Home / Studii de licenta

Studii de licenta

Facultatea de Filosofie oferă patru module de pregătire, formare şi specializare:

Studenţii pot opta pentru unul dintre aceste module după parcurgerea celui de-al doilea an de studii.
Pe lîngă disciplinele care conturează specificul de pregătire şi formare în cadrul fiecărui modul, toţi studenţii urmează un număr de discipline fundamentale în perspectiva formării şi dezvoltării abilităţilor generale, între care o serie de cursuri de logică, istoria filosofiei, filosofia cunoaşterii, metafizică, filosofie politică, filosofia limbajului, etc.

FILOSOFIE TEORETICA

Dacă, aşa cum spune filosoful W. V. O. Quine, cunoaşterea omenească este asemenea unui întreg organic în al cărui centru se situează un nucleu de cunoştinţe de cea mai mare importanţă strategică şi operaţională, acelaşi lucru se poate spune şi despre filosofie. Ca orice domeniu de studiu, filosofia are şi ea un set de discipline-nucleu, o temelie sau un cadru care structurează toate interogaţiile filosofice speciale. Acest nucleu este constituit de disciplinele care alcătuiesc modulul de filosofie teoretică şi logică. Disciplinele studiate în cadrul acestuia îi ajută pe studenţi să se familiarizeze cu principalele teorii filosofice cu privire la existenţă, cunoaştere, adevăr, minte, ştiinţă, şi de asemenea să deprindă şi să exerseze abilităţile de a argumenta, de a gândi critic, sistematic şi riguros. Întrebări precum Ce este adevărul? De ce există lumea? Ce este mintea? Ce este realitatea­? sunt întrebări fundamentale sau veşnice, cum spune filosoful Thomas Nagel, care ne privesc pe toţi şi nu doar pe filosofi. Studenţii care studiază răspunsurile oferite de-a lungul timpului unor astfel de întrebări pot deprinde, pe lângă cunoştinţele specifice, şi capacitatea de a înţelege mai bine complexitatea lumii în care trăim şi de a aprecia critic pretenţiile de cunoaştere, individuale sau colective, cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi.

ISTORIA FILOSOFIEI SI FILOSOFIA CULTURII

Prin disciplinele care îl alcătuiesc, modulul urmăreşte formarea şi dezvoltarea deprinderii de a urmări succesiunea şi ramificaţiile istorice ale ideilor, teoriilor, concepţiilor filosofice şi mentalităţilor, de a interpreta, contextualiza şi nuanţa o anumită poziţie filosofică în raport cu altele, precum şi familiarizarea studenţilor cu specificul dezbaterilor teoretice din domeniul eticii, esteticii, semioticii, fenomenologiei şi filosofiei culturii. Studiind principalele perspective filosofice care au influenţat de-a lungul timpului concepţiile noastre despre frumos şi bine, despre relaţia individului cu societatea, cultura şi valorile, studenţii îşi dezvoltă abilităţi de observatori atenţi ai fenomenului istoric şi cultural, de analiză şi critică a istoriei mentalităţilor care ne stăpânesc indiferent de epocă. Având ocazia să se familiarizeze cu cele mai ambiţioase idealuri care au însufleţit mintea gânditorilor din toate vremurile, de la Thales şi dorinţa de a găsi un principiu unificator al tuturor lucrurilor, până la Martin Heidegger şi idealul de a înţelege natura profundă a fiinţei umane şi a raporturilor sale cu lumea, studenţii care optează pentru acest modul îşi pot însuşi, pe lângă cunoştinţele specifice, capacitatea de a înţelege complexitatea istoria, transformarea mentalităţilor şi devenirea umanităţii într-o civilizaţie globalizată.

FILOSOFIE POLITICA SI MORALA

Acest modul se adresează studenţilor interesaţi de o reflecţie sistematică asupra naturii şi fundamentelor societăţii şi ale moralei, asupra specificităţii doctrinelor şi ideologiilor politice, asupra istoriei gândirii politice sau manierelor teoretice de abordare a problemelor etice. Majoritatea oamenilor trăiesc fără să se întrebe dacă şi de ce opiniile şi convingerile lor fundamentale sunt corecte, acceptând că este imoral să ucizi, sau să furi, de pildă, chiar dacă nu respectă întotdeauna aceste reguli de conduită. Dar ce înseamnă a fi moral sau imoral? Cine stabileşte valorile şi cu ce scop? Apoi, ce înseamnă a te comporta drept? Care este rolul guvernământului? Ce este statul? Răspunsurile la aceste întrebări sunt fără îndoială importante pentru noi toţi. Studenţii care studiază disciplinele specifice acestui modul îşi dezvoltă abilitatea de a analiza motivaţiile şi temeiurile care stau la baza acţiunilor umane, însuşindu-şi în acelaşi timp o serie de cunoştinţe care îi abilitează să participe activ la viaţa comunităţii, în instituţii publice, politice şi în organizaţiile care desfăşoară activităţi economice în slujba societăţii. De altfel, prin maniera de studiu şi prin interesul pentru probleme concrete din realitatea înconjurătoare, această specializare oferă o flexibilitate remarcabilă în alegerea unei cariere.

STUDII EUROPENE SI RELATII INTERNATIONALE

Există un acord larg împărtăşit în societatea românească asupra faptului că integrarea europeană este principalul obiectiv al României pe termen mediu şi lung. De altfel, dezbaterile politice şi iniţiativele societăţii civile vădesc înţelegerea necesităţii de a face din acest obiectiv o prioritate nu numai din punct de vedere politic şi economic, dar mai ales social şi cultural. Există însă două mari dimensiuni ale procesului de integrare: una culturală şi socială şi o a doua dimensiune instituţională. Prin înfiinţarea modulului de Studii Europene, Facultatea de Filosofie îşi propune să contribuie la efortul fundamental de înţelegere şi conştientizare a complexităţii procesului de integrare, în ambele sale dimensiuni. Din această perspectivă, obiectivul modulului este acela de a împleti într-o manieră armonioasă latura formativă, specifică filosofiei, cu transmiterea unor cunoştinţe tehnice referitoare la instituţiile şi proiectele europene. Astfel, studenţii care urmează acest modul de specializare vor dobândi o competenţă specifică, care le va permite să concureze cu şanse notabile pentru obţinerea unor funcţii în instituţiile şi programele europene reprezentate în România şi Europa, având avantajul de a-şi putea îndeplini sarcinile printr-o abordare raţională, pro-activă şi critică, exersând şi aplicând în acest fel abilităţile dezvoltate în cadrul facultăţii.