. dr. Nelu Bansoiu
Prof. univ. dr. Gheorghita Geana
Prof. univ. dr. Adrian Paul Iliescu
Prof. univ. dr. Gabriel Liiceanu
Prof. univ. dr. Vasile Morar
Prof. univ. dr. Valentin Muresan
Prof. univ. dr. Mihail Radu Solcan