Chișinău Calling – mobilități ERASMUS în Republica Moldova


Facultatea de Filosofie, prin programul Erasmus+, oferă 5 burse de mobilitate la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, Chișinău, pentru semestrul al doilea al anului universitar 2016-2017. La selecție pot participa studenții Facultății de Filosofie din ciclurile de licență, master și doctorat.

Bursa este în valoare de 2600 euro pentru 4 luni. La aceștia se adaugă 180 euro pentru cheltuielile de transport.

Perioada de înscriere: 17 – 25 ianuarie 2017. Interviu: 27 ianuarie 2017, ora 12.30.

Criterii de eligibilitate și selecție:

– candidatul poate fi cetățean român sau cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidență temporară sau permanentă, eliberat de autoritățile române competente;

– să fie student/masterand/doctorand al UB (în Facultatea de Filosofie) în momentul selecției și pe durata stagiului (cursuri la zi);

– să fie absolvent cel puțin al primului semestru din primul an de studii în momentul începerii mobilității;

– să fie integralist la sfârșitul anului de studiu precedent și integralist după ultima sesiune de examene înainte de efectuarea stagiului Erasmus la Chișinău;

– să aibă media generală cel puțin 7,00 din anii anteriori și inclusiv semestrul I din anul universitar 2016-2017 (o adeverință cu situația școlară, de uz intern, cuprinzând rezultatele obținute până în momentul selecției, va fi solicitată la Secretariatul Facultății, de unde se va elibera gratuit);

– să prezinte o scrisoare de intenție/motivație în limba română sau străină, precizând specializarea pe care o urmează în facultate, scrisoare din care să transpară interesele academice ale studentului și cum dorește să le dezvolte la universitatea-gazdă;

– să prezinte un Curriculum Vitae (în format Europass) în română sau într-o limbă străină (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană), la care va fi atașată în mod obligatoriu o listă cu următoarele informații: seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, adresa și numărul de telefon – personal și al părinților, adresa de e-mail;

 

Candidații trebuie să depună la cutia de la poartă aparținând lui Constantin Vică, până în data de miercuri, 25 ianuarie 2017, ora 14.00, un Dosar conținând următoarele elemente: adeverință cu situația școlară; scrisoare de intenție; Curriculum Vitae și lista cu date personale.

În data de vineri, 27 ianuarie 2017, începând cu ora 12, va avea loc interviul în urma căruia membrii comisiei vor selecta titularii de grant. După afișarea rezultatelor se pot înainta la Secretariatul facultății contestații, în termen de 24 de ore. Comisia va analiza contestațiile și va da rezultatele finale.

Ponderea criteriilor de selecție este următoarea, fiecare notă având un punctaj de la 1 la 10, unde 10 reprezintă maxim:

Nota 1 (20%): Cunoștințe lingvistice și de comunicare în domeniul de studiu,
Nota 2 (10%): Situația școlară (media anilor de studiu),
Nota 3 (30%): Evaluarea dosarului,
Nota 4 (40%): Interviu și test de cunoștințe de specialitate.

Comisia de selecție:

Lect. dr. Constantin Vică (președinte, responsabil ERASMUS), asist. dr. Laurențiu Gheorghe, drd. Lilian Ciachir.

Anunț selecție pentru mobilități studenți ERASMUS 2016

Anunt_Selectie_2016
FILOSOFIE destinatii studenti 2016-2017

Comisia de selecție:

Lect. dr. Sorin Costreie (prodecan), conf. dr. Emanuel Socaciu, conf. dr. Cristian Iftode, lect. dr. Constantin Vică (președinte, Responsabil ERASMUS)

Criterii de eligibilitate și selecție:

 – candidatul poate fi cetățean român sau cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidență temporară sau permanentă, eliberat de autoritățile române competente;

– să fie student/masterand/doctorand al UB (în Facultatea de Filosofie) în momentul selecției și pe durata stagiului (cursuri la zi);

– să fie absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel licență);

– să nu fi beneficiat deja de un alt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar, în perioada ciclului de învățământ în care se află (licență, masterat, doctorat);

