Admitere doctorat

Metodologia organizării şi desfășurării concursului de admitere 2019 la studiile universitare de doctorat

I. Norme de organizareII. Calendarul admiteriiIII. Condiţiile înscrierii la concursIV. Desfășurarea concursuluiV. Numărul de locuriVI. Anunțarea rezultatelor și confirmarea locului ocupat prin concursVII. Dispoziții finaleVIII. Rezultate și precizăriAnexa 1. Date despre conducătorii de doctoratAnexa 2. Comisia de admitereTIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

Concursul de admitere la studiile doctorale din luna septembrie 2019  se va desfăşura conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Nr. 6102/15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, Metodologiei organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2019 la studiile universitare de doctorat, Universitatea din Bucureşti, prezentei Metodologii.

Concursul de admitere este organizat de Şcoala Doctorală de Filosofie pe locuri: (1) finanţate de la buget cu bursă (cu frecvenţă); (2) finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă); (3) finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă redusă); (4) cu taxă (cu frecvenţă).

În cadrul Școlii Doctorale de Filosofie funcționează trei direcții de studii: (1) Istoria filosofiei și Filosofia culturii; (2) Filosofie teoretică; (3) Filosofie politică și morală.

 • Înscrierea candidaților: 2-17 septembrie 2019 la secretariatul Școlii Doctorale de Filosofie sau online (http://bit.do/e6swo)
 • Desfășurarea examenului de admitere: 19 septembrie 2019, ora 12.00.
 • Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2019.
 • Confirmarea locurilor ocupate: 25-27 septembrie 2019.

La colocviul de admitere la doctorat pot participa candidaţi care deţin diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, ca fiind studii universitare de master, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în privința taxelor de şcolarizare.

Înscrierile se vor face la secretariatul Școlii Doctorale de Filosofie, Facultatea de Filosofie a Universității din București, sau online (http://bit.do/e6swo). La înscriere, candidații vor depune următoarele acte:

– cerere/fişă de înscriere – formular tip – la înscriere;

– copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);

– certificat de naştere, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;

– diploma de masterat/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii (certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale);

– adeverință medicală;

– memoriu de activitate ştiintifică;

– lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;

– propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia;

– o listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;

– certificat de competenţă lingvistică, fotocopie, nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii);

– pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura   într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;

– 3 fotografii (tip buletin)

– chitanţa de achitare a taxei de înscriere;

– Dosar plic

– declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online;

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere vor prezenta și unul dintre următoarele documente:

– copie simplă de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi) – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

– adeverinţă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament familial);

– adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al Universității, în activitate;

– adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau pensionat a unui părinte.

Dosarul poate fi transmis online către secretariatul ȘDF, urmând ca dosarul fizic sa fie depus până la prima probă de concurs. În cazul în care dosarul se transmite online, acesta va conține și declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor.

Absolvenţii de master promoţia 2019 pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat.

Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale în conformitate cu O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016, art. 55.

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studentul-doctorand.

Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate și ai personalului încadrat în Universitatea din București. Aceștia sunt scutiți o singură dată în cadrul unei instituții de invățământ superior.

Consiliul Şcolii Doctorale va stabili, împreună cu toți conducătorii de doctorat ai ȘDF, locurile vacante ale fiecărui conducător.

Concursul de admitere se desfășoară sub formă de colocviu. Fiecare candidat își va prezenta proiectul de cercetare în fața unei subcomisii de direcție de studii doctorale alcătuită din doi conducători de doctorat titulari. La prezentarea proiectului de către un candidat va fi de față și conducătorul de doctorat al său (titular sau afiliat), în cazul în care conducătorul respectiv nu este membru al unei subcomisii.

În cazuri speciale, la cererea motivată a candidatului, cu avizul consiliului Școlii Doctorale și cu aprobarea conducerii Universității din București, concursul de admitere se poate desfășura prin videoconferință. În acest caz, înregistrarea audio-video a susţinerii concursului de admitere este obligatorie şi se arhivează împreună cu celelalte documente ale admiterii.

Media minimă de admitere este 7 (șapte).

Comisia de admitere a școlii doctorale, alcătuită din directorul ȘDF și din cei șase membri permanenți ai celor trei subcomisii, va ierarhiza candidații care au fost notați în subcomisii, în ordinea mediilor, pe o listă comună. Pe această listă sunt incluşi toţi candidaţii declaraţi admişi, specificându-se dacă sunt admişi pe locuri finanţate de la buget cu bursă (cu frecvență), pe locuri finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă), pe locuri finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă redusă) sau pe locurile cu taxă (cu frecvență).

Alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale şi a burselor finanţate de la bugetul de stat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi. Media se calculează din: (1) nota pentru proiectul de cercetare; (2) nota pentru susținerea acestuia. În caz de medii egale, departajarea candidaţilor se va face pe baza următoarelor criterii: (1) nota obținută pentru proiectul de cercetare; (2) media de la examenul de disertație masterală (sau de la licență, pentru candidații care au absolvit studii universitare de lungă durată).

Este obligatorie prezentarea de către fiecare candidat (în dosarul de înscriere) a unui proiect de cercetare, conform schiței de mai jos:

 

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

Şcoala Doctorală de Filosofie

 

Numele conducătorului de doctorat: ……..

Proiect de cercetare doctorală

Numele candidatului: ……..

Titlul proiectului: ……..

 

(1) Principalul obiectiv şi rezumatul proiectului (prezentaţi principalele scopuri urmărite prin proiectul de cercetare şi faceţi un rezumat al felului în care credeţi – acum – că îl puteţi atinge. Scopul acestor precizări este de a ajuta comisia să decidă dacă tema prezintă interes sau nu).

(2) Fundalul cercetării (arătaţi cât s-a evoluat în abordarea temei propuse, ce literatură există şi ce noutăţi aţi putea aduce prin teză. Arătaţi dacă tema se încadrează în preocupările conducătorului de doctorat).

(3) Cadrul teoretic (schiţă a fundamentului teoretic al proiectului şi a motivelor pentru care l-aţi ales).

(4) Metoda (prezentaţi metodele pe care le veţi utiliza şi problemele de etică pe care le ridică cercetarea. Care sunt sursele de informare – teoretică şi empirică – şi dacă vă sunt accesibile).

(5) Diseminare (faceţi o schiţă a rezultatelor pe care le aşteptaţi și un plan de diseminare: publicarea rezultatelor în articole, cărţi, mass media etc.)

(6) Bibliografie parcursă.

Notă: Proiectul de cercetare completat va avea max. 14.000 caractere, inclusiv spaţiile.

 • locuri finanţate de la buget cu bursă (cu frecvenţă) – 10
 • locuri finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă) – 10
 • locuri finanţate de la buget fără bursă (cu frecvenţă redusă) – 0
 • locuri cu taxă (cu frecvență) – 30
 • locuri la buget pentru românii de pretutindeni* – 1

Precizări privind metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România

* „Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.”

Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de Consiliul ŞDF și de CSUD şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, înainte de afişare.

Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, se aduc la cunoştinţă prin afişare la sediul Şcolii Doctorale şi pe pagina web a facultății în termen de cel mult 48 de ore de la data finalizării acestuia.

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studiile universitare de doctorat în baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2019/2020 prin decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, gratuit, pe baza actelor de identitate, după afişarea rezultatelor finale.

Rezultatele obținute la colocviul de admitere nu pot fi contestate.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate (cu bursă și fără bursă) vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat, Diplomei de Licență și Diplomei (sau adeverinței) de Master în original, la Secretariatul Facultaţii de Filosofie, în termen de 3 (trei) zile de la anunțarea rezultatelor (în zilele de 25-26 septembrie 2019, între orele 10.00-15.00 și 27 septembrie (vineri), între orele 10.00-13.00).

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie, în zilele de 25-26 septembrie 2019, între orele 10.00-15.00 și 27 septembrie (vineri), între orele 10.00-13.00), chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (Rectorat, sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica: „pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu doctorat”.

Taxa de înscriere la concursul de admitere la Școala Doctorală de Filosofie este 250 lei. Taxele nefolosite din motive obiective pot fi restituite, la cerere, cu avizul conducerii facultăţii, al Directorului general administrativ şi cu aprobarea conducerii Universităţii din Bucureşti.

Pentru cetăţenii străini care solicită înscrierea la studiile universitare de doctorat pe cont propriu valutar sau cu finanțare guvernamentală se pot organiza sesiuni extraordinare la propunerea Şcolii Doctorale de Filosofie şi cu aprobarea conducerii Universităţii din Bucureşti, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentei metodologii.

