Deschidere a. u. 2020-2021

Din considerente legate de riscurile asociate COVID-19, ceremonia de deschidere a anului universitar la Facultatea de Filosofie este dedicată exclusiv studenților din anul I, studiile de licență și masterat, precum și profesorilor facultății. Apreciem că este o datorie pe care o avem față de cei care nu au intrat până acum în legătură directă instituțională și umană cu facultatea noastră, care nu au fost decât în contact online cu noi și nu i-au cunoscut direct pe membrii comunității noastre, care nu știu cum arată spațiul modern unde ne desfășurăm întreaga activitate în condiții normale, de a le acorda prioritate la acest eveniment important din viața oricărei facultăți. Suntem convinși că toți ceilalți colegi ai lor, care nu vor putea fi prezenți, înțeleg sensul acestei priorități și le urează, la rândul lor, un simbolic „Bine ați venit în rândul nostru! Suntem bucuroși că vom fi împreună!”.

Ceremonia, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind distanțarea socială, se va organiza în curtea din fața facultății din Splaiul Independenței nr. 204, în ziua de joi, 1 octombrie, începând cu ora 12.00. Întrucât buna desfășurare a evenimentului depinde de condițiile meteorologice, pot apărea modificări de ultimă oră. Avem de aceea rugămintea ca toate și toți cei care doresc să participe la eveniment să consulte periodic site-ul facultăți sau pagina de Facebook.

Dragi studenți, vă așteptăm cu multă bucurie și emoție! Acest an universitar este o provocare pe care împreună o vom depăși cu succes.

Competiția pentru acordarea de laptop-uri pentru studenții din medii defavorizate

Competiție pentru acordarea de laptop-uri pentru studenții din medii defavorizate

S-a lansat competiția pentru acordarea de laptop-uri pentru studenții din medii defavorizate.

Calendarul competiției:

 • 24 septembrie – 01 octombrie 2020, ora 12.00: depunrea dosarelor online acccesând următorul link https://forms.gle/kSKEc7D5B9kDKiDD7 
 • 02 octombrie 2020: afișarea rezultatelor

Comisia de concurs:

Președinte:

 • Conf. dr.  Emanuel Mihail SOCACIU

Membri:

 • Silvia PATRAȘC, Student
 • Llian CIACHIR, Administrator șef

Cerere pentru acordarea unui laptop pe perioada studiilor

 

Subsemnatul /a…………………………………………………………………………….student/ă la Facultatea ………………………………………, Universitatea din București, prin prezenta doresc să solicit un laptop pe perioada studiilor mele.

Precizez că mă încadrez în următoarea situație:

a). am o situație social dificilă (în acest caz se vor atașa documentele doveditoare)

b). nu am posibilitatea de a achiziționa un laptop, care îmi este absolut necesar pentru a putea participa la procesul de predare în condițiile în care acesta se defășoară total/parțial on line (în acest caz se va atașa și o scrisoare de motivație de 1 pagină).

 

Nume, prenume, semnătură                                                                                                       Data

METODOLOGIE

de acordarea a laptopurilor ca altă formă de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti în cadrul proiectului MENTOR UB: Platformă pilot de acțiune integrată pentru creșterea incluzivă a accesului la studii universitare și reducerea abandonului școlar

revizuită în septembrie 2020, în contextul condițiilor sanitare care impun predarea on line

 

          Universitatea din Bucureşti prin intermediul celor 6 facultăți parterene în proiect (Facultatea de Filosofie, Facultatea de Istorie, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Științe Politice) îşi propune să susțină studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență şi masterat, învățămȃnt cu frecvență, proveniți din medii defavorizate, prin acordarea de laptopuri.

          Laptopurile se acordă studenților în vârstă de până la 35 de ani, înmatriculați la una dintre cele 6 facultăți partenere în proiect, pe bază de concurs de selecție, în funcţie de situaţia socio-economică a familiei studentului şi a criteriilor generale stabilite prin această metodologie, cu rolul de a asigura condiţii minime de subzistenţă pentru beneficiari, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscrişi

         Laptopurile se vor acorda exclusiv pe perioada desfăşurării activităţilor didactice, prin care se înţelege cursuri, seminare, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiuni de examene.

         Beneficiarii laptopurilor pot fi:

a) studenţii orfani de un părinte sau de ambii părinţi, precum şi studenții proveniți din case de copii sau plasament familial şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b) studenţii a căror familie nu a realizat în lunile iunie – august 2020, un venit lunar net mediu/membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie la data de 1 octombrie 2020 (i.e. 1346 lei).

          Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija acestora, respectiv ale membrilor familiei aflate în grija studentului (soț/soţie, copii dacă este cazul) ținȃnd cont de:

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) alocaţiile de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.

         Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale şi ale persoanelor pe care studentul/ studenta le are în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pa lângă cazurile prevăzute mai sus, pentru anul universitar 2020-2021 au dreptul să depună o cerere pentru a primi un laptop și studenții care declară pe proprie răspundere că nu dețin condiții optime de studiu în vederea desfășurării cursurilor on line (cf. Propunerilor UB pentru scenariul de predare on line)

 

 

Laptopurile se vor acorda studenților în următoarea ordine de priorități:

 • studenții orfani de ambii părinţi,
 • studenții proveniți din case de copii sau plasament familial şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 • studenții orfani de un părinte;
 • studenţii ale căror familii nu au realizat în lunile iunie – august 2020, un venit lunar net mediu/membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie la data de 1 octombrie 2020 (1346 lei).
 • Studenții care nu dețin condiții pentru participarea la predarea on line și au nevoie de un laptop în acest sens.