– să promoveze un test de limbă străină sau cel puțin să posede un document prin care un profesor de specialitate să certifice că respectivul candidat are cunoștințe lingvistice satisfăcătoare într-o limbă străină (documentul trebuie atașat la dosar) – în tabelul destinațiilor se găsesc cerințele privind nivelul de limbă;

– să fie integralist la sfârșitul anului de studiu precedent și integralist după ultima sesiune de examene înainte de efectuarea stagiului Erasmus;

– să aibă media generală cel puțin 7,50 din anii anteriori și inclusiv semestrul I din anul universitar 2015-2016 (o adeverință cu situația școlară, de uz intern, cuprinzând rezultatele obținute până în momentul selecției, va fi solicitată la Secretariatul Facultății, de unde se va elibera gratuit);

– să prezinte o scrisoare de intenție/motivație într-o limbă străină, precizând specializarea pe care o urmează în facultate, scrisoare din care să transpară interesele academice ale studentului și gradul în care acestea se regăsesc în programa de studiu a universității/universităților partenere unde ar dori efectuarea mobilității;

– să prezinte un Plan al programului de studiu care să țină cont de oferta de cursuri din Universitatea de destinație aleasă și care să fie corelat atât cu interesele academice ale studentului, cât și cu programa de studiu a Facultății de Filosofie, Universitatea din București.

– să prezinte un Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină, la care va fi atașată în mod obligatoriu o listă cu următoarele informații: seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, adresa și numărul de telefon – personal și al părinților, adresa de e-mail;

– să ceară o Scrisoare de recomandare din partea unuia dintre profesorii facultății, cu excepția membrilor Comisiei de selecție. Scrisoarea va fi trimisă de către profesor direct lui Constantin Vică la adresa constantin.vica [at] filosofie.unibuc.ro.

 

Candidații trebuie să depună la cutia de la poartă aparținând lui Constantin Vică, până în data de miercuri, 20 aprilie 2016, ora 20, un Dosar conținând următoarele elemente:

Declarație pe proprie răspundere care să certifice că nu au beneficiat până acum de un stagiu Erasmus, cu sau fără suport financiar, în perioada ciclului de studiu în care se află (licență, master, doctorat); certificat/atestat de competență lingvistică/ document prin care un profesor de specialitate să certifice că respectivul candidat are cunoștințe lingvistice satisfăcătoare într-o limbă străină; adeverință cu situația școlară; scrisoare de intenție; plan al programului de studiu; Curriculum Vitae și lista cu date personale. Scrisoarea de recomandare se trimite de către profesor direct pe adresa de email a lui Constantin Vică până miercuri, 20 aprilie 2016, ora 20.

În data de vineri, 22 aprilie 2016, începând cu ora 10, va avea loc interviul în urma căruia membrii comisiei vor selecta titularii de grant. După afișarea rezultatelor se pot înainta la Secretariatul facultății contestații, în termen de 24 de ore. Comisia va analiza contestațiile și va da rezultatele finale.

Ponderea criteriilor de selecție este următoarea, fiecare notă având un punctaj de la 1 la 10, unde 10 reprezintă maxim:

Nota 1 (20%): Cunoștințele lingvistice de limbă străină

Nota 2 (10%): Situația școlară (media anilor de studiu)

Nota 3 (30%): Test de cunoștințe de specialitate și evaluarea dosarului

Nota 4 (40%): Interviu

 

IMPORTANT!