Nr. crt Numele conducătorului de doctorat Arii tematice acoperite de conducătorul de doctorat Limba străină în care poate fi redactată teza
1. Prof. dr. Nelu Bănșoiu Istoria filosofiei,

Filosofia culturii,

Antropologie filosofică

– engleză

– franceză

2. Prof. dr. Vasile-Romlus Brâncoveanu Filosofie politică,

Filosofie morală,

Filosofia istoriei,

Etică profesională

– engleză
3. Prof. dr. Alexandru Boboc Istoria filosofiei moderne -engleză

-franceză

-germană

-italiană

-rusă

4. Prof. dr. Viorel Cernica Filosofie contemporană (Fenomenologie franceză),

Hermeneutica filosofică a culturii,

Filosofie românească

– engleză

– franceză

(studenți străini)

5. Lect.  dr. Cristian Ciocan Fenomenologie,

Hermeneutică,

Filosofie continentală

– franceză

– engleză

6. Prof. dr. Wilhelm Dancă Istoria filosofiei,

Filosofia religiei,

Filosofia creștină

– italiană

– engleză

– franceză

7. Prof. dr. Mircea Dumitru Logică filosofică,

Filosofia limbajului,

Metafizică analitică

– engleză
8. Prof. dr. Mircea Flonta Filosofia științei,

Filosofia cunoaşterii

9. Prof. dr. Gheorghiță Geană Antropologie generală,

Antropologia artei

10. Prof. dr. Adrian Paul Iliescu Dreptate socială și intergenerațională, Egalitate, libertate,

Conservatorism, liberalism, Wittgenstein

– engleză
11. Conf. dr. Bogdan Mincă Fenomenologie,

Hermeneutică,

Filosofie greacă

– engleză

– franceză

– germană

12. Prof. dr. Valentin Mureșan Etica lui Platon, Aristotel, Kant, Mill, Hare  (teme la alegere),

Etică aplicată (mai exact, „managementul eticii”)

– engleză

– franceză

(studenți străini)

13. Prof. dr. Ilie Pârvu Filosofia științei (fizicii),

Kant – interpretări și reconstrucții contemporane,

Ontologia structurală

14. Prof. dr. Mihaela Pop Estetică,

Filosofia culturii

– franceză

– engleză

15. Prof. dr. Laurenţiu Staicu Metafizică şi ontologie,

Filosofia ştiinţei şi filosofia biologiei,

Etica ştiinţei/cercetării şi consiliere filosofică

– engleză
16. Prof. dr. Constantin Stoenescu Epistemologie şi filosofia ştiinţei,

Etica mediului

– engleză
17. Prof. dr. Savu Totu Filosofie greacă,

Neoplatonism,

Filosofie creștină

18. Prof. dr. Gheorghe Vlăduțescu Filosofie greacă și medievală
 • Prof. dr. Viorel CERNICA – președinte
 • Prof. dr. Mihaela POP și Prof. dr. Savu TOTU (Istoria filosofiei și Filosofia culturii).
 • Prof. dr. Constantin STOENESCU și Conf. Dr. Bogdan MINCĂ (Filosofie teoretică).
 • Prof. dr. Valentin MUREȘAN și Prof. dr. Laurențiu STAICU (Filosofie politică și morală).

Subcomisii

(1) Istoria filosofiei și Filosofia culturii

 • Prof. dr. Mihaela POP, Prof. dr. Savu TOTU,
 • conducătorii de doctorat care au candidați în concurs.

(2) Filosofie teoretică

 • Prof. dr. Constantin STOENESCU, Conf. Dr. Bogdan MINCĂ,
 • conducătorii de doctorat care au candidați în concurs.

(3) Filosofie politică și morală

 • Prof. dr. Valentin MUREȘAN și Prof. dr. Laurențiu STAICU
 • conducătorii de doctorat care au candidați în concurs.

TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ*

pentru admiterea la studiile universitare de doctorat

2019

 

 

Nr.crt.

 

 

Documentul

Se acceptă la secretariatul facultăţii /

şcolii doctorale

Este nevoie de testare C.L.S.
 

1.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul de Limbi Moderne (Universitatea din Bucureşti)  

X

 

2.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universităţile „Al.I.Cuza” din Iaşi, „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara X
 

3.

Diplome ale programelor în limbi străine ale Universităţii din Bucureşti, A.S.E., Universităţii „Politehnica” din Bucureşti X
 

4.

Teste internaţionale (TOEFL, DELF, GOETHE Institut, Cambridge Certificate, etc.)

X

 

5.

Diplome şi certificate eliberate de institute culturale străine (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian etc.)

X

 

6.

Documente din care rezultă o perioadă de studii în străinătate de cel puţin 6 luni conform O.M. X
 

7.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi străine ale Universităţii „Transilvania” din Braşov şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa X
 

8.

Diplome şi certificate eliberate de alte universităţi şi organisme X

 * Minim Nivel B2

 Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti (C.L.S.):

BD. SCHITU MĂGUREANU NR. 1 (DEASUPRA TEATRULUI BULANDRA), TEL. 021 312 54 54