 

Criterii de departajare

a). media de admitere (pentru anul I licență și master) și media din anul precedent (pentru anul II licență);

b). media obţinută la BAC (anul I și II licență); media anilor de studii de licență (anul I master);

c). anul de studii, în următoarea ordine: licență anul I, licență anul II, master anul I;

d). evaluarea scrisorii de motivație analiza scrisorii de motivație  de aprox 1 pag despre necesitatea accesului la computer în învățământul universitar

 

Dosarul de înscriere în cadrul procesului de selecție va conține:

 • cererea de înscriere semnată şi datată;
 • scrisoarea de motivație (maxim 2000 de caractere, se motivează necesitatea dobândirii unui computer)
 • înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. (În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, solicitanții depun o declaraţie pe propria răspundere,.);
 • copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, hotărȃrea privind darea în plasament, dacă este cazul;
 • declaraţie pe propria răspundere că solicitantul nu va înstrăina laptopul;
 • declaraţie pe propria răspundere că solicitantul va returna laptopul după finalizarea studiilor (după absolvire şi înainte de susţinerea licenţei/dizertației);
 • declarație pe propria răspundere că solicitantul nu posedă un laptop.

         Înscrierea la concursul de selecție în cadrul proiectului confirmă acceptarea integrală din partea candidaților a prevederilor prezentei Metodologii.

       Calendarul de desfăşurare a concursului de selecție, precum și comisiile de selecție și de contestații vor fi stabilite de către echipa de implementare a proiectului și afișate pe pagina web a acestuia, fiind parte componentă a prezentei Metodologii.

 

       Această metodologie a fost adoptată în cadrul ședinței echipei proiectului din data de 18 ianuarie 2018 și actualizată prin consultare electronică în data de 17 septembrie 2020.

 

Director proiect,

Prof. univ. dr. Ionela Băluță

 

 

 

 

Cazare alternativă

Pentru anul universitar 2020 – 2021, Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră a primit ofertele unor camine particulare care pun la dispozitia studentilor U.B. urmatoarele locuri de cazare:

 • 80 locuri cazare in caminul Universitatii Artifex;
 • 700 locuri cazare in Caminele ARCCA.

Studentii au acces la cazare prin completarea unei CERERI DE ASISTENTA, la sediul DCOC, in perioada 21 septembrie – 05 octombrie 2020.
Studentii care doresc sa se cazeze in Caminele ARCCA, pot completa cererea de asistenta și direct la Oficiile de cazare din campusurile ARCCA.

Informafii suplimentare pot fi obtinute la telefon 021.315.80.93, sau direct de la sediul DCOC: Bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, camin ,,Mihail Kogalniceanu”, corp B, etaj 2, sala de lectura, sector 5, Bucure ti. Programul cu publicul, in perioada mentionata, este de luni pana vineri, intre orele 10.00-14.00.

Redeschidere centru împrumut Biblioteca Facultății de Filosofie

Biblioteca Centrala Universitara „Carol I” reia parțial programul cu publicul, începând din data de 1 septembrie 2020. Centrele de împrumut din bibliotecile filiale vor funcționa după următorul program: 

 • Luni – Joi: 8,30 – 15,30
 • Vineri: 8,30 – 12,30

Împrumutul de publicații la domiciliu și restituirea publicațiilor împrumutate se vor face exclusiv în baza unei comenzi online prealabile.

Astfel, în cazul Bibliotecii de Filosofie, utilizatorii cu  drept de împrumut vor transmite un email la adresa: imprumutfilosofie@gmail.com, în care vor preciza dacă doresc să împrumute anumite titluri sau să restituie publicațiile împrumutate.

Cererile de împrumut efectuate de luni până vineri, până la ora 12, vor putea fi onorate în ziua lucrătoare următoare, dacă bibliotecarul de la centrul de împrumut vă va confirma prin email că titlurile solicitate sunt disponibile.

Un email de confirmare va fi trimis și utilizatorilor care doresc să restituie publicații. La fel, aceștia vor fi invitați la sediul bibliotecii în ziua următoare trimiterii solicitării, pe bază de programare. Cărțile restituite vor fi plasate automat în carantină.   

Până la data de 30 septembrie 2020, nu se vor percepe taxe pentru nerestituirea publicațiilor împrumutate la domiciliu.

Relațiile cu publicul se vor desfășura în deplină concordanță cu respectarea normelor preventive în vigoare – prezența a maximum 3 persoane în spațiile publice închise, purtarea măștii de protecție, îndeplinirea cerinței de distanțare socială.

Call for papers: Programul de susținere a proiectelor studențești în domeniul antreprenoriatului

UNIHUB (Societatea Antreprenorială Studențească) din Universitatea din București susține activitatea asociațiilor studențești din cadrul UB prin finanțarea unor proiecte studențești în domeniul antreprenoriatului (în special antreprenoriatul social) în anul 2020.

Programul are ca scop crearea și dezvoltarea unei atitudini antreprenoriale, a spiritului si abilitatilor antreprenoriale în rândul studenților UB, prin participarea la ateliere de lucru, cursuri în domeniul antreprenoriatului și afacerilor internaționale, vizite la companii și târguri de idei de afaceri.

Astfel, asociațiile studenților Universității din București sunt încurajate să dezvolte proiecte educaționale și proiecte de antreprenoriat (în special antreprenoriat social). Acestea vor fi prezentate in cadrul unei competiții, iar cele mai bune vor primi consultanță în vederea implementării și finanțare.

Concursul de proiecte se va desfășura conform Regulamentului privind regimul susținerii proiectelor organizațiilor non-guvernamentale studențești și grupurilor de studenți care își desfășoară activitatea în interesul studenților din cadrul Universității din București.
Persoană de contact din partea Facultății de Filosofie: Asist. Univ. Dr. Oana Șerban. Email: oana.serban@filosofie.unibuc.ro