Incepand cu anul acesta, Facultatea de Filosofie va propune un nou program de masterat : Dezvoltare internationala si etica relatiilor internationale

Prezentarea programului:


Nu există o definiţie unanim acceptată a dezvoltării internaţionale. În orice caz, dezvoltarea internaţională nu se confundă cu ajutorul internaţional sau extern, deşi ajutorarea internaţională reprezintă o parte importantă a dezvoltării internaţionale. De asemenea, dezvoltarea internaţională nu trebuie confundată cu procesul de globalizare. Mai degrabă, dezvoltarea internaţională reprezintă o condiţie şi poate fi, deopotrivă, un rezultat al globalizării . De asemenea, dezvoltarea internaţională nu se reduce la dezvoltarea economică şi nu se se suprapune cu procesele de creştere economică dintr-o ţară sau dintr-o regiune sau alta.

Vom înţelege ce este dezvoltarea internaţională, dacă înţelegem ce înseamnă dezvoltarea, înflorirea persoanei umane. Orice fiinţă umană are dreptul la dezvoltare, la înflorire, la realizarea potenţelor sale, la realizarea sa ca fiinţă cu statut uman. Acestă înaltă idee despre om, pe care o întâlnim încă la Aristotel, stă în centru conceptului de dezvoltare internaţională. Toţi oamenii au dreptul la o viaţă decentă şi trebuie să ducă o viaţă mai bună. Unii dintre ei însă, mase largi de populaţie, nu ating şi nu este previzibil să atingă un asemenea nivel de trai într-un orizont de timp rezonabil. Oamenii care au avut şansa să moştenescă societăţii dezvoltate au primit mai mult şi pot oferi mai mult. Cei care sunt convinşi că nu trebuie să stea cu mâna în sân atunci când constată dezechilibrele de şansă a altor oameni din străinătate pot oferi mai mult pentru aceştia. Ei o pot face direct, se pot asocia în organizaţii nonguvernamentale, pot sprijini acţiunile acestora, pot face presiuni asupra guvernelor şi organizaţiilor internaţionale, pot influenţa politici, atitudini şi decizii ale acestora. De asemenea, statele dezvoltate trebuie să se implice în ajutorarea acelor societăţi în care, din diferite motive, oamenilor le lipsesc minimele condiţii pentru supravieţuire, pentru un trai mai bun şi sunt lipsiţi de existenţa unei baze pentru dezvoltarea lor viitoare.

Ajutorul extern, îmbunătăţirea guvernării, sănătatea, educaţia, drepturile omului, egalitatea de gen, prevenirea dezastrelor, economia, mediul, sunt problemele care interezează în primul rând dezvoltarea internaţionale şi fac parte din substanţa acesteia.

Dezvoltarea internaţională nu presupune doar acţiuni destinate ajutorului imediat sau în vederea rezolvării unor situaţii pe termen scurt, ci mai ales politici de creare a capacităţilor şi structurilor, a instituţiilor, a mijloacelor, a condiţiilor unor schimbări care să conducă la o dezvoltare robustă şi durabilă.

Dezvoltarea internaţională nu înseamnă intervenţie şi tutelă, ci potenţarea resurselor locale, identificarea şi îmbunătăţirea acestora, realizarea bazelor unei dezvoltări în domenii care conduc la o dezvoltare reproductivă şi autonomă.

Dezvoltarea internaţională nu este însă o problemă pur politică şi tehnocratică, ci şi o problemă etică. Diferitele măsuri, proiecte şi programe, diferitele tendinţe şi evoluţii, diferitele stări de lucruri de pe scena internaţională implică aspecte care ţin de etica relaţiilor internaţionale, a drepturilor omului, a mediului, de etică socială. Masteratul nostru îşi propune să combine aspectul profesional al specializării în dezvoltare internaţionale, cu cel etic. Cei care vor absolvi acest masterat nu vor fi doar specialişti în dezvoltare internaţională, ci vor avea şi conştiinţa clară a fundamentelor acestei profesionalizări, a dimensiunii în primul rând etice și umane pe care o implică acţiunile de dezvoltare internaţională în diferite părţi ale lumii de astăzi.

GRUP ŢINTĂ

Programul de master de Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale poate fi urmat de absolvenţi ai studiilor de licenţă din domenii foarte diferite: filosofie şi ştiinţe umaniste, economie şi medicină,  ştiinţe ale educaţiei şi ştiinţe tehnice, ştiinţe politice, sociologie şi ştiinţe ale naturii etc.  Aceşti vor obţine în cursul studiilor toate competenţele necesare angajării în proiecte şi programe de dezvoltare internaţională, în elaborarea de politici, în implemntarea acestora. Oferind o perspectivă globală, acest masterat oferă studentilor romani oportunităţi profesionale noi de a lucra in cadrul organizatiilor neguvernamentale internationale, agentii ale Natiunilor Unite, agentii de dezvoltare multi-laterale si bilaterale. De asemenea, acest program de master poate fi urmat de toţi cei care deja sunt angajaţi în diferite organizaţii şi instituţii în proiecte şi programe sau politici de dezvoltare internaţională. Ei îşi vor perfecționa astfel competenţele dobândite practic cu noi cunoştinţe, vor dobândi certificare acestora şi vor beneficia de o pregătire mai bună pentru activitatea lor viitoare.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Teorii și strategii ale dezvoltării internaționale (lect. dr. Emanuel Socaciu)
Dezvoltare și instituții (prof. dr. Radu Mihail Solcan)
Etică socială și politică (prof. dr. Adrian Paul Iliescu)
Conflicte și probleme ale dezvoltării (conf. dr. Radu Dudău)
Politicile UE în domeniul justiției, securității și libertății (prof. dr. Simina Tănăsescu)
Multiculturalism, multilingvism și dezvoltare internațională (prof. dr. Radu Mihail Solcan)
Etica relațiilor internaționale (conf. dr. Radu Dudău)
Dezvoltare durabilă (conf. dr. Constantin Stoenescu)
Etica drepturilor omului (prof. dr. Romulus Brâncoveanu)
Teoria organizațiilor internaționale (prof. dr. Romulus Brâncoveanu)
Teorii asupra guvernării (prof. dr. Adrian Paul Iliescu)
Managementul proiectelor de dezvoltare (conf. Dr. Laurenţiu Staicu)
Globalizarea și problemele dezvoltării internaționale (conf. dr. Viorel Vizureanu)