  • Studenții din anul I vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști.
  • Studenții din anul III vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master, cu condiția admiterii la un masterat din cadrul Facultății de Filosofie și prezentarea adeverinței de la facultate care confirmă admiterea.
  • Studenții din anul II de master vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de doctorat, cu condiția admiterii la doctorat și prezentarea adeverinței de la facultate care confirmă admiterea.
  • În cazul în care în unele universități termenul limită pentru plecare în semestrul I din 2016-2017 va fi depășit la finalul selecției, studenții selectați pentru destinațiile respective vor putea pleca doar pe semestrul al doilea.
  • Stagiile trebuie să fie de maxim 4 luni pentru un semestru (8 luni pentru un an academic, în eventualitatea obținerii unei prelungiri).
  • Doctoranzii beneficiari de burse finanțate din fonduri structurale nu pot beneficia de stagii ERASMUS, conform prevederilor contractului încheiat între UB și ANPCDEFP (evitarea dublei finanțări din fonduri europene).
  • Rezervele trebuie să pregătească dosarul de aplicație pentru plecare în semestrul II, pentru că în cazul în care rămân locuri libere sau titulari renunță, să fie timp suficient pentru transformarea rezervelor în titulari de grant.
  • Numărul total de titulari + rezerve + bursieri „grant zero” NU poate depăși numărul total de studenți pe o destinație (respectiv numărul precizat pe rândul corespunzător din tabelul conținând acordurile bilaterale).
  • În cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).
  • Candidații trebuie să consulte ghidul Programul ERASMUS, pe care îl pot găsi pe internet.

Stagiu ERASMUS fără finanțare – „Grant zero”:

Dacă există candidați care doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), aceștia trebuie să participe la selecție și trebuie să se supună acelorași criterii de selecție. Ei nu vor fi luați în calcul la numărul de titulari maxim alocat, ci vor fi precizați separat pe liste, neputându-se însă depăși numărul posibil de studenți pe o destinație, în conformitate cu tabelul acordurilor bilaterale. Dacă rezervele (după anunțarea statutului lor) doresc să plece fără finanțare Erasmus, acest lucru e posibil și trebuie precizat la BPC.

 

Termenul limită de primire a dosarelor și formularelor la Biroul Programe Comunitare este 2 iunie 2016, atât pentru titulari, cât și pentru rezerve (facultatea noastră beneficiază de un număr maxim de 13 titulari, precum și un număr de rezerve ce vor fi ierarhizate în urma selecției). Este posibil ca unele dintre universitățile partenere să aibă un termen limită de înscriere (eventual online) mai devreme de această dată, termen ce va trebui respectat, astfel încât sfătuim pe studenții selectați să intre pe site-urile universităților unde vor efectua mobilitatea pentru a verifica acest termen.

ATENȚIE! Programul ERASMUS acordă pentru stagiile de studiu un sprijin instituțional și financiar. Bursa pe care o veți  primi poate să nu acopere în întregime costurile (grant garantat 500 sau 450 Euro/lună, pentru maxim 4 luni de finanțare/bursier). Suma de bani acordată reprezintă un subsidiu. La suplimentarea acestei sume, e de dorit să contribuiți din surse proprii.

Studenții beneficiari de burse sociale vor putea primi 200 Euro/luna în plus față de nivelul grantului.

Responsabil ERASMUS,
Lect. dr. Constantin Vică

Drd. Ioan Drăgoi – L.Blaga și constituirea «dogmatică» a istoricității

986609_795903043757993_573565329_nDrd. Ioan Drăgoi va susține vineri, 28 februarie 2014, ora 18.00 în amfiteatrul Mircea Florian comunicarea L.Blaga și constituirea «dogmatică» a istoricității

Timpul și istoricitatea sunt două concepte constitutive ce traversează zonele cele mai misterioase ale conștiinței umane. Interpretarea asupra câtorva aspecte metodologice și tematice din opera lui L.Blaga se va configura luând ca reper întrebarea ,,cum se raportează ființa umană la propria istoricitate?”. Are vreun rol ,,metoda dogmatică” în constituirea acestei presupuse istoricități? Cum contribuie orizonturile temporale inconștiente la această constituire? Cu ajutorul acestor întrebări vom încerca împreună să recuperăm actualitatea și deopotrivă să fixăm câteva coordonate asupra unei gândiri reprezentative pentru cultura română și europeană.

CFP: Conferinţa Naţională Identitate şi Reprezentare -(De)Construcţii (Post)Moderne ale Subiectului – Ediţia a III-a, 9 mai 2014

Conferinţa Naţională Identitate şi Reprezentare

-(De)Construcţii (Post)Moderne ale Subiectului-

Ediţia a III-a, 9 mai 2014

 

În plină epocă a globalizării, în care identitatea este asumată convenţional ca un proiect transcultural, implicând procese narative ori practici şi reprezentări simbolice ale sinelui, problema Subiectului apare discutată prin prisma unor (de)construcţii (post)moderne.

Rând pe rând, capitalismul artistic, construcţiile culturale care confruntă subiectul cu problema genului şi limitele corporalităţii, ori reprezentările digitale ale sinelui au fost dezvoltate prin conţinuturi şi metode interdisciplinare.

Cuplul conceptual identitate- reprezentare a fost expus, prin prisma tuturor rezistenţelor şi corespondenţelor sale, în orizontul eticii, esteticii, artei, filosofiei minţii, filosofiei socio-politice, filosofiei religiei, filosofiei imaginarului, fenomenologiei, epistemologiei.

Call for papers:

Pornind de la acest context, stimulând cercetarea interdisciplinară şi dialogul academic dintre studenţi, masteranzi, doctoranzi şi tineri cercetători, Facultatea de Filosofie, din cadrul Universităţii din Bucureşti, cu sprijinul ADCF-Asociaţia Doctoranzilor şi Cercetătorilor şi al CCIIF-Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofiei, organizează Conferinţa Naţională Identitate şi Reprezentare, (De)Construcţii (Post)Moderne ale Subiectului, aflată la cea de-a III-a ediţie.

Lucrările conferinţei, desfăşurate pe secţiuni paralele, vor consta în prezentări de maximum 20 de minute ale unor lucrări individuale originale, urmate de discuţii. Lucrările propuse spre prezentare în conferinţa naţională vor fi selecţionate de către un comitet de selecţie format din profesori şi cercetători.

Cele mai bune comunicări, traduse de autori în limba engleză, vor fi publicate în Analele Universităţii Bucureşti. Seria filosofie, publicaţie editată de Facultatea de Filosofie.

Deadline pentru înscrieri

În vederea validării aplicațiilor, participanții sunt invitați să trimită un rezumat extins de 800-1000 de cuvinte al lucrării (inclusiv bibliografie) însoțit de un CV pe adresa de email:  fil.identitate.reprezentare@gmail.com

Deadline-ul pentru trimiterea abstractelor şi a CV-urilor este 31 martie  2014.

Comunicarea rezultatelor selecţiei va avea loc în data de 14 aprilie 2014. Rezultatele vor fi expuse atât pe site-ul oficial al Facultății de Filosofie cât și pe pagina web a conferinței.

 

Pe durata conferinței, participanților din provincie li se poate asigura cazare contra cost la Căminele Universităţii din Bucureşti. Solicitarea unui loc de cazare va fi consemnată de către participanți în cadrul procesului de înscriere.

 

Comitetul de organizare :

Prof. dr. Romulus Brâncoveanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

Conf. dr. Viorel Vizureanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

Conf. dr. Constantin Stoenescu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

Mrd. Oana Şerban, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

 

Date de contact

Conferinţa se va desfăşura la sediul Facultăţii de Filosofie, Universitatea Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 204, Bucureşti, în data de 9 mai 2014.

Pentru informații suplimentare : Oana Camelia Șerban, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, email : serbanoanacamelia@gmail.com

Prof.Univ.Dr. Mircea Dumitru – "Liberul arbitru şi responsabilitatea: o analiză conceptuală"

Afis-conferinta-LIBERTATEA-MORALAFacultatea de Filosofie, Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” şi Centrul de Dialog şi Cercetare în Teologie, Filosofie şi Ştiinţă vă invită la dezbaterea temei “Libertatea morală şi liberul arbitru” în cadrul căreia va fi susţinută conferinţa “Liberul arbitru şi responsabilitatea: o analiză conceptuală”, de către Prof.Univ.Dr. Mircea Dumitru. Conferinţa va avea loc marţi, 25 februarie, ora 18:00, în Amf. Mircea Florian